Toetsen op radarverstoring - Defensie

Gepubliceerd op:
14 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

Rondom de 7 radarposten van het ministerie van Defensie zijn toetsingsgebieden aangewezen. Deze gebieden zijn beschreven in de Omgevingswet.

De toetsingsplicht verschilt voor windturbines enerzijds en gebouwen en andere bouwwerken anderzijds. Dit is nodig, omdat windturbines een grotere kans hebben radars te verstoren. Plannen voor windturbines zijn toetsingsplichtig indien zij zijn gepland op een afstand van minder dan 75 kilometer van één van de 7 radarposten en indien de tiphoogte van de wieken de opstelhoogte van die radarinstallatie met een bepaalde hoogte overstijgt.

Plannen voor gebouwen en bouwwerken zijn toetsingsplichtig als zij zijn voorzien binnen 15 kilometer van een radarpost en als de hoogte het opstelpunt van de radarinstallatie met een bepaalde hoogte overstijgt. In de Omgevingswet is een kaart opgenomen van de radarstations en deze radarverstoringsgebieden. Op deze kaart zijn weergegeven; de locaties van de zeven Defensieradars, de cirkels voor de toetsingsplicht voor windturbines en voor hoogbouw, en de hoogte ter plekke waarbij toetsingsplicht ontstaat. Uit deze kaart blijkt verder dat windturbineprojecten in België en Duitsland niet vallen onder de Nederlandse toetsingsplicht. Het ministerie van Defensie kan wel overleg voeren met autoriteiten in buurlanden in geval van ongewenste ontwikkelingen over de grens.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?