Gesloten voor aanvragen

Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs

Gepubliceerd op:
23 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

Heeft u ideeën voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab? En doet u dat in een samenwerkingsverband? U kunt dan subsidie krijgen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Looptijd

Startdatum:
donderdag 1 juni 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 13 juli 2023
17:00
€ 125.000 tot maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 4.000.000

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 18 april 2024: De tekst over de deelbetaling is gewijzigd.
   

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De eerste subsidies zijn verleend voor EIP algemeen en EIP fieldlabs. Kijk op Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen voor het nieuwsbericht.

Voor wie?

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die uiteindelijk een gebiedsgerichte fieldlab willen opzetten. Het resultaat is dan ook geen fieldlab, maar een ontwerpplan voor een fieldlab. Het fieldlab gaat over innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. En draagt bij aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland. Bent u op zoek naar de subsidie Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen? Die kunt u vinden op Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen.

Meer over fieldlabs

Een fieldlab is een plek waar verschillende partijen uit de regio elkaar ontmoeten: 

 • landbouwers
 • nationale en regionale overheden
 • bedrijven
 • onderwijs- en kennisinstellingen

Deze partijen ontwikkelen in een fieldlab technologische en sociale innovaties. En maken deze klaar voor de dagelijkse activiteiten van de landbouwer en zijn omgeving. 

Een fieldlab is een plek voor het:

 • uitvoeren van tests
 • delen en bewaren van kennis
 • geven van trainingen 
 • steunen van start-ups 
 • helpen bij het maken van sterkere samenwerkingen voor een specifiek gebied

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 4.000.000. U kunt minimaal € 125.000 tot maximaal € 500.000 subsidie krijgen.

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten te scoren per selectiecriteria
Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 3 15
Haalbaarheid 0 tot en met 5 4 20
Efficiëntie 0 tot en met 5 1 5
Innovatie 0 tot en met 5 2 10
Totaal     50

 

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 50. Voor deze subsidie moet u minimaal 30 punten scoren.

Subsidiabele kosten

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • oprichten van het samenwerkingsverband;
 • maken van uw projectplan;
 • uitwerken van een ontwerpplan voor een fieldlab.

Voorbereidingskosten

Voorbereidingskosten zijn subsidiabel voordat u uw aanvraag doet. Maar niet eerder dan 1 januari 2023. Het gaat dan alleen om kosten voor activiteiten die direct horen bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag. U krijgt subsidie voor activiteiten voor:

 • het vinden van deelnemers voor het samenwerkingsverband;
 • het opstellen van een projectplan;
 • het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.

Uitvoeringskosten

U krijgt subsidie voor:

 • coördinatie van het samenwerkingsverband;
 • operationele activiteiten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project;
 • projectmanagement en projectadministratie.

Bent u voordat u de subsidieaanvraag heeft gedaan al gestart met de uitvoering van uw project? Of bent u voor uw subsidieaanvraag al verplichtingen aangegaan voor kosten voor de uitvoering van uw project? Dan krijgt u voor dat deel van de activiteiten en kosten geen subsidie.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet, leggen we uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U vormt een samenwerkingsverband en werkt samen aan een projectplan.  De penvoerder schrijft het projectplan en doet de subsidieaanvraag.

In het samenwerkingsverband zit in elk geval één landbouwer en een van deze deelnemers:

 • mkb'ers
 • leden van producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties
 • procesbegeleiders en/of adviseurs
 • vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen
 • andere natuurlijke of rechtspersonen die bijdragen aan de projectdoelen
 • andere actoren in de agrofoodketen

U maakt samen een projectplan. Hiervoor gebruikt u ons format. Het format van het projectplan vindt u hieronder bij Uw aanvraag voorbereiden. Het project is uiterlijk één jaar na het verlenen van de subsidie klaar. 

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u een aantal verplichte bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • ingevuld projectplan
 • samenwerkingsovereenkomst
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • mkb-verklaring

U gebruikt onze formats voor deze bijlagen, behalve voor de onderbouwing van de begroting. Hier is geen vast format voor.

Het proces subsidieaanvraag in beeld

U vindt het proces subsidieaanvraag ook in onze interactieve infographic. Daarin kunt u klikken op de gekleurde plustekens. U krijgt dan meer uitleg over dat onderdeel.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. Om te bepalen welke projecten subsidie kunnen krijgen, rangschikt een commissie alle aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voorschot aanvragen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het verleende subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt op dit moment helaas geen aanvraag voor een deelbetaling doen. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk op te lossen. U leest hier wanneer u een aanvraag voor een deelbetaling kan doen.

U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag en tenminste € 50.000. De deelbetalingen samen met het voorschot zijn nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag. Bij het einde van het project en het vaststellingsverzoek bepalen wij het definitieve subsidiebedrag. Het bedrag wordt aangevuld tot maximaal 100% van de verleende subsidie.

Vaststelling aanvragen

Is uw project afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. U rondt uw project af binnen 1 jaar na de datum die in de beslisbrief staat. Wanneer uw project is afgerond, heeft u 13 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling te doen.

Voortgang doorgeven

Duurt uw project langer dan één jaar na de datum van de beslisbrief? En heeft u nog geen deelbetaling aangevraagd? Dan stuurt u een verslag van de voortgang. Dit doet u uiterlijk één jaar na de datum van de beslisbrief. In het verslag beschrijft u hoe de activiteiten gaan en wat de deelresultaten zijn. U gebruikt hiervoor het format Voortgangsverslag Samenwerken aan innovatie (EIP). U vindt dit format binnenkort op deze pagina.

Documenten bij uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u uw ingeleverde bijlagen nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons. 

Communicatievoorschriften van de EU

Bij de uitvoering van uw project gelden de communicatieregels van de EU. Volgens de voorschriften van de EU wordt er een bord (informatieplaquette) geplaatst op uw terrein. Dit bord komt op een zichtbare plaats te staan. Hierop staat een beschrijving van het project of activiteit, de Europese vlag en de slagzin van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze onderdelen bedekken samen minimaal 25% van het bordoppervlak. Ook bij de communicatie over uw project, bijvoorbeeld in een voorlichtingsfolder, op websites, sociale media en bijeenkomsten, vermeldt u de Europese vlag en slagzin van het ELFPO.

Wetten en regels

In de publicatie van 2 mei 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

Bent u tevreden over deze pagina?