Gesloten voor aanvragen

Deelnemen als ondernemer (GO-C)

Gepubliceerd op:
21 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2021

De GO-C regeling is voor (middel)grote ondernemingen die een liquiditeitsprobleem hebben als gevolg van de coronacrisis. U moet substantiële activiteiten in Nederland hebben en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.

Een onderneming kan met de GO-C regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen lenen. Het garantiepercentage is, afhankelijk van de omvang van de onderneming, 80% of 90%. Het garantiebedrag is maximaal € 135 miljoen voor het mkb en maximaal € 120 miljoen voor grote bedrijven.

Voorwaarden

Voor de GO-C gelden de volgende voorwaarden.

Algemene criteria voor ondernemingen

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland;
 • in de kern gezond;
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven;
 • alleen Fresh Money;
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
 • GO-C voor financiering van liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis.

Uitgesloten sectoren

 • Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling;
 • De financiële sector voor zover de onderneming het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf uitoefent of een participatiemaatschappij heeft;
 • De gezondheidszorg voor zover de onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet marktordening gezondheidszorg;
 • Een instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.

Kenmerken financiering

GO-C financiering voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen met een maximale looptijd van 6 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-C regeling in aanmerking.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor bankleningen onder de GO-C regeling.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen die onder de GO en GO-C leningen kan worden gegeven € 150 miljoen (garantie van de Staat maximaal € 135 miljoen) voor de GO en GO-C bij elkaar opgeteld.

Financieringsdoel

De bank toetst of de gevraagde kredietbehoefte een gevolg is van de coronacrisis. Bij de bepaling van de te financieren kredietbehoefte houdt de bank rekening met de inspanningen van de ondernemer om de schade door de coronacrisis te beperken. Denk aan besparingsmogelijkheden, betalingsuitstel, steunmaatregelen van de overheid en de mogelijkheden om liquiditeiten vrij te spelen.

Investeringen

Wilt u investeren om omzetgroei te realiseren? Dan kan de bank, met uitzondering van de hieronder genoemde investeringen, geen gebruik maken van de GO-C. De bank komt uiteraard wel voor de reguliere GO in aanmerking. De GO-C is namelijk bedoeld voor ondernemers die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de coronacrisis. Investeringen die voor financiering met GO-C in aanmerking komen, zijn:

 • Investeringen als direct gevolg van de coronacrisis of de coronamaatregelen;
 • Investeringen in werkkapitaal die nodig zijn voor herstel naar een exploitatie op pre-corona niveau (inclusief afbouw crediteuren-overstand);
 • Overige investeringen die nodig zijn voor herstel van de exploitatie op pre-corona niveau;  
 • Eerder aangegane investeringsverplichtingen: investeringsverplichtingen die al in een eerder stadium zijn aangegaan en waarbij een financieringstekort is ontstaan door de coronacrisis.

Bestaande financieringsverplichtingen

De bank mag de bestaande periodieke financieringsverplichtingen op al uitstaande schulden en leases meenemen in het te financieren liquiditeitstekort. Aflossingen die vervroegd zijn en de eindaflossing bij bulletleningen of balloonbetalingen aan het einde van leningen mogen niet worden meegenomen.

Voor rekening-courant-faciliteiten geldt ook dat de bank de periodieke of seizoensmatige inperking volgens een bestaande financieringsovereenkomst kan meenemen in het te financieren liquiditeitstekort. Een vervroegde of volledige inperking van bestaande rc-faciliteiten komt niet in aanmerking voor de GO-C.

Belastingverplichtingen

Als u uitstel voor belastingen heeft aangevraagd en verkregen, moet u een generieke of specifieke terugbetalingsregeling met de Belastingdienst treffen. Terugbetalingen die na een periode van 12 maanden (grootbedrijf) respectievelijk 18 maanden (mkb) voldaan moeten worden, kunnen niet met de GO-C gefinancierd worden. Het is mogelijk om terugbetalingen die binnen 12 respectievelijk 18 maanden voldaan moeten worden, mee te nemen in het te financieren liquiditeitstekort.   

RVO toetst iedere individuele door de bank ingediende GO-C aanvraag op formele en materiële aspecten. Wij houden hierbij rekening met bovengenoemde nadere toelichting.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?