Bijna open voor aanvragen

Tijdelijke regeling uitkering Bodem (SPUK Bodem)

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
30 april 2024

Pakt u als bevoegd gezag verontreiniging aan van bodem of grondwater? De Tijdelijke regeling uitkering Bodem biedt u financiële ondersteuning

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 2 juni 2024
Einddatum:
vrijdag 28 juni 2024
Totaal budget:
€ 137.200.000
Aanvullende informatie:
Van 2024 tot en met 2030 is er in totaal € 493.898.468 beschikbaar

Voor wie?

 • Gemeenten en provincies die bevoegd gezag zijn bij bodemsanering.
 • Waterschappen die locaties aanpakken van de C-lijst waterbodems.
 • Penvoerders, zoals omgevingsdiensten.

Penvoerders

Penvoerders mogen een aanvraag doen namens samenwerkende overheden. Een omgevingsdienst kan bijvoorbeeld penvoerder zijn. Lees wat u hierover moet weten onder Penvoerder aanwijzen.

Hoeveel uitkering?

De verdeling van het budget over deze budgetposten is voor 2024:

Budgetpost

Budget

Historische spoedopgaven € 35,2 miljoen
Buitenproportionele opgaven A: diffuus verspreid lood € 12 miljoen
Buitenproportionele opgaven A: PFAS en andere niet genormeerde stoffen € 46 miljoen
Buitenproportionele opgaven B: andere ernstige lokale verontreinigingen € 4 miljoen*
Oude afspraken € 32 miljoen
Toekomstbestendig omgaan met nazorg € 8 miljoen

*In 2025 is er voor Buitenproportionele opgaven B ook een budget van € 4 miljoen.

Budgetposten

Verdeling van budget

We verdelen het budget per budgetpost evenredig onder de goedgekeurde aanvragen. Blijft er in een budgetpost een bedrag over? Dan verdelen we dit over de andere budgetposten. Dit doen we in een vooraf vastgestelde volgorde. Zo besteden we het totale budget zo goed mogelijk.

U ontvangt in 2024 een voorschot van 50%. In 2025 krijgt u een 2e voorschot van 50% als we uw aanvraag goedkeuren. Bij de budgetpost Buitenproportionele opgaven B is het voorschot 100% in het jaar waarin we de aanvraag goedkeuren.

Onvoorziene kosten na eerdere aanvraag

Kreeg u SPUK Bodem in 2021, 2022 of 2023 en zijn er onvoorziene kosten? Dan kunt u hiervoor in deze ronde ook SPUK Bodem aanvragen. 

Voorwaarden

Om SPUK Bodem aan te vragen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U bent bevoegd gezag voor de aanpak van de bodemsanering.
 • U levert een programmaoverzicht en (meestal) een projectplan aan. 
 • Uw aanvraag past binnen één van deze budgetposten:
  • Historische spoedopgaven
  • Buitenproportionele opgaven A – Diffuus verspreid lood
  • Buitenproportionele opgaven A – PFAS en andere niet-genormeerde stoffen
  • Buitenproportionele opgaven B – andere lokale ernstige verontreinigingen
  • Oude afspraken
  • Toekomstbestendige nazorg

Welke aanpak is nodig?

De aanpak verschilt per situatie. Soms is communicatie over de risico’s met bijvoorbeeld omwonenden genoeg. Soms is (snellere) sanering nodig. Dan worden de risico’s weggenomen, door ontgraving en daarna een laag schone grond (leeflaag) aan te brengen. Er is in deze gevallen bijvoorbeeld een risico voor de gezondheid of een risico op verspreiding. 

Programmaoverzicht en projectplan

Bij uw 1e aanvraag voegt u een programmaoverzicht bij. Vraagt u in nieuwe openstellingsrondes weer SPUK Bodem aan? Voeg dan een actuele versie bij van dit programmaoverzicht. U dient een programmaoverzicht in per aanvraag. Voor projecten in verschillende budgetposten maakt u dus meerdere programmaoverzichten.

Programmaoverzicht

Een programmaoverzicht bestaat uit een:

 • beschrijving op hoofdlijnen welke beleidsdoelen u van 2024 tot en met 2030 wilt bereiken;
 • beschrijving van projecten die bijdragen aan de beleidsdoelen en hoe ze hieraan bijdragen;
 • begroting van de benodigde middelen;
 • overzicht van alle projecten per budgetpost en de middelen die u hiervoor aanvraagt.

