Gesloten voor aanvragen

Minder energieverbruik in de visserij

Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024
Gepubliceerd op:
10 juli 2023

Wilt u investeren in uw vissersvaartuig om brandstof, energie en geld te besparen? Met de subsidie Minder energieverbruik in de visserij (ENERGIEVIS) kunt u uw vaartuig aanpassen met innovatieve onderdelen. Zo wordt uw vaartuig duurzamer en uw bedrijf toekomstbestendiger.  

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 22 augustus 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 21 november 2023
17:00
50% van de subsidiabele kosten, in totaal maximaal € 1.250.000 per eigenaar van een vissersvaartuig
Totaal budget:
€ 28.000.000

Hoger budget door grote interesse

De Nederlandse vissers zijn veel bezig met innovaties. Maar liefst 85 ondernemers hebben de subsidie Minder energieverbruik in de visserij aangevraagd. We zijn blij dat zo veel vissers willen innoveren. Het budget van de subsidie is daarom verhoogd naar € 28 miljoen. Dit was eerst € 20 miljoen. Zo kunnen meer vaartuigen duurzamer worden gemaakt.

Hoe gaat het aanvragen?

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop op deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is verhoogd naar € 28 miljoen. Dit was eerst € 20 miljoen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

U krijgt 50% subsidie over de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale subsidiebedrag per eigenaar van één of meer vissersvaartuigen is € 1,25 miljoen. U kon voor meer vaartuigen subsidie aanvragen. 

Welke kosten vallen onder deze subsidie?

U krijgt subsidie voor het kopen en installeren van investeringen. Deze verhogen de energie-efficiëntie. Er zijn 3 groepen investeringen. U mocht subsidie aanvragen voor meerdere investeringen per vaartuig.

Investeringen die de hydrodynamica verbeteren

 • stabiliteitsmechanismen
 • aangroeiwerende middelen die niet giftig zijn
 • aanpassingen aan de stuurinrichting waardoor de roeractiviteit vermindert
 • tests in stromingstanks

Investeringen die het aandrijfsysteem verbeteren

 • energie-efficiënte propellers, ook met aandrijfassen
 • katalysatoren1
 • energie-efficiënte generatoren
 • econometers, brandstofbeheers- en monitoringsystemen
 • straalpijpen
 • boegschroeven
 • aandrijvingsonderdelen die werken op hernieuwbare energie

1Heeft u een garnalenvergunning en wilt u investeren in een katalysator? U kon voor deze investering tot en met 31 juli 2023 de subsidie Installaties voor lagere stikstofuitstoot garnalenvissers aanvragen.

Veranderen van het vistuig

 • Overschakelen van een gesleept vistuig naar een alternatief vistuig.
 • Wijzigen van een gesleept vistuig.
 • Uitrusting toevoegen waarmee u een gesleept vistuig monitort. 

Verbouwt u uw vaartuig omdat u van een gesleept vistuig wilt overstappen naar een ander soort gesleept vistuig? Of naar een alternatief vistuig? U krijgt ook subsidie voor deze kosten. Het nieuwe vistuig mag niet minder selectief zijn dan uw huidige vistuig. 

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

U krijgt geen subsidie voor onderhoudskosten en vistuigen, zoals netten en fuiken. De kosten hiervan vallen onder de normale bedrijfsvoering. Ook krijgt u geen subsidie voor het vervangen of moderniseren van (hulp-)motoren.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen.

 • U bent eigenaar van het vissersvaartuig. Met dit vaartuig staat u ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen.
 • U voerde 60 dagen per jaar visserijactiviteiten op zee uit. We kijken hiervoor naar een periode van 2 kalenderjaren voor het jaar van uw aanvraag. Dit zijn 2021 en 2022.
 • Uw vaartuig hoort bij segment MFL1 of MFL2.
 • De installatie zorgt voor een efficiënter energieverbruik.
 • U heeft geen andere subsidie gekregen voor deze investering.
 • U doet de investering binnen 2 jaar na de beslissing op uw subsidieaanvraag.
 • Uw bedrijf is een micro-, kleine of middelgrote onderneming (mkb).
 • U mag het vissersvaartuig minimaal 5 jaar na de laatste subsidiebetaling niet overdragen of omvlaggen naar een land buiten de Europese Unie.

U mag beginnen met uw investering(en) en het bestellen van materialen op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is op eigen risico, u krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Verbonden bedrijven

Is uw bedrijf verbonden met andere bedrijven? Bijvoorbeeld als u meerdere bv’s heeft of als een andere ondernemer 25% of meer van de stemrechten heeft in uw onderneming? Dan geldt het maximale subsidiebedrag van € 1,25 miljoen voor alle verbonden bedrijven samen. Ook moeten alle bedrijven samen een mkb-bedrijf zijn.

