Gedragscodes windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
28 mei 2018

Om acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld.

Die zijn bedoeld om eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Omgeving betrekken

De Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land is opgesteld en ondertekend door Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de provinciale natuur- en milieufederaties, Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en Ode Decentraal. Kern van de gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in overleg met belanghebbenden en het bevoegd gezag een participatieplan opgesteld, waarmee afspraken over participatie door burgers vast komen te liggen. Hierbij staat maatwerk centraal.

Ook stelt de initiatiefnemer van een windproject een aanspreekpunt voor de omgeving aan. De lusten en lasten moeten zo goed mogelijk worden verdeeld en overheden moeten een actieve rol spelen bij het betrekken van de omgeving. In de Gedragscode is een richtbedrag opgenomen van € 0,40-0,50 per MWh, dat ten goede komt aan de omgeving. De besteding van het bedrag wordt in overleg met betrokken inwoners en organisaties vastgesteld.

De gedragscode committeert alle ondertekenaars aan de basisprincipes voor lokale betrokkenheid en werd in 2014 positief gewaardeerd door de minister van Economische Zaken.

Participatieplan

De samenwerking bij een windproject tussen de overheden, ontwikkelaar en omgeving kan worden vastgelegd in een participatieplan. In opdracht van NWEA is een handleiding opgesteld voor het opstellen van een participatieplan: welke instrumenten kunnen worden ingezet en hoe kan participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark worden ingezet?

Gedragscode

De Gedragscode windenergie op land is opgesteld door de NLVOW, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Omwonenden moeten tijdig en adequaat worden geïnformeerd over plannen. De code stelt dat, naast het mogelijk maken van financiële participatie, schade voor omwonenden, natuur, landschap en milieu compensatie verdient.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?