Open voor aanvragen

Beoordelingscriteria DHI-regeling

Laatst gecontroleerd op:
22 december 2022
Gepubliceerd op:
1 december 2015

Wij beoordelen uw aanvraag voor de DHI-regeling aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Uw aanvraag moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Formele criteria

De volgende formele criteria zijn van toepassing.

Aanvrager

 • Uw aanvraag moet volledig zijn, inclusief bijlagen en handtekeningen.
 • U bent (als penvoerder) een mkb-ondernemer met een export- of investeringsbelang in het project. Met de mkb-toets (Engels: SME self assessment) op de website van de Europese Commissie kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent. De mkb-toets wijst uit of een bedrijf, dat onderdeel is van een holding of onder een participatiemaatschappij valt, als mkb-bedrijf wordt gezien. Bij twijfel vragen wij u om met de tool te onderbouwen dat uw bedrijf een mkb-bedrijf is.
 • Ook niet-mkb-bedrijven mogen onder voorwaarden deelnemen in het samenwerkingsverband, maar niet als penvoerder. De nadruk moet echter liggen op het mkb. Deelname door mkb+-bedrijven moet van toegevoegde waarde zijn voor de positionering van de aanvrager (mkb-bedrijf) op de doelmarkt.
 • U heeft minimaal 3 werknemers in dienst. Zo niet, dan moet u aannemelijk maken dat deze capaciteit bij uw onderneming structureel gewaarborgd is voor het uitvoeren van het project en realiseren van export en/of investeringen.
 • Als richtlijn is uw gemiddelde jaaromzet in de afgelopen 3 jaar minimaal € 100.000 euro. Bestaat uw bedrijf korter, bijvoorbeeld 2 jaar? Dan berekent u de gemiddelde jaaromzet door de omzet van die 2 jaar, te delen door 3.
  Is uw gemiddelde jaaromzet lager dan € 100.000? Maar kunt u aantonen dat u over de financiële middelen beschikt om het project te financieren? Dan beoordelen wij of de gevraagde subsidie in redelijke verhouding staat tot de financiële en organisatorische capaciteit van de aanvrager. De jaaromzet van andere partners nemen we in alle gevallen niet mee.
 • Er is bij u als aanvrager en bij eventuele overige deelnemers geen sprake van zaken als wangedrag of criminaliteit.

Hoogte van de subsidie

 • De maximale subsidie is € 200.000 voor een demonstratieproject en € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.
 • De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 moeten zijn.
 • Zijn er meerdere aanvragers in 1 project, dan worden de projectkosten van alle bedrijven in het consortium bij elkaar opgeteld.
 • U blijft met uw aanvraag binnen de de-minimisruimte. Dit geldt ook voor eventuele overige deelnemers.

Projectresultaten

 • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 5 keer het subsidiebedrag voor DGGF-landen en 10 keer het subsidiebedrag voor DTIF-landen. Dit betreft de export die de bedrijven in het consortium gezamenlijk maken. Bij een investeringsvoorbereidingsproject realiseert u toegevoegde economische waarde voor uw bedrijf in Nederland en de Nederlandse economie.
 • Projecten in DGGF-landen leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Inhoudelijke criteria

De volgende inhoudelijke criteria zijn van toepassing.

Beleidsmatig

 • Uw technologie, product of dienst is een goed werkend prototype. Het is al uitgebreid getest, lijkt kansrijk en is klaar voor de markt. U kunt hiermee een demoproject uitvoeren. Dit geldt voor een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie.
 • U vraagt subsidie aan op 1 land. Dit is het doelland, ofwel het land waar het project plaatsvindt. De doelmarkt is het land of de regio waar exporteren gerealiseerd kan worden als gevolg van het project.
 • Het project leidt tot (verdere) positionering van uw onderneming in het doelland. Er is sprake van de introductie van een technologie, product of dienst op een voor de ondernemer nieuwe doelmarkt.
 • Ondersteuning door de overheid is daarbij gerechtvaardigd.
 • Het project levert, in het geval van DGGF-landen, een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.
 • Het project leidt bij demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies tot substantiële/voldoende export door de Nederlandse aanvragers.
 • Het project heeft bij investeringsvoorbereidingsprojecten een positieve impact op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie.

Doelmarkt

 • Het exportpotentieel is haalbaar.
 • De doelmarkt kan de technologie of investering financieren.
 • Het project is (politiek) haalbaar.

Aanvrager

 • U heeft voldoende relevante ervaring en kennis om het project met succes uit te voeren.
 • De continuïteit van uw onderneming en uw activiteiten zijn geborgd.
 • Het project sluit aan bij uw reguliere activiteiten.

Kwaliteit van het project

 • Het project en het projectplan zijn begrijpelijk en logisch.
 • De begroting is redelijk en de kosten zijn noodzakelijk.
 • U geeft aan hoe u met risico's omgaat.
 • In het doelland zijn maatregelen genomen, zodat u het project succesvol kunt opzetten en uitvoeren.

MVO

 • Het project is in overeenstemming met de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Kijk hiervoor op de pagina MVO-richtlijnen bij de DHI-regeling.
 • U geeft aan hoe u met risico's op het gebied van IMVO omgaat.

Criteria groene projecten

Naast dat wij uw project op alle formele en inhoudelijke criteria beoordelen, geldt er voor groene projecten nog een extra criterium:

 • De kernactiviteit van uw project levert een substantiële bijdrage aan een of meer van de categorieën van de vergroeningsdoelen uit het 'Toetsingskader groene projecten'.

Kernactiviteit

De kernactiviteit van uw project is een specifieke technologie (product/aanpak/dienst) die centraal staat in uw DHI-aanvraag.

Substantiële bijdrage

Met substantiële bijdrage bedoelen wij dat uw bijdrage aan de vergroening centraal moet staan. Of het moet tenminste een grote rol spelen bij de implementatie van de technologie binnen uw project. Het mag niet slechts een beperkt neveneffect (bijvangst) zijn.

Als wij uw project positief beoordelen, betekent het dat het project substantieel bijdraagt aan vergroening. Dan spreken wij van een groen project.

Vragen over de DHI-regeling?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?