Open voor aanvragen

Pelsdierhouderij slopen en ombouwen na vervroegd verbod

Gepubliceerd op:
1 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

Het verbod op pelsdierhouderijen is op 8 januari 2021 vervroegd ingegaan. Dit kwam door uitbraken van het coronavirus. U kon een subsidie aanvragen voor het slopen en ombouwen van uw bedrijf. Deze (subsidie)regeling is door het vervroegd verbod aangepast.

De subsidie voor het slopen van gebouwen is gesloten. U kunt nog wel vaststelling van deze subsidie aanvragen. De ombouwsubsidie kunt u aanvragen tot 31 december 2023.

  Voorwaarden

  Voor deze subsidie gelden 6 voorwaarden:

  • U mag voor iedere locatie van uw bedrijf één keer subsidie aanvragen.
  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).
  • U start pas na de subsidieaanvraag met slopen, ombouwen of beide.
  • U gebruikt de subsidie alleen voor de kosten die onder deze subsidie vallen.
  • Vraagt u voor een locatie subsidie aan? Dan moet u op die locatie alle gebouwen, bouwwerken en erfverharding slopen, ombouwen of een andere bestemming geven. Behalve een woning, als die er ook staat.
  • U heeft geen financiële problemen. Dus u heeft geen schuldsanering en geen verzoek gedaan aan de rechtbank voor uitstel van betaling. Uw bedrijf is ook niet failliet en u heeft hiervoor ook geen aanvraag gedaan.1

  1Heeft u financiële problemen? Bekijk op Financiële problemen hoe u hulp kunt krijgen.

  De opsomming hierboven is een uitleg van de voorwaarden in de regeling. De regeling vindt u onder Wetten en regels.

  Wat is slopen en wat is ombouwen?

  Slopen is het afbreken of verwijderen van vaste onderdelen, inventaris en werktuigen van uw pelsdierhouderij. De kosten voor het afvoeren van de materialen vallen ook onder deze subsidie.

  Met ombouwen bedoelen we het aanpassen en vernieuwen van vaste onderdelen van uw pelsdierhouderij. Nieuwbouw zien we bij deze subsidie ook als ombouw. Het doel van het ombouwen moet een nieuw bedrijf zijn. Dit bedrijf komt op de locatie waarvoor u deze subsidie aanvraagt.

  Voorbeeld van slopen en ombouwen

  Breekt u bijvoorbeeld een muur van een gebouw af om daarna aan die kant een uitbouw te maken? Dan vraagt u voor het afbreken en afvoeren van de muur sloopsubsidie aan. Voor de kosten van de uitbouw vraagt u ombouwsubsidie aan.

  Belangrijke veranderingen

  Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de subsidieregels door het vervroegd verbod op pelsdierhouderijen:

  • U sloopt of bouwt uw bedrijf om binnen 3 jaar in plaats van 1 jaar.
  • U krijgt 100% van de sloop- en afvoerkosten aan subsidie in plaats van 50%.
  • U kunt subsidie krijgen voor het slopen en afvoeren van omheiningen en inventaris.
  • U kunt subsidie krijgen voor arbeidskosten als dit voor sloopwerkzaamheden is.
  • U kunt subsidie krijgen voor de algemene sloopkosten, zoals de kosten voor een architect.
  • Er zijn maximale subsidiebedragen voor ieder bedrijf of iedere locatie van het bedrijf. Deze verschillen bij sloop en ombouw, of een combinatie daarvan. Eerder was er alleen een maximaal subsidiebedrag voor iedere locatie van een bedrijf.
  • Bij de berekening met fokteefplaatsen houden we maximaal € 38 per fokteefplaats aan. Dit geldt tot en met 2.000 plaatsen. Dit bedrag neemt af met € 3 bij elke 2.000 plaatsen extra. Eerder was dit € 6.

  Welke kosten vallen onder de subsidie?

  Onder deze subsidie vallen de kosten die u maakt voor het slopen en/of ombouwen van uw bedrijf. De subsidie voor slopen is 100% van de gemaakte kosten. Voor ombouwen is dit 40%. Welke sloop- en ombouwkosten wel en niet onder deze subsidie vallen, leest u hieronder.

  Maximale subsidiebedragen

  Er gelden maximale subsidiebedragen voor een:

  • locatie van uw bedrijf of uw hele bedrijf;
  • vierkante of strekkende meter van een onderdeel dat u sloopt of verwijdert of afvoert.

  Op Maximale subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen leest u meer hierover.

