Welke mest uitrijden

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2024
Gepubliceerd op:
21 november 2019

U kunt verschillende soorten mest gebruiken op landbouwgrond, natuurgrond, primaire waterkering en overige grond. Dierlijke mest wordt het meest gebruikt. Dat mag u op alle typen grond uitrijden. Dit geldt niet voor alles. Waarop u mag uitrijden hangt af van uw mestsoort.

Welke mest op welke grond

In dit overzicht ziet u welke mest er is en op welke grond u de mest mag uitrijden.

  Landbouwgrond Natuurgrond Primaire waterkering Overige grond
Dierlijke mest Ja Ja Ja Ja
Zuiveringsslib Ja Nee Nee Nee
Compost Ja Ja Ja Ja
Overige organische mest Ja Nee Ja Ja, als de mest een volledig plantaardige afkomst heeft
Kalkmest Ja Ja Ja Ja
Stikstofkunstmest Ja Ja Ja Ja
Overige anorganische mest Ja Ja Ja Ja
Herwonnen fosfaat Ja Nee Ja Ja

Wat is dierlijke mest

Onder deze mest valt alle mest van dieren die u op of in de grond gebruikt. Het gaat om:

  • uitwerpselen van dieren;
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren;
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren;
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat.

Wat is zuiveringsslib

Deze mest bestaat uit het organische materiaal dat overblijft na het zuiveren van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. Het kan ook afvalwater zijn met een soortgelijke samenstelling. Het zit in septictanks en andere machines die afvalwater verzamelen, afvoeren en behandelen.

Wat is compost

Deze mest bestaat uit organische afvalstoffen. De afvalstoffen zijn met behulp van micro-organismen bijna tot vergane plantenresten (humus) afgebroken en omgezet tot een gelijkmatig en stabiel eindproduct. In compost zit geen dierlijke mest en het is niet verpompbaar.

Wat is overige organische mest

Heeft u mest met een organische oorsprong, maar is het geen dierlijke mest, zuiveringsslib of compost? Dan is het overige organische mest.

Wat is stikstofkunstmest

Deze mest heeft geen organische oorsprong, maar is kunstmatig gewonnen. Er zit in elk geval meer dan 0,5 gewichtsprocenten stikstof in de droge stof. U voegt het toe aan de grond voor meer groei van gewassen.

Wat is kalkmest

Deze mest zorgt ervoor dat de zuurgraad in de bodem in stand blijft of verlaagt. Het is organisch of anorganisch.

Wat is overige anorganische mest

Deze mest heeft geen organische oorsprong en bestaat uit kunstmatig gewonnen voedingselementen. Denk hierbij aan mineralen van fysische of chemische industriële processen. Er zit ook calciumcyaanamide, ureum en condensatie- en associatieproducten in. Een voorbeeld is:

  • spuiwater;
    Heeft reststoffen uit luchtwassers die de lucht in de stal zuiveren. Er zit niet meer dan 0,5 gewichtsprocenten stikstof in de droge stof. Is dat wel zo? Dan is het stikstofkunstmest.

Wat is herwonnen fosfaat

Dit bestaat uit dicalciumfosfaat en magnesiumammoniumfosfaat. Die eerste komt vrij bij de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. Bij de zuivering van industrieel proceswater komt struviet vrij. Door struviet te pasteuriseren of te drogen komt er magnesiumammoniumfosfaat vrij. Is de struviet ontstaan uit dierlijke mest? Dan valt de mest onder dierlijke mest.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest uitrijden verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?