Grasland scheuren

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2022

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin dat mag. En er zijn bepaalde voorwaarden.

Welk grasland scheuren?

Grasland scheuren of vernietigen mag met grasland dat u gebruikt of gebruikt heeft voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels op deze pagina gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Houdt u hobbydieren en gebruikt u grasland voor de beweiding van of voerproductie voor uw dieren? Dan gelden de regels voor grasland scheuren ook voor u.

Het verschilt per grondsoort wanneer u grasland scheurt of vernietigt. Wilt u weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk op de Grondsoortenkaart Nederland.

Heeft u blijvend grasland in Natura 2000-gebieden? Dan mag u geen grasland scheuren of vernietigen. Lees meer op Blijvend grasland 2020.

Regels klei- en veengrond

Gras op klei- veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari tot en met 15 september

U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond. U bepaalt zelf welk gewas u daarna teelt.

Wilt u de grond na het scheuren bemesten met stikstofhoudende mest? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor het gewas dat u gaat telen. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt. Een lijst van stikstofbehoeftige gewassen staat in tabel 3. Deze staat hieronder.

16 september tot en met 30 november

U mag in deze periode het grasland op uw klei- en veengrond vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

1 november tot en met 31 december

Kleigrond: U mag in deze periode het grasland op uw kleigrond vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is.
Veengrond: Uw gras op veengrond mag u niet vernietigen.

Regels zand- en lössgrond

Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari tot en met 10 mei

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait, zoals gras. Een lijst hiervan staat in tabel 3. Deze staat hierboven.

Wilt u de grond na het scheuren bemesten met stikstofhoudende mest? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor het gewas dat u gaat telen. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium, dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt.

Korting bij consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen en mais

Teelt u direct na het scheuren consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen? Dan mag u 65 kilogram minder stikstof gebruiken per hectare die u scheurt. Teelt u direct na het scheuren mais? Dan mag u 85 kilogram minder stikstof gebruiken per hectare die u scheurt.

De korting geldt niet als u het gras vorig jaar heeft ingezaaid als vanggewas na mais. Of als u het gras inzaaide als niet-vlinderbloemige groenbemester.

U hoeft niet bij ons te melden dat u grasland scheurt voor consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen of mais. U hoeft van deze grond ook geen grondmonster te nemen.

11 mei tot en met 31 mei

U mag in deze periode alleen grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Andere stikstofbehoeftige gewassen zaait u vanaf 11 mei niet meer.

Wilt u de grond na het scheuren bemesten met stikstofhoudende mest? Of wilt u bepalen hoeveel mest als startgift gegeven mag worden? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor het gras. U doet dit op dezelfde manier als hierboven staat.

1 juni tot en met 15 juli

Wilt u volgend jaar lelies of gladiolen zaaien? Dat mag als u dit jaar eerst een aaltjesbeheersend gewas zaait op het perceel dat u hiervoor scheurt. Na het scheuren zaait u direct 1 van de volgende aaltjesbeheersende gewassen:

  • Japanse haver
  • Tagetes erecta
  • Tagetes patula

Het zaaien van deze 3 gewassen doet u uiterlijk op 16 juli. Vanaf 23 oktober mag u het gewas vernietigen. U laat het gewas tot die datum staan, zodat het effectief is tegen aaltjes. U mag Japanse haver maaien om zaadvorming te voorkomen. U zaait de lelies of gladiolen uiterlijk het volgende voorjaar in.

1 juni tot en met 31 augustus

Ook na 31 mei mag u nog grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Vanaf 1 juni meldt u zich hiervoor wel aan. U rekent vanaf 1 juni met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. Ook hoeft u die percelen niet meer te bemonsteren na het scheuren. Dit geldt voor particulieren en alle bedrijven. Lees meer op Grasland vernieuwen.

16 september tot en met 30 november

U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

Vrijstellingen

U mag grasland vernietigen als dit nodig is voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en voor kavelinrichtingswerkzaamheden.

Aanleg en onderhoud infrastructuur

Moet een netbeheerder een pijpleiding in uw grasland onderhouden of een nieuw net aanleggen? U kunt dan vrijstelling krijgen als u grasland scheurt of vernietigt buiten de toegestane periode. Het gaat om werkzaamheden voor gas, water of elektriciteit en andere publieke voorzieningen waarvoor een ondergronds netwerk bestaat onder uw grasland. De aanleg van een weg valt niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken

Moet u uw grasland vernietigen door kavelinrichtingswerkzaamheden? U mag het hele jaar door uw grasland vernietigen. Het is dan wel belangrijk dat de kavelinrichtingswerken gebeuren nadat er een plan is vastgesteld voor toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan van uw gebied.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over grasland scheuren verzameld.

Vragen over grasland scheuren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?