Bomen

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
11 september 2020

Bossen zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten- en diersoorten, recreatie en houtproductie. Er leven veel soorten planten en dieren in het bos en bossen helpen om de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen.

In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 heeft deze wet de Boswet vervangen. In de Wet natuurbescherming staat wanneer bos mag worden gekapt en wanneer er een herbeplantingsplicht is. De wet geldt voor alle 'houtopstanden', dus niet alleen voor bos maar ook voor houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. Bossen maken vaak deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bij de provincie

Wilt u bos en bomen kappen en bomen herplanten? In de meeste gevallen meldt u de kap bij de provincie. Ook doet u daar meestal uw aanvraag als u uitstel, ontheffing, vrijstelling of de herbeplantingsplicht op een ander perceel wilt uitvoeren.

Bij RVO

Slechts in enkele gevallen doet u de kapmelding of uw aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dan gaat het om meldingen of aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk. Twijfelt u of u uw melding bij ons moet doen? Neem dan contact met ons op.

De volgende partijen melden de kap in de meeste gevallen bij RVO:

  • Rijkswaterstaat
  • TenneT (vanaf 220 kV)
  • Defensie
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Koninklijk Huis
  • Prorail
  • Gasunie

Kappen en herplanten

Lees op de volgende pagina’s hoe het kappen en herplanten in zijn werk gaat:

Vragen over Bomen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?