Gesloten voor aanvragen

Vergunning aanvragen voor IJmuiden Ver Alpha en Beta

Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024
Gepubliceerd op:
13 maart 2024

U kon tot 28 maart 2024 een aanvraag indienen voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van een windpark in windenergiegebied IJmuiden Ver. Het ging om vergunningen voor de kavels Alpha (ongeveer 2 GW) en Beta (ongeveer 2 GW). Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig had om uw aanvraag in te dienen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 28 maart 2024
17:00

Uw aanvraag indienen

U kon voor de kavels Alpha en Beta een aanvraag indienen van donderdag 29 februari om 9:00 uur tot donderdag 28 maart 2024 om 17:00 uur. Deze regeling is een tender. Dat betekent dat de aanvraag met de hoogste score de vergunning krijgt.

In het aanvraagformulier staat hoe, waar en wanneer u uw aanvraag kon indienen. Aanvragen die wij ontvangen na sluiting van de tender wijzen wij af. Dit geldt ook voor aanvragen die bij de sluiting van de tender onvolledig zijn.

Belangrijk om te weten:

 • Lees eerst de instructies en toelichtingen voordat u het aanvraagformulier en de bijlagen invult.
 • U levert uw aanvraag in 2 aparte pakketten in:
  • Een pakket met het aanvraagformulier en alle verplichte bijlagen;
  • Een pakket met het formulier informatie verstrekken veiligheid. 
 • Invullen mag alleen in het Nederlands of Engels.
 • Controleer welke bijlagen voor u verplicht zijn. Voeg deze altijd toe aan uw aanvraag. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag om die reden afwijzen.

Meer informatie over het windenergiegebied IJmuiden Ver en de voorbereiding op uw aanvraag vindt u op de pagina van windenergiegebied IJmuiden Ver.

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt de volgende ingevulde documenten mee met uw aanvraag:

IJmuiden Ver Alpha

IJmuiden Ver Beta

Let op: in het aanvraagformulier voor IJmuiden Ver Beta staan per ongeluk teksten van het aanvraagformulier voor IJmuiden Ver Alpha.

Het gaat om de verwijzingen naar onderdeel 1.7 van Tabel 6 in onderdeel 10 en de toelichting bij Bijlage 14. Dit moeten verwijzingen naar Tabel 7 zijn.

Ook staat in de toelichting bij de bijlagen in het aanvraagformulier de tekst voor Bijlage 13 van Alpha. Dit moet onderstaande tekst zijn:

Bijlage 13 Beschrijving van de bijdrage aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem

Als u punten wilt krijgen voor de bijdrage aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem, dan moet u in bijlage 13 een beschrijving geven van de betreffende maatregelen en bijdragen (artikel 4, onderdeel j van de Regeling).

In deze bijlage besteedt u aandacht aan:

 • investeringen op land voor de inpassing van de in kavel Beta geproduceerde elektriciteit in het Nederlandse energiesysteem. Dit staat verder beschreven in Tabel 6, onderdeel 1 van de bijlage bij de Regeling;
 • of u een samenvatting van deze investeringen openbaar maakt (kennis delen). Dit staat verder beschreven in Tabel 6, onderdeel 3 van de bijlage bij de Regeling.

Voor de investeringen in elektriciteitsproductie op zee met behulp van zonne-energie, zoals beschreven in Tabel 6, onderdeel 2 van de bijlage bij de Regeling, hoeft u niets op te nemen in bijlage 13. In het aanvraagformulier krijgt u hier vragen over. De toezeggingen die u daarover doet komen als voorschrift in de vergunning.

De gegevens die u in deze bijlage aanlevert gebruiken we bij de weging van de rangschikkingscriteria zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de Regeling. De weging in punten is verder uitgewerkt in Tabel 6 van de bijlage bij de Regeling.

Van deze bijlage tellen maximaal de eerste 50 pagina’s (A4 formaat) mee bij de beoordeling. De pagina’s 51 en verder tellen niet mee in de beoordeling. In de telling nemen we alle pagina’s mee, ook titelpagina en inhoudsopgave.

Na uw aanvraag

Wij bewaren alle aanvragen na ontvangst in een kluis. Na de sluiting van de tender openen wij de enveloppen met de aanvragen.

Beoordeling

 • Experts beoordelen alle aanvragen.
 • Tot aan de bekendmaking van de uitslag reageren wij niet meer op vragen en/of opmerkingen over deze tender. 
 • Voor de beoordeling geldt een wettelijke termijn van 13 weken. Deze kunnen wij verlengen met nog eens 13 weken.

Toekenning of afwijzing vergunning

 • Per kavel krijgt één aanvrager de vergunning.
 • De hoogst scorende partij voor een kavel ontvangt voor die kavel de vergunning om het windpark te bouwen, te exploiteren en te verwijderen.
 • U kunt ook voor beide kavels het hoogste scoren. In dat geval ontvangt u voor IJmuiden Ver Alpha én Beta de vergunning.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?