Andere mest vervoeren

Laatst gecontroleerd op:
1 september 2021
Gepubliceerd op:
2 juni 2020

Vervoert u herwonnen fosfaat, overige organische mest, kalkmest, overige anorganische mest en EG-mest? GR-apparatuur gebruiken hoeft niet, maar u bemonstert en analyseert de mest wel. U zorgt er ook voor dat de juiste informatie op de etiketten staat en dat de mest goed is verpakt. Ook meldt u zich als overige leverancier of afnemer aan bij RVO.

Etiketteren en verpakken

U zet deze gegevens op het etiket:

 • de naam of de handelsnaam van de fabrikant
 • de naam of de handelsnaam van de mest
 • de werking die de mest in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/ P)
 • de aanwezige bestanddelen die waarde geven aan de mestsoort
 • de hoeveelheid (kilogrammen of tonnen)
 • de samenstelling

Zorg ervoor dat de gegevens onuitwisbaar en duidelijk leesbaar zijn. Alle gegevens staan in elk geval in het Nederlands op de etiketten, verpakkingen en begeleidende documenten. Bij verpakte mest vermeldt u de gegevens op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket. Bij niet verpakte mest staan de gegevens op een begeleidend document.

Op kunstmest die aan de EG-voorwaarden voldoet, hoeft u geen EG-mestetiket te doen. U besluit zelf of u dit doet. De NVWA controleert steekproefsgewijs of u voldoet aan de voorwaarden.

Extra etiketgegevens overige organische mest en kalkmest

 • Vermeld de aanwezige waardegevende bestanddelen kali (K2O/K), organische stof en de neutraliserende waarde. Dit hoeft alleen als deze bestanddelen in een grotere hoeveelheid in de mest zitten dan ze in elk geval leveren (uitgedrukt in procenten of gewicht).
 • Bestaat de overige organische mest uit afvalstoffen? Vermeld dan het nummer dat staat in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Extra etiketgegevens overige anorganische mest

 • Er is een gebruiksaanwijzing voor overige anorganische mest die vooral micronutriënten levert. Deze gebruiksaanwijzing past bij de bodemgesteldheid en de teelt waarvoor de mest wordt gebruikt.
 • U vermeldt de aanwezige waardegevende bestanddelen kali, de neutraliserende waarde, secundaire nutriënten of micronutriënten. Dit hoeft alleen als de aanwezige stikstof en fosfaat in een grotere hoeveelheid in de mest zitten dan ze in elk geval leveren (uitgedrukt in procenten of gewicht). De waardegevende bestanddelen drukken we zo uit:
  • kalium (K2O en als u dat wilt ook K)
  • calcium (CaO en als u dat wilt ook Ca)
  • magnesium (MgO en als u dat wilt ook Mg)
  • natrium (Na2O en als u dat wilt ook Na)
  • zwavel (SO3 en als u dat wilt ook S)
 • U voorziet vloeibare anorganische mest van aanvullende instructies over de opslagtemperatuur en de veiligheidsvoorschriften.
 • Zitten er afvalstoffen in de overige anorganische mest? Vermeld dan het nummer dat staat in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Extra verpakkingseisen overige anorganische mest

 • U verpakt alle overige anorganische mest die vooral micronutriënten levert.
 • U verpakt alle overige anorganische mest met ammoniumnitraat die meer dan 28% stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat bevat.
 • U verpakt de mest op een manier dat de sluiting, het sluitzegel of de verpakking zelf onherstelbaar beschadigd raakt door het openen.

Bemonsteren en analyseren

U moet overige organische mest, overige anorganische mest, herwonnen fosfaat, EG-mest en kalkmest bemonsteren en analyseren. Een geaccrediteerd laboratorium voert een analyse uit met het protocol of met een methode die in elk geval dezelfde zekerheid biedt. Bemonstering en analyse geven deze gegevens:

 • de hoeveelheid stikstof (N) en fosfaat (P2O5/P)
 • de hoeveelheid drogestof
 • de hoeveelheid organische stof
 • de waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid zware metalen
 • de hoeveelheden organische microverontreinigingen

Milieueisen andere mest

Mest mag niet schadelijk zijn voor mens, dier, plant of het milieu. Het is een voedende bodemstof die eventueel bodemeigenschappen kan verbeteren. Als u mest wilt gebruiken, heeft u daarom te maken met milieu- en landbouwkundige regels. U leest ze per mestsoort in onze brochure Heeft u mest? Aan deze eisen moet het voldoen.

Melden als overige leverancier of afnemer

Vervoert u geen dierlijke maar andere mest? Dan meldt u uw bedrijf als overige leverancier of afnemer bij ons. Bijvoorbeeld als u regelmatig kunstmest doorlevert. U doet dit telefonisch via 088 042 42 42 (lokaal tarief). Wij hebben deze gegevens van u nodig:

 • mestsoort of het product waar u in handelt
 • uw relatienummer
 • uw naam (zoals u bij ons geregistreerd staat)
 • uw adres

U kunt deze gegevens ook digitaal naar ons sturen met het contactformulier. Kies als onderwerp Agrarisch en daarna Mest. Vermeld bij uw vraag dat het gaat om het een 'Registratieverzoek handelaar'. Na de registratie krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?