Open voor aanvragen

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Gepubliceerd op:
17 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
28 november 2023

Draagt uw project bij aan de water- en klimaatdoelen? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld investeren in waterlopen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. U helpt zo mee bij het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Voor wie

U komt in aanmerking voor subsidie als u actief bent in een van de provincies hieronder. 

Wanneer kunt u aanvragen?

Provincie Openstellingsperiode
Noord-Holland 8 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Overijssel 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Utrecht 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00
Zuid-Holland 1 november 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00

 

Budget

Voor deze regeling gelden 2 subsidiepercentages. Investeert u in maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan worden alle subsidiabele kosten (100%) vergoed. Investeert u in de waterkwantiteit? Dan krijgt u 70% van de subsidiabele kosten vergoed.

Voorwaarden

De subsidie is voor niet-landbouwbedrijven die met niet-productieve investeringen bijdragen aan de water- en klimaatdoelen. Met niet-productieve investeringen bedoelen we dat u geen winst mag maken.

U kunt subsidie aanvragen als uw activiteit bijdraagt aan een van de volgende doelen:

 • afremmen van klimaatverandering en stimuleren van duurzame energie;
 • duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van leefgebieden en landschappen

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • ingevuld projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • samenwerkingsovereenkomst (als dit van toepassing is)

U gebruikt onze formats voor deze bijlagen, behalve voor de onderbouwing van de begroting. Hier is geen vast format voor.

Aanvragen

U kunt Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven aanvragen. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. 

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor de subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing uiterlijk 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag en tenminste € 50.000. De deelbetalingen samen met het voorschot zijn nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag.

Bij het einde van het project en het vaststellingsverzoek bepalen wij het definitieve subsidiebedrag. Het bedrag dat u al heeft ontvangen bij het voorschot en mogelijke deelbetalingen wordt aangevuld tot maximaal 100% van de verleende subsidie.

Vaststelling aanvragen

U heeft tot 2 jaar na de beslissing op uw aanvraag de tijd om uw project uit te voeren. Uw project is uiterlijk 31 december 2028 afgerond. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

Documenten bij uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u uw ingeleverde bijlagen nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons.

Communicatieverplichtingen van de EU

Publiceert u informatie, geeft u voorlichting of communiceert u over de activiteiten waarvoor u steun ontvangt van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)? Dan gelden deze communicatieverplichtingen:

 • U laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Commissie.
 • U meldt dat u steun uit het ELFPO heeft ontvangen. U gebruikt hiervoor de tekst Gefinancierd door de Europese Unie of Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • U beschrijft het project.
 • U plaatst een informatieplaquette op uw terrein.
In samenwerking met:
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?