Gesloten voor aanvragen

Marktintroductie energie-innovaties 2016

Gepubliceerd op:
14 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert innovatie in de glastuinbouw, onder andere om de uitstoot van CO2 te verminderen. De overheid en het bedrijfsleven hebben daarvoor het programma Kas als energiebron opgezet. Daaronder vallen verschillende subsidies, waaronder de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI).

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Budget

Voor deze subsidie is € 5 miljoen beschikbaar. U krijgt maximaal 30% of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het minimumsubsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is € 125.000 en de subsidie is maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag.

Mkb-ondernemingen of grote ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed:

 • als het project een investering in hernieuwbare energie* is én
 • als de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld** óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend***
 • voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken
 • voor de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent
 • voor ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten die hierboven staan

Btw komt niet in aanmerking voor subsidie.

* Energie uit hernieuwbare energiebronnen: energie geproduceerd met installaties, waarbij uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen gebruik wordtgemaakt. Hernieuwbare energiebronnen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

** de kosten van de investeringen kunnen binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering worden vastgesteld (bijvoorbeeld. omdat het een gemakkelijk te onderscheiden uitbreiding van een al bestaande faciliteit is).

***Bijkomende investeringskosten zijn de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen verminderd met de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun zou zijn verricht.

In alle andere gevallen is het subsidiepercentage 30%.

Voorwaarden

Voor deze subsidie voldoet u aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van indiening met uw project.
 • U voert het project in Nederland uit.
 • U houdt een projectadministratie bij.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband is een glastuinbouwonderneming.
 • U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U verleent uw medewerking aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of wij daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u een projectadministratie bijhouden. Bij langere projecten zorgt u voor tussenverslagen. U kunt wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen.

Projectadministratie bijhouden

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en bent gestart met het project. Een van de voorwaarden is dat u een projectadministratie bijhoudt. De projectadministratie geeft u en ons inzicht in de voortgang van het project. Zorg er daarom voor dat uw administratie steeds actueel is.

Het is belangrijk dat u de administratie zo inricht dat u daaruit eenvoudig en duidelijk alle kosten kunt aflezen. Maak daarbij een duidelijk onderscheid tussen de kosten waar u wel en geen subsidie voor krijgt.

De projectadministratie gaat over de periode vanaf het moment dat u de eerste juridische verplichting bent aangegaan tot en met de afronding van uw project. U bewaart deze administratie ten minste 5 jaar vanaf de datum dat uw subsidie is vastgesteld.

Tussenverslagen maken

Als uw project langer dan 14 maanden duurt, maakt u 1 keer per jaar een tussenverslag. In de beschikking staat wanneer wij de rapportage(s) verwachten. U stuurt het verslag per e-mail naar mei@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijziging van de einddatum van het project. Een wijziging geeft u door met een van deze formulieren:

 • Wijziging project, uitvoering en/of organisatie
 • Wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Deze formulieren vindt u op de pagina waarop u wijzigingen kunt doorgeven. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens per e-mail naar mei@rvo.nl.Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren. Binnen 8 weken na ontvangst van uw wijzigingsverzoek laten wij u onze beslissing weten.

Verlenging van de projectperiode

Een van de voorwaarden is dat u het project binnen 3 jaar na de startdatum heeft afgerond. De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. In sommige situaties kunt u verlenging aanvragen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen?

Gebruik voor uw wijzigingsverzoek het formulier Wijziging project, uitvoering en/of organisatie. Stuur met uw wijzigingsverzoek het volgende mee:

 • getekende offertes of opdrachtbevestigingen
 • een realistische planning voor de rest van de duur van het project
 • een verklaring waaruit blijkt waardoor de vertraging is ontstaan
 • informatie over financiële wijzigingen (als dit van toepassing is)

Het wijzigingsverzoek en de bijlagen stuurt u per e-mail naar mei@rvo.nl.

Wij moeten uw verzoek om verlenging eerst goedkeuren. Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek, laten wij u onze beslissing weten. U kunt voor een project maar 1 keer verlenging van de projectduur krijgen.

Vaststelling aanvragen

Na afronding van uw project heeft u 13 weken de tijd om de vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Eén van de voorwaarden is dat u het energiesysteem voor de einddatum van uw project heeft geïnstalleerd.

U kunt bij de vaststellingsaanvraag geen grote wijzigingen doorgeven. Is er dus iets gewijzigd in de investering, het samenwerkingsverband of de begroting (bij begroting meer dan 25% per deelnemer)? Geef dit dan voor de einddatum van het project – en dus ook voor het aanvragen van de vaststelling – per e-mail aan ons door via mei@rvo.nl.

Vragen over Marktintroductie energie-innovaties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?