Productierechten varkens

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
4 juni 2020

Houdt u varkens? Dan heeft u productierechten nodig. Met die rechten kunt u een maximaal aantal dieren houden. Deze regels zijn er voor iedereen met een bepaald aantal varkens.

Mestproductieplafonds lager vanaf 2024  

In 2024 en 2025 gaan de mestproductieplafonds naar beneden. Ook het plafond van de pluimvee- en varkenssector. Zo voldoen we aan de afspraken die in de derogatiebeschikking staan. Een lager mestproductieplafond betekent dat Nederland minder mest mag produceren. Het is nog onbekend wat dit precies gaat betekenen voor de pluimvee- en varkenssector. Als we meer weten, dan leest u dat op deze pagina. 

U kunt geen rechten ontlenen aan dit bericht.

Wat zijn productierechten

Een productierecht geeft u de mogelijkheid om varkens te houden. Wilt u weten hoeveel? Uw aantal varkens rekent u om naar varkens-eenheden (VE). Voor elke VE heeft u een productierecht nodig. U mag in een kalenderjaar gemiddeld niet meer varkens houden dan volgens uw productierechten mag. Houdt u 3 VE of minder? Dan heeft u geen rechten nodig.

Hoeveel productierechten nodig

Met tabel 10 rekent u uw aantal dieren om naar VE. Deze staat hieronder. Het gemiddeld aantal dieren dat u in een jaar heeft, vermenigvuldigt u met de omrekenfactor van de diercategorie.

Handel met productierechten

U berekent elk kalenderjaar of u genoeg productierechten heeft. Heeft u rechten te weinig en extra nodig, of heeft u ze juist over? Of heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht of splitsing? Dan meldt u dat bij ons. Lees meer op Handel met productierechten varkens en pluimvee.

Regels voor concentratiegebieden

Er zijn 2 regio’s met veel veehouderijen. En waar veel mest wordt geproduceerd. Dit zijn concentratiegebied Zuid en concentratiegebied Oost. We willen voorkomen dat er meer dieren in deze regio worden gehouden, omdat de mestproductie in deze regio’s dan ook verder toeneemt. Als u rechten wilt overdragen, dan zijn er regels. U mag alleen productierechten overdragen:

  • binnen concentratiegebied Zuid;
  • binnen concentratiegebied Oost;
  • van concentratiegebied Zuid of Oost naar een gebied hierbuiten;
  • buiten concentratiegebieden Zuid en Oost.

U mag productierechten niet overdragen:

  • van concentratiegebied Zuid naar concentratiegebied Oost, of andersom;
  • van een niet-concentratiegebied naar concentratiegebied Zuid of Oost.

In welk gebied ligt uw bedrijf

Wilt u weten of uw bedrijf in een concentratiegebied ligt? Kijk dan in het Overzicht gemeenten per concentratiegebied. Het staat ook in uw Overzicht geregistreerde productierechten in Mijn dossier.

Uitstoot doorgeven intensieve varkensbedrijven

Heeft u ruimte voor meer dan 2.000 vleesvarkens die zwaarder zijn dan 30 kilogram? Of voor meer dan 750 zeugen? Dan heeft u een intensief varkensbedrijf en houdt zich aan de regels van European Pollutant Rellease Transfer Register (E-PRTR). U moet dan ook uw uitstoot doorgeven. Lees meer op E-PRTR-gegevens varkens en pluimvee.

Controle en handhaving

U zorgt er zelf voor dat het aantal varkens op uw bedrijf niet groter is dan het aantal geregistreerde productierechten. Het aantal rechten op naam van uw bedrijf leest u in Mijn Dossier op Mijn RVO. Het aantal varkens houdt u per dag bij. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijkt of u aan de eisen heeft voldaan. Als de medewerkers van de NVWA een overtreding zien, maken ze een proces-verbaal op. Dit sturen ze naar het Openbaar Ministerie. De strafrechter bepaalt de straf en de hoogte ervan.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?