Open voor aanvragen

MIT Topsector Agri en Food

Gepubliceerd op:
11 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de voedselindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Op het thema Landbouw, Water en Voedsel komen grote uitdagingen op ons af die vaak een grote onderlinge verwevenheid hebben. Zo is het belangrijk dat we de manier waarop we ons voedsel produceren verder ontwikkelen en verbeteren. Daardoor hoeven we steeds minder gebruik te maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Er komt meer ruimte voor biodiversiteit en we voorkomen dat bodem, oppervlaktewater, grondwater en lucht vervuild raken en dat grondstofvoorraden uitgeput raken.

Klimaat

Ook de reductie van broeikasgassen bij de productie van food en non-food vormt een grote uitdaging, die vraagt om de doorontwikkeling naar klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen. Het vaker voorkomen van extreem weer en schommelingen in het afvoeren van rivierwater hebben consequenties voor landbouw, natuur, en de waterkwaliteit.

Voedsel

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om extra aandacht. Zo weet een groeiend deel van de bevolking niet meer hoe voedsel geproduceerd wordt, waardoor de waardering voor voedsel is afgenomen en veel voedsel wordt verspild. De huidige consumptiegewoonten veroorzaken bovendien gezondheidsproblemen zoals overgewicht en vormen daarmee een belangrijke oorzaak van ziekten, zoals hart- en vaatziekten of diabetes.

Mkb-plan

Binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel is het van belang de ambities te realiseren voor de missies en economische kansen ervan te benutten. Daarvoor is het essentieel dat ontwikkelde kennis en innovaties worden gedeeld en daadwerkelijk doorwerken in verbeterde producten, diensten en bedrijfsprocessen. Met dit midden- en kleinbedrijven (mkb)-plan zet de Topsector Agri&Food voor de MIT in op versnelde valorisatie door het mkb. Dit is van groot belang aangezien ruim 99% van de bedrijven in de sector mkb’ers zijn.

Valorisatie

Deze inzet via de MIT is onderdeel van het uitgebreidere valorisatieplan uit de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. Hierin is ook aandacht voor PPS-projecten, netwerkactiviteiten, innovatiemakelaars en kennisdoorwerking en toepassing van innovaties met diverse subsidie-, investerings- en financieringsregelingen, EFRO, Plattelandsontwikkelingsprogramma en marktcreatie.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Vragen over de MIT-regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?