Beleid zonne-energie

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022

In 2050 heeft Nederland een duurzaam energiesysteem. Dat staat in het Klimaatakkoord. Om dat voor elkaar te krijgen stimuleert het rijk het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie. Om op tijd voldoende duurzame energie op te wekken, zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond (zonneparken) nodig.

In het regeerakkoord van december 2021 staat dat zonne-energie vooral ingezet moet worden op grootschalige installaties van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Dit gezien de schaars beschikbare ruimte. Zonnepanelen op land staat het kabinet alleen toe als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, zoals op rijksgronden. 
Om dit te stimuleren en begeleiden heeft de overheid afspraken en regels in beleid vastgelegd.

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord en startte de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Met elkaar verminderen we sterk de CO2-uitstoot: in 2030 met 60% ten opzichte van 1990. In het nieuwe regeerakkoord van december 2021 zijn deze doelen in de Klimaatwet aangescherpt. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we de CO2-uitstoot verminderen met ten minste 55% in 2030. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken over elektriciteit.

Afspraken voor voldoende energie-opwek

Nederland wil in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken met grote zonne-energieprojecten (zonsystemen > 15 kilowattpiek, kWp) en projecten voor windenergie op land. In de gebouwde omgeving willen we ook nog eens 7 TWh kleine zonne-energieprojecten (< 15 kWp) realiseren. Om dit te bereiken hebben de provincies en gemeenten, de agrarische sector, de zonne-energiesector, de netbeheerders en de Natuur- en Milieufederaties in het Klimaatakkoord onderling afspraken gemaakt: 

  • Regio’s gaan aan de slag met Regionale Energiestrategieën (RES).
  • Alle partijen streven ernaar dat burgers en lokale bedrijven meedoen (participatie). En dat zij voor de helft eigenaar kunnen worden van de productie bij grote zonne- en windparken. 
  • Alle partijen werken aan een lagere kostprijs, waardoor de overheid de subsidies kan afbouwen. Het streven is dat ná 2025 geen subsidies meer nodig zijn. Dit geldt dan voor de subsidie voor projecten voor zonne- en windenergie op land vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Regionale Energiestrategieën (RES)

Nederland heeft 30 energieregio’s. Elke regio onderzoekt waar en hoe zij het best duurzame elektriciteit door zon en wind kunnen opwekken. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de Regionale Energiestrategieën (RES) leggen lokale overheden en de energieregio's vast waar, wanneer en hoeveel zonne-energie zij willen en kunnen opwekken.

Zonneladder

In het Klimaatakkoord spraken we af dat alle betrokken partijen eerst kijken of we zonnepanelen op gebouwen kunnen leggen. En daarna pas op terreinen in bebouwd gebied of locaties in het buitengebied. De voorkeur gaat daarbij uit naar het combineren van functies. Deze voorkeursvolgorde noemen we de ‘zonneladder’. Zo ontzien en sparen we zoveel mogelijk landbouw- en natuurgrond. 

Vragen over zonne-energie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?