Bijna open voor aanvragen

Categorie 3: Extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op:
30 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
16 april 2024

Werkt u als melkveehouder in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? En wilt u minder intensief melkvee houden op uw bedrijf (extensiveren)? Dan kunt u in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Deze subsidie is onderdeel van de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 mei 2024
17:00
Minimaal € 125.000
Totaal budget:
€ 105.000.000

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër.

Om welke gebieden gaat het?

Minimaal 50% van de percelen van het samenwerkingsverband liggen binnen een Natura 2000-overgangsgebied. Het gebied heeft een oppervlakte van tenminste 200 hectare. Ook elke melkveehouderij ligt voor minimaal 50% binnen het Natura 2000-overgangsgebied. Natura 2000-overgangsgebieden zijn gebieden die in bijlage 2 van de regelingstekst staan. Deze gebieden liggen tot 2.500 meter rondom een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebied liggen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt elk jaar subsidie voor extensivering van uw melkveehouderij bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. Ook gebruikt u geen stikstofkunstmest. U vermindert de stikstofuitstoot van uw melkveehouderij tot maximaal 100 of 150 kilogram per hectare. Dit doet u het liefst in combinatie met de verlengde weidegang volgens de eco-regeling.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor extensivering van uw bedrijf. 

 • Bij extensivering naar 100 kilogram stikstofdierexcretie is de jaarlijkse vergoeding € 2.430 per hectare per bedrijf. 
 • Bij extensivering naar 150 kilogram stikstofdierexcretie is de jaarlijkse vergoeding € 1.680 per hectare per bedrijf. 

Daarnaast krijgt u subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • coördineren van de samenwerking en het maken van het bedrijfs(plannen);
 • begeleiden, uitvoeren en uitwerken van (bedrijfs)plannen;
 • uitvoeren van communicatie;
 • maken van rapportages.

Voor deze regeling geldt een subsidiepercentage van 100%. De subsidiabele kosten worden dus 100% vergoed. Alleen de kosten voor coördinatie van het project mogen niet meer dan 25% van de totale subsidiabele kosten zijn. Hierdoor wordt minimaal 75% van de totale subsidiabele kosten besteed aan de uitvoering van de regeling.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken. Hoe u dat doet, leggen we uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten te scoren per selectiecriterium
Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5 1 5
Efficiëntie 0 tot en met 5 1 5
Urgentie 0 tot en met 5 1 5
Totaal     35

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 35. U moet voor elk selectiecriterium minimaal 1 punt halen. In totaal moet u voor deze subsidie minimaal 21 punten krijgen. 

Meer weten over de selectiecriteria? In de regelingstekst vindt u aan welke eisen u precies moet voldoen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet u aan deze voorwaarden:

 • Met uw project vermindert u de stikstofuitstoot van uw melkveehouderij tot maximaal 100 of 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare.
 • Minimaal 50% van de percelen van uw project ligt binnen een Natura 2000-overgangsgebied. Ook elk melkveehouderijbedrijf dat meedoet aan uw project, ligt voor minimaal 50% binnen dit gebied.
 • Een melkveehouderij heeft minimaal 80% aan grasland op landbouwareaal.
 • Minimaal 70% van de stikstofdierexcretie komt van melk- en kalfkoeien.
 • De gemiddelde stikstofdierexcretie van het bedrijf is minimaal 50 kilogram stikstof per hectare.
 • Uw project start binnen 2 maanden nadat u goedkeuring van uw subsidieaanvraag heeft gekregen.
 • Uw project stopt uiterlijk op 31 december 2028.
 • De percelen van uw project zijn bij elkaar minimaal 200 hectare groot.
 • Een melkveehouderij kan meedoen aan maximaal één samenwerkingsverband dat deze subsidie aanvraagt.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt onder andere deze bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • samenwerkingsovereenkomst van huidig samenwerkingsverband 
   

Voor het projectplan, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gebruikt u onze formats. Deze vindt u binnenkort op deze pagina. 

Met de acties hieronder kunt u alvast starten voordat u uw aanvraag doet. U hoeft niet te wachten op onze formats of tot de subsidie open is.

Proces subsidie aanvragen en vaststellen 

U leest het proces van subsidie aanvragen en vaststellen in het stappenplan hieronder.

Wetten en regels

In de publicatie van 1 november 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?