Kleine windturbines

Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2021
Gepubliceerd op:
14 mei 2019

Om het aantal te toetsen projecten te beperken is ervoor gekozen om kleinere windturbines uit te zonderen van toetsingsplicht. Het gaat dan om turbines met een ashoogte van maximaal 35 meter. Dit is in lijn met het lokaal ruimtelijke beleid.

Bij plaatsing van een dakturbine op een gebouw geldt een maximale tiphoogte van de turbine van 5 meter en mag de hoogte van het gebouw inclusief de tiphoogte van de turbine de 35 meter niet overschrijden.

Uiteraard blijft daarnaast gelden, dat de windturbine, net als alle andere objecten, niet door een toetsvlak mag steken. Dit staat in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Schiphol. Voor de toetszone geldt het volgende:

  • windturbines mogen niet door een toetsvlak steken;
  • windturbines hebben een maximale ashoogte hebben van 35 meter;
  • in geval van plaatsing op een gebouw is de windturbine maximaal 5 meter of is de hoogte van de windturbine tezamen met het gebouw maximaal 35 meter.

Verklaring van geen bezwaar

Deze voorwaarden gelden niet als een verklaring van geen bezwaar is verkregen. Om deze verklaring van geen bezwaar te krijgen, worden projecten getoetst op hun verstorende werking. Er wordt dan gekeken in hoeverre de windturbine stoort bij surveillance-, communicatie- en navigatieapparatuur en mogelijke effecten op de vastgestelde en gepubliceerde aan- en uitvliegprocedures. Toetsingscriteria zijn de hoogte, situering, type, materiaalgebruik en zichtbaarheid.

Ook blijft gelden dat een windturbine alleen door het toetsvlak voor radar mag steken, wanneer de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) advies geeft waaruit blijkt dat de windturbine geen belemmering vormt voor het veilig functioneren van radarapparatuur.

Luchtverkeersleiding Nederland

In de Wet Luchvaat staat overigens dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) haar taken moet uitvoeren volgens de in Nederland bindende verdragen, zoals het Verdrag van Chicago.

Wilt u meer informatie over de locaties van de radars in beheer van LVNL, de bijbehorende toetsingvlakken en de toetsingsvlakken van de overige technische systemen? Neem dan contact op met Luchtverkeersleiding Nederland via cnstoetsing@lvnl.nl.

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?