Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Impulsaanpak Winkelgebieden

Gepubliceerd op:
14 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2022

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Op deze pagina vindt u per categorie de voorwaarden van het programma.

Let op: de eerste tranche sloot op 30 mei 2022. De opening van de tweede tranche is op14 november 2022.

Het bereiken van de doelstelling IW

Rekening houdend met de te bereiken doelstelling van de IW, zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

 • Een gemeente mag op grond van de Regeling Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) een aanvraag indienen voor een specifieke uitkering (spuk) voor de uitvoering van een project.
 • Het project waarvoor een gemeente een uitkering aanvraagt gaat om een samenhangend, gebiedsgericht, integraal plan dat een publiek en een privaat deel bevat.
 • Het plan richt zich op herstructurering en transformatie (omvormen) van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten, of delen daarvan. Dus geen solitaire objecten.
 • Voor de uitvoer van het project moet binnen maximaal één jaar na toekenning van de uitkering een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden tussen de publieke partij (gemeente) en private partijen (minstens 2 private investeerders).
 • Tot private investeerders rekenen wij partijen die daadwerkelijk investeren en daarmee risico lopen. Ingehuurde partijen, zoals aannemers, lopen geen risico.
 • Een gemeente mag in het geval van meerdere projecten, per project een aparte aanvraag indienen.
 • De 4 grote steden (G4) Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn vooralsnog uitgesloten van deelname.

Omvang, locatie en fasering van het project

 • Om in aanmerking te komen voor een uitkering kent de begroting van het project een onrendabele top(*) van minimaal € 1 miljoen. Het gaat dus om projecten met een substantiële omvang.
 • Het projectgebied is een geografisch aaneengesloten gebied, dat ligt in een centraal winkelgebied, of dat deel uitmaakt van een binnenstedelijke winkelstraat in een ondersteunend winkelgebied.
 • Uitgesloten zijn de volgende gebieden: (kernverzorgende) supermarktcentra, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra, buurtcentra, grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden. Ook solitaire objecten zijn uitgesloten.
 • Het project moet binnen 7 jaar na toekenning van een specifieke uitkering zijn afgerond.

* De onrendabele top is het verschil tussen de toekomstige waarde van de objecten in het projectgebied verminderd met de inbrengwaarde of verwervingskosten plus de realisatiekosten. De toekomstige en de inbrengwaarde worden vastgesteld op basis van een onafhankelijke taxatie.

Activiteiten die in aanmerking komen

 • De uitkering kan worden aangevraagd als een tegemoetkoming in de onrendabele top van het project, voortkomend uit de volgende activiteiten: 
  • het slopen en (op)nieuw bouwen van (winkel)panden;
  • het transformeren van winkels naar andere functies zoals bijvoorbeeld wonen;
  • het verhogen van de kwaliteit van panden door renovatie of energetische verbetering;
  • het verbeteringen van de openbare ruimte (het toerekenbare deel van de kosten voor deze activiteiten, berekend op basis van proportionaliteit, profijt en toerekenbaarheid);
  • het ten behoeve van de uitvoer van bovengenoemde activiteiten verwerven van panden en andere objecten.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de manier waarop zij de private investerende samenwerkingspartners tegemoetkomt in hun onrendabele top op het project. Deze ondersteuning moet voldoen aan Staatssteunregelgeving en mag niet meer bedragen dan de hoogte van de onrendabele top van de private investering van de private investerende samenwerkingspartner.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de rechtmatige besteding van zowel de uitkering voor het publieke deel van de investeringen als voor het private deel.
 • Vermijdbare kosten (zoals planschadevergoedingen) en kosten die gemaakt zijn voor indiening van de aanvraag komen niet in aanmerking voor een uitkering.

Maximaal aan te vragen uitkering

 • Een uitkering bedraagt maximaal € 5 miljoen per project én maximaal 25% van de realisatiekosten voor bovengenoemde activiteiten én niet meer dan 50% van de onrendabele top op de begroting van het project.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de maximaal aan te vragen uitkering stellen wij een indieningsspreadsheet beschikbaar. Onafhankelijke externe analisten controleren de ingevulde gegevens in deze spreadsheet.

Beoordeling

 • Een beoordelingscommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de projecten van de ingediende aanvragen op 3 kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Hiermee stelt zij vast in welke mate een project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. Daarnaast beoordeelt zij de projecten op de criteria passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid (risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en fasering van het project). De commissie kent per criterium een score toe van nul (0) tot tien (10) punten.
 • Een project dient op elk van de criteria ten minste een 5,5 te scoren om in aanmerking te komen voor een specifieke uitkering.
 • Voor het criterium bijdrage aan de doelstelling vermenigvuldigt de commissie de score met factor 4. Voor de overige criteria (passendheid, kosteneffectiviteit en hardheid) vermenigvuldigt zij de score met factor 2. De punten per criterium vormen uiteindelijk in totaal de projectscore.
 • De ingediende aanvragen rangschikken wij volgens deze scores. Wij kennen een uitkering toe op basis van deze rangschikking voor zover het gereserveerde budget dit voor deze ronde toelaat.
 • Een afgewezen project mag de gemeente nogmaals indienen tijdens een volgende openstellingsperiode.

Vragen over Impulsaanpak Winkelgebieden?

Stuur een mail naar iw@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?