  Aanvragen

  U kunt alleen nog subsidie aanvragen voor het ombouwen van gebouwen. Deze aanvraag moet op 31 december 2023 bij ons binnen zijn. Een subsidieaanvraag voor het slopen van gebouwen moest op 22 oktober 2021 bij ons binnen zijn. Wilt u voor meer locaties aanvragen doen met één formulier? Dat kan. Op Vervroegd verbod op pelsdierhouderij ziet u welke stappen u volgt als u de sloop- en ombouwsubsidie aanvraagt.

  Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het stappenplan helpt u bij uw aanvraag. U kunt deze bekijken via de knop hieronder.

  Na uw aanvraag

  Binnen 8 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen krijgt u een brief over de beslissing op uw aanvraag. En staat hierin dat u subsidie kunt krijgen? Dan staat in deze brief ook hoe hoog uw voorlopige subsidie is en wat u als voorschot krijgt.

  Voorschot

  Uw totale voorschot is 90% van uw subsidie. U ontvangt elke 3 maanden een deel hiervan. We delen uw totale voorschot door het aantal kwartalen van uw project. Binnen 2 weken na de beslissing op uw aanvraag ontvangt u uw eerste voorschot. Hierna ontvangt u de voorschotten tijdens de eerste 2 weken van ieder kwartaal.

  Slopen, ombouwen of beide

  Binnen 3 jaar na de verzenddatum van de brief met onze beslissing begint u met slopen, ombouwen of beide. Hierbij geldt:

  • Voordat u gaat slopen of ombouwen, heeft u alle vergunningen die nodig zijn.
  • Als er asbest in een gebouw of bouwwerk zit, laat u dit verwijderen. Dit laat u doen door een erkend bedrijf.
  • Als dat nodig is, past u uw subsidieaanvraag aan. Na 22 oktober 2021 kunt u alleen minder sloopsubsidie aanvragen, dus geen extra sloopsubsidie. De ombouwsubsidie kunt u nog tot en met 31 december 2023 aanvragen of aanpassen.

  Voortgang en wijziging doorgeven

  Tijdens uw project geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u ermee bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Wij bepalen dan of het project voldoende vooruit gaat. Als dat zo is, blijven de voorschotten hetzelfde.

  Verandert er iets in uw project? Geef dit aan ons door. Voor sommige aanpassingen moet u vooraf om toestemming vragen. Bijvoorbeeld bij vertraging, stopzetting of als andere belangrijke punten wijzigen van het project. Zo voorkomt u dat u minder of geen subsidie krijgt. Dit staat in hoofdstuk 10 en 11 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies.

  U geeft uw voortgang of wijziging door in het formulier op mijn.rvo.nl. Klik op Aanvraag beheren.

  Vaststelling aanvragen

  Bent u klaar met het slopen, ombouwen of beide? Vraag binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Wij bepalen hierna wat uw definitieve subsidie is. Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee:

  • eindverslag van de uitgevoerde werkzaamheden. Gebruik hiervoor het Format Pelsdierhouderij slopen en ombouwen na vervroegd verbod;
  • vergunningen voor sloop en/of ombouw, als u die nodig heeft;
  • aangepaste omgevingsvergunning milieu van uw provincie, als u die nodig heeft;
  • aangepast bestemmingsplan van uw gemeente, als u deze moet aanpassen;
  • melding Activiteitenbesluit milieubeheer, als dit nodig is;
  • bewijzen van inkomsten waarmee u de werkzaamheden financiert, zoals andere subsidies.

  U krijgt binnen 13 weken na de vaststellingsaanvraag een brief met onze beslissing. Hierin leest u wat uw definitieve subsidie is. Binnen 2 weken na dit bericht ontvangt u het laatste deel van uw subsidie, als u dit nog niet heeft gekregen. Heeft u te veel subsidie ontvangen? Dan betaalt u een deel aan ons terug. In de brief staat wanneer en hoe u dit doet.

  Aanvraag boven € 125.000?

  Bij een subsidieaanvraag boven € 125.000 moet uw accountant een controleverklaring geven. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder. De controleverklaring voegt u toe bij uw vaststelling. Hierin staat dat:

  • u de activiteiten hebt uitgevoerd waarvoor u subsidie kreeg;
  • u de verplichtingen nakomt van deze subsidie;
  • u geen kosten opgaf die niet in aanmerking komen voor de subsidie;
  • u alleen kosten opgaf die u zelf moest maken tijdens de subsidiabele periode.

  De accountant geeft ook aan wat het totale bedrag is van:

  • de gerealiseerde kosten die onder de subsidie vallen;
  • de gerealiseerde opbrengsten (inclusief geld dat u krijgt van anderen en andere subsidies);
  • de gerealiseerde eigen bijdrage.

  Bekijk het pdf-document van de controleverklaring.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?