Monitoring zonne-energie

Gepubliceerd op:
13 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2022

Monitoren is het verzamelen van meetgegevens om ontwikkelingen goed te kunnen volgen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stellen wij voor zonne-energie de Monitor zon-pv op. Dat doen we samen met stakeholders en experts vanuit de markt en overheid. 

Het Klimaatakkoord, de ontwikkeling van zonne-installaties als grootste categorie in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en nieuwe nationale beleidsafspraken. Dit alles leidde tot deze nieuwe manier van monitoring in 2019. Sindsdien brengen wij de monitor elk jaar uit.

Jaarlijkse monitoring zon-pv in Nederland

De Monitor zon-pv 2021 vertelt hoe het gaat met de zon-pv-markt in Nederland op basis van: 

  • Actuele ontwikkelingen van zonne-energie en het ruimtelijk beleid;
  • Kostprijs- en marktontwikkeling;
  • Mogelijke knelpunten en de gevolgen hiervan;
  • Benodigde of al genomen maatregelen.

Monitor 2021

Lees de hele Monitor zon-pv 2021

Deze monitor heeft 2 bijlagen:

Feiten en cijfers over zon-pv

Hieronder ziet u het 'opgestelde' zonne-energievermogen aan het einde van 2020. Dat is het maximale vermogen dat geleverd wordt als de condities goed zijn.

  • Kleinschalig= ≤15 kWp (kilowattpiek) vermogen
  • Grootschalig= >15 kWp (kilowattpiek) vermogen

We wekken ieder jaar meer zonne-energie op. In 2020 realiseerden we al circa 3491 MW (megawatt) (voorlopige cijfers van het CBS). Dat is meer dan 4 keer zoveel als in 2017. Het aandeel zon-pv-projecten uit de SDE(++)-regeling neemt ook toe. Van 37% in 2017 tot 68% in 2020 (voorlopige cijfers van het CBS). 

Met het toenemende aantal projecten die met SDE++-subsidie wél gerealiseerd worden, nemen ook de niet-gerealiseerde projecten toe. Dit noemen we vrijval. Dat zijn projecten die een SDE(++)-subsidie kregen, maar uiteindelijk niet gerealiseerd zijn. 

In de Monitor 2021 leest u over de oorzaken van deze vrijval uit de SDE++-regeling. De belangrijkste oorzaken in de jaren 2019 en 2020 zijn: dakconstructie, kostprijs, netcapaciteit en verzekerbaarheid. De vrijval komt vooral voor bij dakinstallaties en niet of nauwelijks bij veldinstallaties. Doet u met deze informatie uw voordeel, zodat uw project slaagt.

In deze tabel leest u de jaarlijkse vrijval aan zon-pv-projecten met SDE(++)-subsidie die helemaal of deels niet doorgaan:

  2017 2018 2019 2020
Jaarlijks gerealiseerd totale markt (CBS) in MWp 776 1.698 2.617 3.491*
Jaarlijks gerealiseerd met SDE(++) (MWp)  288 846 1.420 2.357
Aandeel SDE (++) in jaarlijkse marktgroei 37% 50% 53%* 68%*
Jaarlijks vrijgevallen SDE vermogen (MWp) ** 99 422 1.025 1.662

* voorlopige cijfers CBS                
** bestaand uit projecten die helemaal niet door gaan of gedeeltelijk niet door gaan

Andere monitors

Monitor zon-pv 2020

Leest u hier de monitor van 2020 met de peildatum van 31 december 2019.

Participatie Monitor Hernieuwbare energie op land

Dit is een rapport over de manier waarop burgers en bedrijven meedoen met projecten rondom hernieuwbare-energieprojecten op land, zoals zonne-energieprojecten en windmolenparken. Denkt u hierbij aan lokaal eigendom gecombineerd met andere manieren van financiële deelname. Zoals geld uit bijvoorbeeld een omgevingsfonds, een omwonendenregeling of een aanbod van lokale stroom.

Bovenstaande rapporten zijn bijlagen van de Kamerbrief stand van zaken RES (Regionale Energiestrategie)

Lokale Energie Monitor

Lokaal werken burgers samen in een energiecoöperatie aan bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen. Ze starten een initiatief om hun wijk van het aardgas af te halen, door deze te vervangen voor duurzame energie. Cöopraties werken ook steeds meer samen. De Lokale Energie Monitor brengt deze coöperatieve energiebeweging in Nederland in beeld. 

HIER Opgewekt maakte een overzicht van alle lokale duurzame energie-initiatieven (energiecoöperaties). Misschien is er wel een burgerinitiatief bij u in de buurt actief.

Monitor Klimaatbeleid 

We verminderen de CO2-uitstoot met onder meer zonne-energie. Eén van de belangrijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De Monitor Klimaatbeleid is een bijlage van de klimaatnota. Het legt op een begrijpelijke manier uit hoe het met het beleid en de afspraken in het Klimaatakkoord gaat.

Bekijk de interactieve monitor (pdf)

Monitor Wind op land in Nederland

Samen met zonne-energie is windenergie een belangrijke motor voor het leveren van duurzame energie. De Monitor Wind op land 2020 laat per provincie zien hoe het met windenergie op land gaat. Deze jaarlijkse monitor is een belangrijke hulp om te beoordelen of we de (nationale en provinciale) doelen halen uit het Klimaatakkoord.

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?