Maximale subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 oktober 2021

Wilt u weten wat u maximaal aan subsidie kunt krijgen voor het slopen en ombouwen van uw pelsdierhouderij? We vertellen u welk bedrag dit is voor iedere vierkante of strekkende meter die u sloopt en afvoert. En voor de sloop en ombouw van een locatie en uw hele bedrijf.

Maximale sloopsubsidie per vierkante of strekkende meter

Voor deze subsidie geldt een maximumbedrag voor het slopen en afvoeren van onderdelen zonder asbest van:

 • € 11,13 per vierkante meter voor een gebouw zonder staalconstructie;
 • € 8,53 per vierkante meter voor een gebouw met staalconstructie;
 • € 4,00 per vierkante meter voor de sloop van de erfverharding rondom de pelsdierhouderij;
 • € 1,50 per vierkante meter voor het verwijderen en afvoeren van inventaris en werktuigen;
 • € 7,20 per strekkende meter voor de sloop en afvoer van een omheining.

Voor het slopen en afvoeren van onderdelen waar asbest in zit geldt een maximumbedrag van:

 • € 11,20 per strekkende meter voor een omheining;
 • € 10,40 per vierkante meter voor asbesthoudende daken, dakgoten of gevelplaten;
 • € 18,40 per vierkante meter voor andere asbesthoudende delen.

Maximaal subsidiebedrag voor een locatie

Voor een locatie van uw bedrijf kunnen we het maximale subsidiebedrag op 2 manieren bepalen. Dit kan met een vast bedrag of met de uitkomst van een berekening met fokteefplaatsen. Hierover leest u meer bij Berekening met fokteefplaatsen.

Het vaste maximale subsidiebedrag voor een locatie van uw bedrijf is € 120.000. Gaat u alleen slopen? Dan berekent u de maximale subsidie voor een locatie altijd met de fokteefplaatsen. Hiervoor geldt de € 120.000 dus niet als maximale subsidie voor een locatie.

Bij de sloopsubsidie gelden ook maximale bedragen voor iedere vierkante of strekkende meter. Voor onderdelen met asbest kunt u meer subsidie krijgen dan voor onderdelen zonder asbest. En voor gebouwen of bouwwerken met staalconstructies kunt u minder subsidie krijgen.

Berekening met fokteefplaatsen

We kunnen uw maximale subsidie ook berekenen met het aantal toegestane fokteefplaatsen. Dat is het aantal fokteven dat u op een locatie mocht houden. Hoe we dit berekenen staat hieronder bij Berekening. Voor de sloopsubsidie gelden dan ook de maximale bedragen voor iedere vierkante of strekkende meter.

Berekening

Om het aantal fokteefplaatsen te bepalen, kijken we naar uw omgevings- en natuurvergunning. We kijken ook naar het aantal fokteefplaatsen dat u opgaf toen de Wet verbod pelsdierhouderij in 2013 inging. Hierbij gaan we uit van het laagste aantal fokteefplaatsen dat u mocht houden.

Per fokteefplaats ontvangt u maximaal € 38 voor de sloop- of ombouwkosten. Dit maximale bedrag neemt per 2.000 fokteven af met € 3. In de tabel hieronder kunt u zien wat de maximale bedragen per fokteefplaats zijn.

Maximale subsidie per fokteefplaats
  Voor het aantal fokteefplaatsen van tot en met wordt het aantal fokteefplaatsen vermenigvuldigd met
A - 2000 € 38
B 2001 4000 € 35
C 4001 6000 € 32
D 6001 8000 € 29
E 8001 10000 € 26
F 10001 - € 23

Voorbeeld: U heeft op één locatie 4.500 fokteefplaatsen. Het maximale subsidiebedrag voor deze locatie is volgens deze berekening (2.000 x € 38) + (2.000 x € 35) + (500 x € 32) = € 162.000.

Vast maximaal subsidiebedrag of berekening met fokteefplaatsen

Hieronder leest u welk maximaal subsidiebedrag geldt voor een locatie van uw bedrijf. De uitkomst van de berekening met fokteefplaatsen of het vaste bedrag van € 120.000. Als u gaat:

 • slopen houdt u de uitkomst van de berekening aan;
 • ombouwen en mogelijk slopen kunt u beide bedragen bij elkaar optellen.

Wat is een locatie?

Dit zijn de adressen waarop u pelsdieren hield. Het gaat om de locaties die u had tijdens de melding van 2013 voor de Wet verbod pelsdierhouderij.

Maximale subsidiebedragen voor het bedrijf

Wilt u slopen en ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf? Het maximale bedrag hiervoor is verhoogd. We tellen het sloopbedrag en ombouwbedrag bij elkaar op tot maximaal € 425.000 (inclusief de maximale de-minimissteun).  Dit was € 200.000.

