Beleid zonne-energie

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2023

In 2050 heeft Nederland een duurzaam energiesysteem. Dat staat in het Klimaatakkoord. Om dat voor elkaar te krijgen, stimuleert het Rijk het aanbod van hernieuwbare (duurzame) energiebronnen, zoals zonne-energie. Om op tijd voldoende duurzame energie op te wekken, zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond (zonneparken) nodig.

Om grootschalige installaties van zonnepanelen te stimuleren en begeleiden, legt de overheid afspraken en regels vast in beleid.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van december 2021 staat dat zonne-energie vooral ingezet moet worden op grootschalige installaties van zonnepanelen op daken, inclusief normering. De beschikbare ruimte is namelijk schaars. Zonnepanelen op land staat het kabinet alleen toe als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, zoals op rijksgronden. We gebruiken dit land dan voor verschillende doelen tegelijkertijd. 

De minister kondigde in een kamerbrief nieuw aanvullend beleid aan. Zo wil hij beter kunnen sturen op dit zuinige en multifunctionele ruimtegebruik. Ook wil hij hiermee op verantwoorde manier het tempo van de ontwikkeling van zonnepanelen in Nederland vasthouden of zelfs verhogen.     

Lees de kamerbrief van 20 mei 2022 (zonnebrief)

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord en startte de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Met elkaar verminderen we sterk de CO2-uitstoot: in 2030 met 60% ten opzichte van 1990. In het nieuwe regeerakkoord van december 2021 zijn deze doelen in de Klimaatwet aangescherpt. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we de CO2-uitstoot verminderen met ten minste 55% in 2030. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken over elektriciteit.

Afspraken voor voldoende energie-opwek

Nederland wil in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken met grote zonne-energieprojecten (zonsystemen > 15 kilowattpiek, kWp) en projecten voor windenergie op land. In de gebouwde omgeving willen we ook nog eens 7 TWh kleine zonne-energieprojecten (< 15 kWp) realiseren. In 2022 zijn de afspraken opnieuw bekeken. Het kan zijn dat de doelen nog meer verhoogd worden.

Om dit allemaal te bereiken, hebben de provincies en gemeenten, de agrarische sector, de zonne-energiesector, de netbeheerders en de Natuur- en Milieufederaties in het Klimaatakkoord onderling afspraken gemaakt: 

  • Regio’s gaan aan de slag met Regionale Energiestrategieën (RES).
  • Alle partijen streven ernaar dat burgers en lokale bedrijven meedoen (participatie). En dat zij voor de helft eigenaar kunnen worden van de productie bij grote zonne- en windparken. 
  • Alle partijen werken aan een lagere kostprijs, waardoor de overheid de subsidies kan afbouwen. Het streven is dat ná 2025 geen subsidies meer nodig zijn. Dit geldt dan voor de subsidie voor projecten voor zonne- en windenergie op land vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).
  • De Monitor zon-pv en Monitor klimaatbeleid laten zien hoe het gaat met de ontwikkeling van zonnepanelen in Nederland en de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Regionale Energiestrategieën (RES)

Nederland heeft 30 energieregio’s. Elke regio onderzoekt waar en hoe zij het best duurzame elektriciteit door zon en wind kunnen opwekken. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de Regionale Energiestrategieën (RES) leggen lokale overheden en de energieregio's vast waar, wanneer en hoeveel zonne-energie zij willen en kunnen opwekken.

Zonneladder

De zonneladder is de voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen. Volgens de zonneladder moeten alle betrokken partijen eerst kijken of we zonnepanelen op gebouwen kunnen leggen. En daarna pas op terreinen in bebouwd gebied of locaties in het buitengebied. De voorkeur gaat daarbij uit naar het combineren van functies. Zo ontzien en sparen we zoveel mogelijk landbouw- en natuurgrond. 

Het nationale beleid hiervoor is in 2020 vastgelegd in de nationale omgevingsvisie (NOVI). De zonsector onderschrijft de voorkeurvolgorde in de gedragscode zon op land. In de kamerbrief van mei 2022 (Zonnebrief) kondigt de Rijksoverheid maatregelen aan die zorgen voor een beter gebruik van de voorkeursvolgorde en het multifunctionele ruimtegebruik.

Netcapaciteit

Om alle doelen te kunnen halen, is er voldoende aansluitcapaciteit op de elektriciteitsnetten nodig. Naast de netuitbreidingen die al gebeuren, werkt de Rijksoverheid aan oplossingen voor het slimmer gebruiken van het net. We stellen steeds strengere eisen aan projecten met zonnepanelen. Zo publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in mei 2022 het Codebesluit congestiemanagement.

Lees meer over wetgeving zonne-energie

Voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geldt in de ronde van 2022 voor zon-PV projecten > 1 MW de eis dat het aansluitvermogen niet meer dan 50% van het piekvermogen mag zijn. Zo verkleinen we de belasting op het net.  

Waarschijnlijk geldt voor de SDE++ deze eis ook voor projecten onder de 1 MWp vanaf 2023.

Lees meer over de SDE++ en andere subsidieregelingen

Ondanks de maatregelen waarschuwt het kabinet dat tot na 2030 niet alle zonneprojecten aangesloten kunnen worden op een aansluiting met voldoende netcapaciteit. De Regionale Energiestrategieën (RES’en) houden rekening met de transportcapaciteit bij het plannen van locaties voor zonneprojecten.

Lees meer over netcapaciteit

Vragen over zonne-energie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?