EU-landen: CE-markering

Laatst gecontroleerd op:
26 juli 2022
Gepubliceerd op:
24 maart 2011

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Met CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten zijn getoetst aan alle toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen en overeenstemmen met de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieu-eisen die relevant zijn voor die producten. De producten moeten CE-markering hebben voordat zij in de EER in de handel worden gebracht.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Productgroepen

Bekijk een overzicht van de productgroepen CE-markering

Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren machines, liften, gastoestellen, meet- en weegapparatuur, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, kabelbaaninstallaties, pleziervaartuigen, explosieven voor civiel gebruik, pyrotechnische artikelen en speelgoed. Voor uitrusting van zeeschepen vervoerbare drukapparatuur gelden afwijkende conformiteitsmarkeringen.

Soms valt 1 product onder 2 of meer EU-wetgevingen die CE-markering vereisen. En die elk bepaalde risico’s afdekken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Brengt u producten in de handel die niet onder deze EU-wetgevingen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen. Mogelijk zijn op die producten wettelijke eisen van toepassing die buiten de scope van CE-markering vallen.

Momenteel zijn EU-verordeningen in voorbereiding die CE-markering verplichten voor batterijen, onbemande luchtvaartsystemen en bemestingsproducten.

CE-merkteken

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag men de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document.

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER;
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

CE-markering toch geaccepteerd in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is geen lid meer van de Europese Unie of EER. Toch accepteert de Britse markt de CE-markering meestal. De Britse overheid besloot dat dit ook na 2025 zo blijft. De CE-markering hoeft niet meer vanaf 1 januari 2025 vervangen of vergezeld worden door de Britse UKCA-markering. Let op: Voor sommige producten gelden andere regels. Hierover leest u meer de website van de Britse overheid.

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Zie het stappenplan CE-markering of doe de Regelhulp CE-markering.

Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld. In veel gevallen eisen de richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een 'notified body', een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie.

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren. Behalve naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product worden vermeld.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Hoe nu verder?

Volg de aanwijzingen op het stappenplan CE-markering en raadpleeg de instructies van de Productgroepen CE-markering die voor u meest relevant zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?