Energiemanagement - Plan

Gepubliceerd op:
22 augustus 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 januari 2021

Energiemanagement in 14 vragen is opgezet volgens de Plan-Do-Check-Act/Adapt-methodiek en doorloopt een cyclus. Hier vindt u vraag 4 tot en met 6.

Vraag 4/14 - Energieverbruiken

Weet u het energieverbruik van uw onderneming? En de verdeling daarvan?

Toelichting

U heeft een energieoverzicht van processen, gebouwen, utiliteiten en vervoer. Bij voorkeur met energieverbruikgegevens per productielijn en eventueel per deelproces. Daarmee ziet u waar uw organisatie energie verbruikt en dus ook waar u de meeste energie kunt besparen.

Instructie

 • Voer een energieverbruiksanalyse uit. Dat kan tijdrovend zijn, maar daarmee krijgt u een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de soorten energieverbruik en de energiekosten, om te beginnen met (de lijst is zeker niet compleet):
  • Productieprocessen:
   • bij voorkeur per bewerking;
   • beginnen met de primaire productieprocessen;
   • gas, elektriciteit, perslucht, stoom enz.
  • Utilities:
   • warmte
   • koude
   • perslucht
   • rendementen, enz.
  • Gebouwen:
   • verwarming
   • koeling
   • ventilatie
   • verlichting enz.
   • kantoor, productiegebouw, bijgebouwen.
 • Zorg dat het overzicht minimaal driekwart van het energieverbruik van uw onderneming dekt;
 • Start met een inventarisatie van meters, machines en productielijnen die per stuk meer dan 5% van het totale verbruik veroorzaken;
 • Maak een doordacht bemeteringsplan. Plaats energiemeters waar het zinvol is, bijvoorbeeld bij uw belangrijkste productiemachines.

Vraag 5/14 - Energieaspecten

Heeft u op basis van de energieverbruiken de belangrijke energieaspecten bepaald? En houdt u dit up-to-date?

Toelichting

U moet de energieaspecten binnen uw processen in kaart hebben gebracht. Een energieaspect is iets wat energieverbruik veroorzaakt en beïnvloedt. Voorbeelden zijn: set point voor verwarming, compressor, motor, druk en lekkages voor perslucht, buitentemperatuur en tocht voor verwarming, bezettingsgraad en productsoort voor een productiemachine.   Om te bepalen hoe belangrijk een energieaspect is, kijkt u naar 2 zaken:

 • In hoeverre kunt u het energieaspect beïnvloeden?
 • Hoe groot is het effect als u het energieaspect beïnvloedt?

Instructie

 • Stel een lijst van energieaspecten op. De lijst moet minimaal driekwart van het energieverbruik van uw onderneming dekken;
 • Begin met de energieaspecten vast te leggen van verbruikers die per stuk minimaal 5% van het totale energieverbruik vormen;
 • Denk aan regelingen, bedrijfstijden en productie. Dat zijn ook energieaspecten.
 • Leg ook de omgevingsfactoren vast die van invloed zijn op het energieverbruik, zoals de weersomstandigheden en de productiecapaciteit;
 • Maak als u dat prettig vindt visueel inzichtelijk hoe de energiestromen in een bedrijf lopen. Bijvoorbeeld met een Sankey diagram.

Vraag 6/14 - Energieplan

Heeft u een energie-efficiencyplan? Is dit plan conform de eisen van MJA3 en in overeenstemming met uw beleid?

Toelichting

U moet een document hebben met een plan van aanpak dat Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden (SMART) is geformuleerd. Dit kan best uw energie-efficiencyplan zijn of de uitwerking daarvan. Het uitvoeringsplan is in eerste instantie vooral gericht op de grotere verbruikers en de energieverbruikers waar u de meeste winst verwacht.  

Prioriteiten stellen

Het is belangrijk om prioriteiten te stellen. Het voorkomt dat u te veel hooi op de vork neemt. En het is vooral in het begin belangrijk dat u snel met zichtbare resultaten komt. Dat maakt medewerkers en het management enthousiast. Hiervoor enkele criteria:

 • Pak grote energieverbruikers als eerste aan.
 • Begin met maatregelen met een korte terugverdientijd.
 • Voer maatregelen in waarmee u het energieverbruik voor een belangrijk deel beïnvloedt.

Instructie

Het opstellen van een energie-efficiencyplan is veel werk. Deze instructie schetst slechts zeer grof de inhoud van een plan.

 • Details energie-efficiencyplan MJA;
 • Details energie-efficiencyplan MEE; 
 • Algemene bedrijfsgegevens;
 • Beschrijving producten, processen, utilities, gebouwen en vervoer;
 • Beschrijving en evaluatie energiemanagement. Bijvoorbeeld aan de hand van de basischeck energiezorg;
 • Een Energiebalans. Het handigst is een tabel met energie enerzijds en energieverbruikers anderzijds;
 • Een zo volledig mogelijke lijst van energiebesparingsmogelijkheden. Op internet zijn over het algemeen veel ideeën te vinden, bijvoorbeeld: erkende maatregelen. Informeer ook bij uw sectororganisatie;
 • Denk ook aan:
  • techniek
  • organisatie
  • gedrag
 • Kijk niet alleen naar de grootste energieverbruikers, maar ook naar hun energiekosten. Zo kunt u ook realistische terugverdientijden berekenen;
 • Neem zo veel mogelijk besparingsmogelijkheden die voor uw onderneming in principe toepasbaar zouden kunnen zijn over en geef per mogelijkheid aan of de mogelijkheid voor u interessant is of niet. Toepasbare mogelijkheden worden maatregelen;
 • Overweeg ook te werken aan ketenefficiency en duurzame energie;
 • U kunt maatregelen classificeren, geef op zijn minst:
  • Omschrijving van de maatregel
  • Jaar van ingebruikname
  • Jaarlijkse besparing
  • Terugverdientijd
  • Indeling in categorieën:
   • procesefficiëntie
   • ketenefficiëntie
   • duurzame energie
  • Indeling naar onzekerheid:
   • onzeker
   • voorwaardelijk
   • zeker

Vragen over energiemanagement?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?