Algemene verplichtingen voor subsidieontvangers

Gepubliceerd op:
30 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2023

Ontvangt u subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan zijn er verplichtingen waar u rekening mee moet houden tijdens en na afloop van het project.

De meeste subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vallen onder het Kaderbesluit nationale EZK en LNV-subsidies. Hieronder vindt u de algemene verplichtingen uit dat Kaderbesluit. Het kan zijn dat de regeling of uw verleningsbrief nog meer verplichtingen bevat. Check behalve deze pagina dus ook de pagina van uw regeling en de verleningsbrief.

Verplichtingen voor de subsidieontvanger in lopende projecten

 1. U voert het project uit volgens het projectplan.
   
 2. Essentiële wijzigingen meldt u meteen via een wijzigingsverzoek. Kijk op de pagina van uw regeling hoe u een wijziging doorgeeft. De volgende wijzigingen zijn essentiële wijzigingen:
  1. Het project heeft vertraging.
  2. Het project wijzigt inhoudelijk.
  3. U heeft surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling aangevraagd.
  4. U gaat niet, niet tijdig of niet helemaal aan een verplichting voldoen.
  5. Een kostenpost wijkt meer dan 25% af van de begrotingspost (alleen een essentiële wijziging als uw project wordt afgerekend op basis van de gerealiseerde kosten).
  6. De totale projectkosten in een kalenderjaar of mijlpaalperiode wijken 25% af (alleen een essentiële wijziging als uw project wordt afgerekend op basis van de gerealiseerde kosten).
    
 3. Is uw subsidie € 125.000 of hoger per deelnemer? Of is uw subsidie boven de € 25.000 per deelnemer en moet u een bestuursverklaring over de kosten aanleveren bij vaststelling? Houd in beide gevallen een administratie bij en bewaar deze tot 5 jaar na de vaststellingsbrief. Houd daarin de volgende gegevens bij:
  1. de aard, inhoud en voortgang van de verrichte werkzaamheden;
  2. urenregistratie van de subsidiabele uren (per persoon);
  3. registratie van subsidiabele machine-uren;
  4. bij eventuele andere kostendragers: een registratie van het aantal eenheden, dat per kostendrager is besteed aan subsidiabele activiteiten;
  5. als u de Integrale Kostensystematiek (IKS) gebruikt: de berekening en samenstelling van het tarief;
  6. de subsidiabele gemaakte en betaalde kosten derden.
    
 4. Hoeft u geen bestuursverklaring aan te leveren? Bewaar dan de gegevens, waarmee u kunt aantonen dat u het project volgens het goedgekeurde plan heeft uitgevoerd. Bewaar deze gegevens tot 5 jaar na de vaststellingsbrief.
   
 5. Duurt uw project langer dan een jaar en is de subsidie meer dan € 25.000? Dan rapporteert u jaarlijks over de voortgang. Kijk in de verleningsbrief wanneer en hoe u deze moet indienen.
   
 6. Als de deelnemers in een samenwerkingsverband subsidie hebben aangevraagd, loopt de correspondentie met RVO via de 'penvoerder'.
   
 7. U gebruikt de resultaten van de subsidie zoals bedoeld in de subsidieregeling. Deze verplichting geldt tot 5 jaar na de vaststellingsbrief. Een voorbeeld: een onderzoeksorganisatie mag de resultaten uit een samenwerkingsproject niet onder de marktprijs verkopen of weggeven.
   
 8. U werkt na het project mee aan een evaluatie van de subsidie.
   
 9. Voor uw subsidie kunnen nog meer verplichtingen gelden. Kijk hiervoor in uw verleningsbrief en op de pagina van de regeling.

Bovenstaande tekst is een eenvoudige weergave van de verplichtingen. Kijk voor de volledige tekst in het Kaderbesluit zoals dat gold op de dag van uw subsidieaanvraag.

Voorbeelden van essentiële wijzigingen van de kosten

Een kostenpost wijkt meer dan 25% af van de begrotingspost

Bijvoorbeeld:

 • De kosten derden worden 25% hoger, de loonkosten gaan omlaag.
 • U besteedt 25% meer aan werkpakket 2 en minder aan werkpakket 3.
 • Deelnemer X gaat 25% minder kosten maken en deelnemer Y en Z meer.
 • De kosten van industrieel onderzoek gaan 25% omlaag, de kosten van experimentele ontwikkeling gaan omhoog.

U moet dit soort wijzigingen altijd melden. Ook al blijft het totaalbedrag aan kosten gelijk. 

De totale projectkosten in een kalenderjaar of mijlpaalperiode wijken meer dan 25% af

Als u bijvoorbeeld € 100.000 begroot voor het eerste jaar, meldt u het als die realisatie minder dan € 75.000 is.

U meldt deze essentiële wijzigingen van de kosten meteen via het indienen van een wijzigingsverzoek. Kijk op de pagina van uw regeling hoe u een wijziging doorgeeft.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?