Heeft u al een sloopaanvraag gedaan maar wilt u ook ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf?  Vraag dan ook de ombouwsubsidie naar een niet-agrarisch bedrijf aan op Stappenplan aanvraag Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. Wij zien uw aanvraag dan als een gecombineerde aanvraag voor slopen en ombouwen.

In de beslisboom onderaan de pagina ziet u welke bedragen voor u gelden. En met de Rekenhulp berekent u hoeveel u maximaal kunt krijgen. Dit bedrag is een schatting. Uw subsidie kan dus verschillen van het bedrag dat uit de rekenhulp komt.

De maximale subsidiebedragen voor het hele bedrijf zijn:

 • € 245.000 voor slopen, als we de maximale de-minimissteun meerekenen;
 • € 425.000 voor het slopen en ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf. Dit bedrag is inclusief de maximale de-minimissteun.

Wij berekenen uw maximale subsidiebedrag op basis van de feitelijke kosten en fokteefplaatsen.

Wat is een bedrijf?

Hiermee bedoelen we alle bedrijfslocaties samen waar u pelsdieren hield. Deze locaties had u tijdens de melding van 2013 voor de Wet verbod pelsdierhouderij.

Laagst berekende bedrag

Bij het berekenen van uw subsidie kijken we naar uw specifieke situatie. Hierbij kijken wij naar het laagst berekende bedrag. In het voorbeeld hieronder leggen we u dit uit:

U gaat slopen en ombouwen naar een agrarisch bedrijf. De feitelijke kosten zijn € 350.000. Het subsidiebedrag dat berekend is op basis van het aantal fokteven is € 178.000. Dit is het laagst berekende bedrag. Uw totale subsidiebedrag wordt in dit voorbeeld dus € 178.000.

Mogelijke aanpassing maximale subsidie

Krijgt u nog andere overheidssteun of heeft u deze de afgelopen 3 jaar gekregen? Dit kan ervoor zorgen dat u meer of minder sloop- en ombouwsubsidie krijgt.

De-minimissteun

Dit is steun die u krijgt van de overheid. Een aantal regelingen vallen onder de de-minimissteun. U krijgt een besluit of beslissing waarin staat of uw steun of subsidie de-minimissteun is. En om welk bedrag het gaat. Twijfelt u of u de-minimissteun heeft ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waarvan u de steun heeft ontvangen.

Heeft u de afgelopen 3 jaar nog geen de-minimissteun gekregen? Of kreeg u minder dan € 20.000 in totaal? Dan kunnen we de maximale sloopsubsidie verhogen met € 20.000 aan De-minimissteun. Of het deel hiervan dat u nog niet gekregen heeft.

Ombouwsubsidie voor niet-agrarisch is de-minimissteun

De ombouwsubsidie van € 200.000 voor het ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf is ook de-minimissteun. Ontvangt u deze ombouwsubsidie? En vraagt u ook sloopsubsidie aan? Dan heeft dit gevolgen voor de maximale € 20.000 die u bij de sloopsubsidie kunt krijgen.

Verklaring de-minimissteun

In de Verklaring de-minimissteun geeft u aan hoeveel overheidsbijdrage u vanaf 2019 al heeft ontvangen. Of u deze verklaring mee moet sturen bij uw aanvraag leest u op Stappenplan aanvraag Pelsdierhouderij slopen en ombouwen.

Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de de-minimissteun.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u van ons TVL ontvangen? Dan kunt u daarnaast de sloop- en ombouwsubsidie aanvragen. We halen het bedrag dat u krijgt voor de TVL dan wel van deze subsidie af. Dit doen we omdat de regels uit het Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie gelden voor de TVL en de sloop- en ombouwsubsidie. Hierin staat dat de steun niet meer mag zijn dan € 225.000 voor ieder bedrijf in de landbouwsector. Als u dus al TVL heeft gekregen, kunt u minder sloop- en ombouwsubsidie krijgen.

Andere subsidies

U kunt gebruikmaken van meer subsidiebronnen. Dit noemen we ook wel cumulatie of samenloop. Meer hierover leest u op Cumulatie – samenloop subsidies.

Rekenhulp

We begrijpen dat u graag wilt weten hoeveel subsidie u kunt krijgen. Daarom hebben we een rekenhulp voor u gemaakt. In de rekenhulp vult u uw gegevens in. Uw subsidiebedragen worden automatisch berekend. De rekenhulp is bedoeld als hulpmiddel en geeft een schatting van uw subsidie. Uw subsidie kan dus verschillen van het bedrag dat uit de rekenhulp komt.

Beslisboom

U ziet in de beslisboom een overzicht van de maximale subsidiebedragen. Kies welke kolom op u van toepassing is. Gaat u bijvoorbeeld uw pelsdierhouderij slopen? In de vierkantjes onder de linkerkolom ziet u welke bedragen in uw situatie kunnen gelden.

Vragen over Pelsdierhouderij slopen en ombouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?