Gesloten voor aanvragen

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Gepubliceerd op:
17 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2024

Draagt uw project bij aan de water- en klimaatdoelen? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld investeren in waterlopen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. U helpt zo mee bij het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Voor wie

U komt in aanmerking voor subsidie als u actief bent in een van de provincies hieronder. 

Wanneer kunt u aanvragen?

Provincie Openstellingsperiode
Noord-Holland 8 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Overijssel 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Utrecht 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Zuid-Holland 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00

 

Budget

Voor deze regeling gelden 2 subsidiepercentages. Investeert u in maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan worden alle subsidiabele kosten (100%) vergoed. Investeert u in de waterkwantiteit? Dan krijgt u 70% van de subsidiabele kosten vergoed.

Voorwaarden

De subsidie is voor niet-landbouwbedrijven die met niet-productieve investeringen bijdragen aan de water- en klimaatdoelen. Met niet-productieve investeringen bedoelen we dat u geen winst mag maken.

U kunt subsidie aanvragen als uw activiteit bijdraagt aan een van de volgende doelen:

 • afremmen van klimaatverandering en stimuleren van duurzame energie;
 • duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van leefgebieden en landschappen

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • ingevuld projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • samenwerkingsovereenkomst (als dit van toepassing is)

U gebruikt onze formats voor deze bijlagen, behalve voor de onderbouwing van de begroting. Hier is geen vast format voor.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet, leggen wij uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor de subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing uiterlijk 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag en tenminste € 50.000. De deelbetalingen samen met het voorschot zijn nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag.

Bij het einde van het project en het vaststellingsverzoek bepalen wij het definitieve subsidiebedrag. Het bedrag dat u al heeft ontvangen bij het voorschot en mogelijke deelbetalingen wordt aangevuld tot maximaal 100% van de verleende subsidie.

Vaststelling aanvragen

U heeft tot 2 jaar na de beslissing op uw aanvraag de tijd om uw project uit te voeren. Uw project is uiterlijk 31 december 2028 afgerond. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

Documenten bij uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u uw ingeleverde bijlagen nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons.

Communicatieverplichtingen van de EU

Publiceert u informatie, geeft u voorlichting of communiceert u over de activiteiten waarvoor u steun ontvangt van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)? Dan gelden deze communicatieverplichtingen:

 • U laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Commissie.
 • U meldt dat u steun uit het ELFPO heeft ontvangen. U gebruikt hiervoor de tekst Gefinancierd door de Europese Unie of Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • U beschrijft het project.
 • U plaatst een informatieplaquette op uw terrein.
In samenwerking met:
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?