Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming nog te maken kosten: Subsidie voorlichtingscampagne

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is gesloten. Van 1 november 2022 09:00 uur tot 13 januari 2023 17:00 uur kon u een aanvraag indienen. Liet u een voorlichtingscampagne opzetten? Of een samenhangend programma opstellen? Dan kon u voor deze module in aanmerking komen.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

 

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Voorwaarden

U kwam in aanmerking voor tegemoetkoming als u kosten ging maken voor de ontwikkeling en uitvoering van een voorlichtingscampagne als gevolg van Brexit. De campagne of het programma:

 • was gericht op bewustwording, informatievoorziening en gedragsverandering; en
 • was bestemd voor een onderneming of brancheorganisatie die te maken kreeg met veranderingen in de processen en systemen die nodig waren voor export naar, de import uit en het vervoer via het Verenigd Koninkrijk.

Welke kosten?

Het ging om kosten die u maakte om een voorlichtingscampagne te ontwikkelen. En ook de kosten van de communicatiemiddelen die u hiervoor inzette, zoals:

 • Bouwen van websites voor een voorlichtingscampagne.
 • Opzetten van een voorlichtingscampagne met sociale media of andere communicatiemiddelen.
 • Coördineren van de voorlichtingscampagne.
 • Vrij toegankelijke fysieke of digitale bijeenkomsten voor de doelgroep.
 • Kosten van derden (eigen loonkosten vallen niet onder de module).

Let op: alleen kosten van extern ingehuurd personeel vielen onder de regeling. Kosten voor eigen werknemers (dus loonkosten) kwamen niet in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoogte van de subsidie

Uw onderneming of brancheorganisatie kreeg 100% vergoed van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 200.000,-. Hiervoor gold:

 • Uw onderneming of brancheorganisatie gaf opdracht om een voorlichtingscampagne te ontwikkelen en uit te voeren.
 • De voorlichtingscampagne mocht niet voor de eigen onderneming bedoeld zijn.

Dit maximumbedrag is anders voor:

 • landbouwondernemingen. De vergoeding was 100% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 20.000.
 • visserij- of aquacultuurondernemingen. De vergoeding was 100% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 30.000.

U ontving geen voorschot, wij berekenden de definitieve subsidie en betaalden uit na vaststelling. Er was dus geen risico dat u teveel BAR-subsidie ontving en achteraf moest terugbetalen.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u mee:

 • Een begroting om de opgevoerde kosten te onderbouwen.
 • Een beschrijving van de voorlichtingscampagne, waaronder:
  • Een samenvatting en doelstellingen van de campagne.
  • Een probleemanalyse waaruit onder andere bleek dat de campagne en de daarvoor te maken kosten nodig waren.
  • De activiteiten en hoe deze werden uitgevoerd.
 • Een beschrijving van uw eigen taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling en uitvoering van de voorlichtingscampagne.
 • Informatie waaruit bleek hoe de voorlichtingscampagne bijdroeg aan het doel waarvoor subsidie werd verstrekt.
 • De periode waarbinnen u verwachtte de activiteiten voor de voorlichtingscampagne af te ronden. De activiteiten die voor vergoeding in aanmerking kwamen moesten vóór 1 juni 2023 afgerond zijn.
 • Het resultaat van de mkb-toets.
 • Een de-minimisverklaring.
  • Het algemene maximum bedrag dat u aan staatssteun kreeg was € 200.000 per zelfstandige onderneming over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren. Voor bepaalde sectoren gold een lager maximumbedrag. Voor wegvervoer was dat € 100.000, voor visserij € 30.000 en voor landbouw € 20.000.

U kon voor een beschrijving van de voorlichtingscampagne, zoals hiervoor beschreven, gebruik maken van het format Projectplan Voorlichtingscampagne (hieronder te downloaden).

Al kosten gemaakt?

Had u al kosten gemaakt voor een voorlichtingscampagne? Wellicht kwam u dan in aanmerking voor de Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Subsidie voorlichtingscampagne. Deze sloot op 31 maart 2023 17:00 uur, u kon niet meer aanvragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?