Monitoring zonne-energie

Gepubliceerd op:
13 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2023

Monitoren is het verzamelen van meetgegevens om ontwikkelingen goed te kunnen volgen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stellen wij voor zonne-energie de Monitor zon-pv op. Dat doen we samen met stakeholders en experts vanuit de markt en overheid. 

Het Klimaatakkoord, de ontwikkeling van zonne-installaties als grootste categorie in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en nieuwe nationale beleidsafspraken. Dit alles leidde tot deze nieuwe manier van monitoring in 2019. Sindsdien brengen wij de monitor elk jaar uit.

Jaarlijkse monitoring zon-pv in Nederland

De Monitor zon-pv 2022 vertelt hoe het gaat met de zon-pv-markt in Nederland op basis van: 

  • Actuele ontwikkelingen van zonne-energie en het ruimtelijk beleid;
  • Kostprijs- en marktontwikkeling;
  • Mogelijke knelpunten en de gevolgen hiervan;
  • Benodigde of al genomen maatregelen.

Monitor 2022

Lees de hele Monitor zon-pv 2022. Hier vindt u ook de cijfers per provincie en Regionale Energiestrategie (RES)-regio.
 

Feiten en cijfers over zon-pv

Hieronder ziet u het 'opgestelde' zonne-energievermogen aan het einde van 2021. Dat is het maximale vermogen dat geleverd wordt als de condities goed zijn.

  • Kleinschalig= ≤15 kWp (kilowattpiek) vermogen
  • Grootschalig= >15 kWp (kilowattpiek) vermogen

We wekken ieder jaar meer zonne-energie op. In 2021 realiseerden we circa 3.458 MW (megawatt) (voorlopige cijfers van het CBS). Dat is meer dan 4 keer zoveel als in 2017. De groei in 2021 was praktisch gelijk aan de groei in 2020. De SDE(++)-regeling droeg in 2021 minder bij aan de jaarlijkse groei dan in 2020. Het aandeel zon-PV projecten met SDE(++) nam licht af ten opzichte van 2020. Van 66% in 2020 naar 61% in 2021 (voorlopige cijfers van het CBS). 

Niet alle projecten die een SDE(++)-subsidie kregen, worden gerealiseerd. Dit noemen we vrijval. Het vrijgevallen vermogen bleef in 2021 zo goed als gelijk aan de hoeveelheid in 2020.

In deze tabel leest u de cijfers over de periode 2017 tot en met 2021:

  2017 2018 2019 2020 2021
Jaarlijks gerealiseerd totale markt (CBS) in MWp 776 1.697 2.618 3.724** 3.458*
Jaarlijks gerealiseerd met SDE(++) (MWp)  289 845 1.427 2.469 2.110
Aandeel SDE (++) in jaarlijkse marktgroei 37% 50% 55%* 66%* 61%*
Jaarlijks vrijgevallen SDE vermogen (MWp) ** 99 422 1.025 1.591 1.591

* voorlopige cijfers CBS                
** bestaand uit projecten die helemaal niet door gaan of gedeeltelijk niet door gaan

Monitor zon-pv eerdere jaren

Andere monitors

Participatie Monitor Hernieuwbare energie op land

Dit is een rapport over de manier waarop burgers en bedrijven meedoen met projecten rondom hernieuwbare-energieprojecten op land, zoals zonne-energieprojecten en windmolenparken. Denkt u hierbij aan lokaal eigendom gecombineerd met andere manieren van financiële deelname. Zoals geld uit bijvoorbeeld een omgevingsfonds, een omwonendenregeling of een aanbod van lokale stroom.

Lokale Energie Monitor

Lokaal werken burgers samen in een energiecoöperatie aan bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen. Ze starten een initiatief om hun wijk van het aardgas af te halen, door deze te vervangen voor duurzame energie. Cöoperaties werken ook steeds meer samen. De Lokale Energie Monitor brengt deze coöperatieve energiebeweging in Nederland in beeld. Op deze pagina vindt u ook monitors van voorgaande jaren.

Monitor Klimaatbeleid 

We verminderen de CO2-uitstoot met onder meer zonne-energie. Eén van de belangrijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De Monitor Klimaatbeleid is een bijlage van de klimaatnota. Het legt op een begrijpelijke manier uit hoe het met het beleid en de afspraken in het Klimaatakkoord gaat.

Monitor Wind op land in Nederland

Samen met zonne-energie is windenergie een belangrijke motor voor het leveren van duurzame energie. De Monitor Wind op land laat per provincie zien hoe het met windenergie op land gaat. Deze jaarlijkse monitor is een belangrijke hulp om te beoordelen of we de (nationale en provinciale) doelen halen uit het Klimaatakkoord.

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?