Geschikte daken voor zonne-energie

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
2 november 2022

Is er voldoende zon op het dak van uw bedrijf voor zonnepanelen? Zijn uw dakplaten en de draagconstructie van uw gebouw sterk genoeg? En gebruikt u zelf de opgewekte zonne-energie of voedt u deze in op het elektriciteitsnet? Dit bepaalt of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Voor de opwek van duurzame energie geeft de overheid de voorkeur aan zonnepanelen op daken. Regio's kiezen in de Regionale Energiestrategieën (RES) daarom zoveel mogelijk voor zonne-energie-installaties op daken. Deze staan dan ook bovenaan in de zogenaamde zonneladder (voorkeursvolgorde).

Op deze pagina leest u of het dak van uw bedrijf geschikt is. Of geschikt te maken is.

Welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen?

Generation.Energy onderzocht voor ons de kansen en belemmeringen voor zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen. Van alle potentieel geschikte daken (technisch geschikt) is per gebouw vastgesteld of er belemmeringen zijn of te verwachten zijn. En zo ja, hoeveel en welke. 

Wat blijkt? Zo’n 50% van het oppervlakte van daken en parkeerplaatsen in Nederland is beschikbaar voor het opwekken van zonne-energie met panelen. Dat is 725 km2. Deze daken en parkeerplaatsen hebben ook ruimte om zonnepanelen te plaatsen. En er is voldoende lichtinstraling.

Van die 725 km2 is ongeveer 58 km2 (8% van het oppervlak) direct geschikt voor het plaatsen van panelen. Op 348 km2 (48% van het oppervlak) kunnen pas zonnepanelen geplaatst worden als een (mogelijke) belemmering opgelost is. Denk hierbij aan het oplossen van netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) of daken eerst constructief aanpassen. Op 319 km2 (44% van het oppervlak) moeten meerdere punten (belemmeringen) opgelost worden om panelen te kunnen plaatsen.

Draagkracht van daken

Niet alle daken zijn sterk genoeg om het gewicht van een standaard zonne-energiesysteem te dragen. Denk bijvoorbeeld aan daken van agrarische gebouwen of distributiecentra. Op deze daken kunt u daarom niet altijd zonnepanelen plaatsen.

Samen met TKI Urban Energy onderzochten wij de beperkingen voor zonnepanelen op daken in de constructie van utiliteitsgebouwen (geen woningen). 

Lees in dit rapport waaróm sommige daken niet sterk genoeg zijn

Laat dan ook altijd de draagkracht van uw dakconstructie toetsen. Wilt u subsidie aanvragen voor uw zonne-energiesysteem vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? De draagkracht van uw dak is vanaf 2022 een eis. Ook verzekeraars stellen deze eis.

Of een dak voldoet, hangt af van bijvoorbeeld ouderdom en het daktype. U ziet hieronder wanneer verschillende soorten gebouwen in het algemeen geschikt zijn voor zonne-energie. En wat de draagkracht van het dak bepaalt (de norm die geldt voor dat type gebouw). De informatie geeft een idee. U kunt hieraan geen rechten ontlenen, bijvoorbeeld als u subsidie aanvraagt.

Veiligheidsnorm strenger bij jongere daken

We maken onderscheid tussen jongere en oudere gebouwen. De constructeur van een dak rekent bij oudere gebouwen met andere veiligheidsfactoren dan bij nieuwbouw. Bij oudere gebouwen rekent hij met veiligheidsfactoren voor verbouw. Hierdoor is het dak van oudere gebouwen vaker geschikt dan van jongere gebouwen.

De ‘restlevensduur’ van de dakconstructie is ook belangrijk. Dat is de periode die overblijft, waarin een constructie voldoet aan de veiligheidsnorm. Is de constructie goed onderhouden? En heeft u geen ingrijpende maatregelen hoeven doen? Dan is de restlevensduur vaak hoog. Ook de leeftijd van het gebouw bepaalt de restlevensduur.

Verzekeraars staan niet altijd toe dat u rekent met de restlevensduur. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Daktypes

Ook het daktype is van invloed op het plaatsen van een zonne-energie-installatie. Bij een plat dak is het gewicht op het dak groter dan bij een schuin dak. Een plat dak heeft een helling kleiner dan 15 ̊. Een hellend dak heeft een helling van meer dan 15 ̊.

Beoordeling stabiliteit door constructeurs

De stabiliteit van een gebouwconstructie kan het plaatsen van de zonne-energie-installaties op een bestaand dak beïnvloeden. Dit moet beoordeeld worden. Overleg hierover met uw constructeur. De constructeur kan aangeven wat nodig is voor de beoordeling van de stabiliteit.

Er zijn Europese normen voor het toetsen van de veiligheid van alle bouwconstructies. Bij de invoering van de veiligheidsnorm Eurocodes (2012) zijn de windbelastingen veranderd. Dit is de druk die wind veroorzaakt. Om te voorkomen dat de zonnepanelen van het dak waaien, moet u de panelen belasten.

Moet u de stabiliteit laten toetsen? Dan kan het zijn dat uw dak (zonder zonne-energie-installaties) niet voldoet. Is dit het geval? Dan:

  • verzamelt u (meer) gedetailleerde informatie over de constructie van uw gebouw of de zonne-energie-installatie. Dit leidt misschien tot een gunstigere berekening, waardoor u de installatie toch kunt plaatsen.
  • onderzoekt u of uw gebouw onder de normen van een gebouw ouder dan 15 jaar valt. Deze normen zijn minder streng dan bij jongere daken.

Dak aanpassen: uw mogelijkheden

Moet u uw dak toch aanpassen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. In het TKI-rapport Constructieve beperkingen zon-op-dak leest u meer over mogelijke oplossingen. Wij lichten enkele voor u uit:

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?