Geen subsidie bij ernstige inbreuken

Heeft u een visvergunning of bent u een kapitein? En overtreedt u de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)? Dan kan dit een ernstige inbreuk zijn. Voor ernstige inbreuken krijgt u inbreukpunten. Bijvoorbeeld als uw aangifte van aanlanding ontbreekt. Of als u vist zonder geldige visvergunning. Een overzicht van de 12 ernstige inbreuken vindt u op Controle en handhaving zee- en kustvisserij.

Als u een ernstige inbreuk maakt op de regels of inbreukpunten heeft, kunt u uitgesloten worden van deze subsidie. Dit betekent dat u geen subsidie krijgt.

Wij houden de ernstige inbreuken en inbreukpunten bij. Als u inbreukpunten heeft, dan heeft u hierover een brief ontvangen. Wilt u weten of u punten heeft? Neem contact met ons op en vraag naar team Visserijregeling.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we formats. Hieronder vindt u een overzicht van alle bijlagen en formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

Na uw aanvraag

We beoordelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. We hebben de periode waarin u uw beslissing krijgt verlengd met 8 weken. U krijgt de beslissing nu binnen 16 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Wijzigingen doorgeven 

Verandert er iets in uw planning? Of wilt u zelf iets wijzigen, bijvoorbeeld de leverancier? Geef dit zo snel mogelijk door voordat u de wijziging doet. U kunt alleen wijzigingen doorgeven tijdens de looptijd van uw project.

U kunt 2 soorten wijzigingen doorgeven: kleine en grote. U kiest voor het kleine wijzigingsverzoek als er iets verandert in uw planning of in de betaalmomenten. Voor alle andere wijzigingen kiest u het formulier grote wijzigingen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in uw bedrijf. U krijgt een reactie op uw verzoek. 

Deelbetalingen

In uw aanvraag voor subsidie geeft u een planning door met mijlpalen. Bijvoorbeeld wanneer u de investering laat installeren. We gebruiken deze datums om te bepalen wanneer u deelbetalingen krijgt. In de beslisbrief leest u welke momenten dit zijn en hoe hoog dit bedrag is. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen. Wijzigt er iets in de planning? Dan wijzigen de betaalmomenten ook.

U krijgt in totaal maximaal 90% van de subsidie als deelbetaling. De rest van het bedrag krijgt u na de vaststelling. 

ILT-certificaat

Bij sommige aanpassingen moet u uw vaartuig opnieuw laten certificeren door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Heeft u hier vragen over of twijfelt u over de aanpassingen? Neem contact op met ILT. Zorg ervoor dat u de wijzigingen doorgeeft en het juiste certificaat heeft. 

Vaststelling aanvragen

Nadat u de beslisbrief heeft gekregen doet u binnen 2 jaar uw investering en de installatie. Zijn uw investeringen klaar? Binnen 13 weken nadat u deze heeft afgerond vraagt u vaststelling aan. 

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

U laat met uw bijlagen zien dat u de investering heeft gedaan en dat deze helemaal is uitgevoerd. U stuurt deze bijlagen mee:

 • Facturen van de investering.
 • Betaalbewijzen. Dit zijn kopieën van bankafschriften. Bij een batchbetaling voegt u ook de batchspecificatie toe.
 • Een bewijs dat u de investering heeft gekocht en geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een ILT-inspectierapport.
 • Een kostenverantwoording. Hierin staat een overzicht van uw gemaakte kosten. U gebruikt hiervoor het format.

Na uw aanvraag voor vaststelling

U krijgt de beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt.

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan verwacht? Dan krijgt u niet een hoger subsidiebedrag dan genoemd in de beslissing op uw subsidieaanvraag. Het bedrag in de brief kan ook lager zijn. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet (helemaal) zijn gedaan. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen van deze subsidie.

U kunt nu nog geen aanvraag voor vaststelling doen. Zodra dit kan, leest u er hier meer over.

Bedrijfsbezoek

Bij sommige aanvragers doen we een bedrijfsbezoek. Als wij uw vissersvaartuig  hiervoor selecteren, krijgt u hierover een bericht.

Wetten en regels

Deze regeling heet in de Staatscourant Verbetering energie-efficiëntie van vissersvaartuigen. De wetten en regels die hierbij horen leest u in de publicatie van 10 juli 2023 van de Staatscourant. Het hogere budget staat in de publicatie van 13 december 2023. Andere wetten die gelden voor subsidies om de energie-efficiëntie te verbeteren staan in de verordening (EU) 2022/2473 en het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies.

Wilt u meer weten over inbreukpunten? U leest in de Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020 wanneer u punten krijgt. Hoeveel punten u krijgt staat op pagina 135 van de Uitvoeringsverordening 404/2011.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?