Wet- en regelgeving warmte

Gepubliceerd op:
21 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024

Aan de slag met verduurzamen van de warmtevoorziening met bodemenergie/aardwarmte? Warmte leveren via een warmtenet? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte.

Voor de energietransitie is het noodzakelijk dat ook wet- en regelgeving wordt herzien. De Wetgevingsagenda energietransitie omvat de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Doel is de wetten gereed te maken voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Specifieke wetgeving

Warmtewet

De Warmtewet regelt sinds 2014 de levering van warmte aan consumenten en midden- en kleinbedrijf voor aansluitingen tot 100 kW. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de uitvoering van de warmtewet.

Hoe duurzaam is de warmte die we via warmtenetten geleverd krijgen in gebouwen? Om dit duidelijk te krijgen zijn warmtebedrijven verplicht om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten. Dit staat in de Warmtewet. En is sinds 2020 verplicht. Warmtebedrijven die aan meer dan 10 klanten tegelijk én 10.000 gigajoule (GJ) of meer per jaar aan warmte leveren moeten een vergunning hebben. Deze warmtebedrijven moeten over al hun warmtenetten rapporteren.

Voor warmtebedrijven met kleine(re) warmtenetten is een korte rapportage voldoende. Kleine warmtenetten hebben minder dan 500 aansluitingen.

Lees hoe het rapporteren in zijn werk gaat en hoe duurzaam onze warmtenetten zijn

Wijziging gasaansluitplicht

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit komt door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Meer uitleg vindt u in de factsheet onder downloads.

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor debodemenergiesystemen tot een diepte tot 500 meter. W Het besluit maakt onderscheid tussen open systemen (warmte- en koudeopslagsystemen) en gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars). Meer informatie vindt u op Wet- en regelgeving bodemenergie/aardwarmte.

Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet is van toepassing als aardwarmte van een diepte van meer dan 500 meter onder het aardoppervlak wordt gewonnen. Het is verboden zonder toestemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aardwarmte op te sporen of te winnen. Kijk voor meer informatie op www.nlog.nl.

De Mijnbouwwet is ook van toepassing op de aardgaswinning en wordt aangepast met het oog op het minimaliseren van de gaswinning in Groningen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is per 1januari 2024 ingegaan. Deze wet bundelt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem 'eenvoudig beter' maken.

Algemene wetgeving

Bij het verduurzamen van een gebouw krijgt u te maken met wetten en regels. Dit betreft onder meer het Bouwbesluit, EPC-eis en het energielabel. Voor de huursector kan het Woningwaarderingstelsel (WWS) en de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) relevant zijn. In de toekomst gaan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) eisen gelden. Meer informatie vindt u op wetten en regels voor gebouwen.

Andere wetgeving die van belang is betreft onder andere:

  • Wet belastingen op milieugrondslag: regelt onder andere de hoogte van de energiebelasting
  • Gaswet: omvat regels voor transport en levering van gas
  • Elektriciteitswet: reguleert en stuurt wie welke aansluiting krijgt en de voorwaarden hiervoor gelden. Specifiek met het oog op het opwekken van duurzame elektriciteit is er een experimentenregeling binnen de elektriciteitswet.
  • Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON): regelt het beheer en eigendom van energienetwerken en de verdeling van verhoogde kosten voor netbeheer over de afnemers

Meer informatie over wetgeving is te vinden op www.wetten.nl

Internationale wetgeving

Veel van onze Nationale wetgeving is gekoppeld aan Europese wetgeving. In relatie tot verduurzaming van de warmtevoorziening zijn relevant:

Bij de toepassingsmogelijkheden van restwarmte uit de industrie kan het EU Emissions Trading System (EU-ETS) van invloed zijn. Voor een aantal specifieke warmteprojecten is het ETS-effect globaal uitgewerkt in het rapport Warmtestromen binnen EU-ETS.

Voor meer informatie verwijzen we naar de EU-ETS regelgeving en gidsdocumenten van de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa). Met het oog op de vierde handelsperiode 2021-2030 komen er hervormingen in het EU ETS. Ook hierover leest u meer op de website van de NEa.

Download

Vragen over de wet- en regelgeving van warmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?