Projectplan

Voor de meeste aanvragen maakt u ook een projectplan. Dit gaat dieper in op de projecten waarvoor u SPUK Bodem aanvraagt. In de tabel hieronder ziet u wanneer een projectplan nodig is. Ook ziet u wat er in moet staan.

Budgetpost

Projectplan nodig?

Wat staat in het projectplan?

Historische spoedopgaven

Ja, als:

 • u voor het project meer dan € 2 miljoen aanvraagt
 • voor het project na 31 december 2020 een onherroepelijke beschikking tot spoedige sanering is genomen op grond van de Wbb. Dit is mogelijk als het project onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet valt.
 • een beschrijving van het doel en de activiteiten. Hieruit blijkt dat de activiteiten overeenkomen met de voorwaarden.
 • de kosten per activiteit van het project zoals opgenomen in het projectplan, waarbij u onderbouwt voor welk deel van de kosten u de uitkering aanvraagt.
   
Buitenproportionele opgaven A en B Ja
 • een beschrijving van het doel en de activiteiten.  Hieruit blijkt dat er voor de aanpak door u als bevoegd gezag een dringende noodzaak is om onaanvaardbare risico’s voor mens of ecologie weg te nemen. Of om verspreiding te voorkomen.
 • de kosten per activiteit van het project zoals opgenomen in het projectplan. Waarbij u onderbouwt voor welk deel van de kosten u de uitkering aanvraagt.
Oude afspraken Ja
 • uitwerking van de maatregelen voor de aanpak van een of meer gevallen van ernstige bodemverontreiniging of voor de gebiedsgerichte aanpak van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in een Oude afspraak.
Toekomstbestendige nazorg Ja
 • een beschrijving van het doel en de activiteiten. Hieruit blijkt dat de activiteiten overeenkomen met de voorwaarden. 
 • de kosten per activiteit van het project zoals opgenomen in het projectplan. Waarbij u onderbouwt voor welk deel van de kosten u de uitkering aanvraagt. 
   

Samenwerking overheden

In het projectplan van samenwerkende overheden zet u samen uiteen hoe u de rollen heeft verdeeld. Ook werkt u gezamenlijk uit wie verantwoordelijk is. Hieruit blijkt dat de aanvrager de activiteiten uit het projectplan kan realiseren.

Penvoerder aanwijzen

Bevoegde overheden kunnen met elkaar afspreken om gezamenlijk één aanvraag in te dienen. We keren de SPUK Bodem uit aan de bevoegde overheid: de penvoerder. Wilt u dat degene die de aanvraag indient de uitkering ontvangt? Dan sluit u een samenwerkingsovereenkomst en wijst u een penvoerder aan. 

De penvoerder heeft bepaalde verantwoordelijkheden. In een samenwerkingsovereenkomst legt u vast dat de penvoerder:

 • de aanvraag indient;
 • de uitkering financieel beheert;
 • de uitkering financieel verantwoordt via Sisa;
 • communiceert met de samenwerkende partijen over de aanvraag, uitkering en verantwoording;
 • communiceert met RVO.

Aanvraag doen als penvoerder

Doet u een aanvraag als penvoerder? Dan dient u ook de samenwerkingsovereenkomst in. We controleren of bovengenoemde elementen in de samenwerkingsovereenkomst staan. 
Let op: er is sprake van getrapte verantwoording. De bevoegde overheden leggen verantwoording af aan de penvoerder, en de penvoerder aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Via Sisa kunt u aangeven dat een bedrag van € 0 is besteed als u als penvoerder geen geld verstrekt aan de bevoegde overheden.
De toekenningsbeschikking sturen we naar de penvoerder als we de aanvraag honoreren. Hierin staat dat:

 • we de uitkering overmaken aan de penvoerder;
 • de penvoerder financiële verantwoording aflegt aan RVO;
 • de bevoegde overheden financiële verantwoording afleggen aan de penvoerder; 
 • de bevoegde overheden eindverantwoordelijk blijven. 

We schrijven de bevoegde overheden en de penvoerder aan als we de uitkering deels terugvorderen. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld niet het hele verstrekte budget nodig was voor een project. De bevoegde overheden dragen de penvoerder dan op het geld terug te storten.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Onder 'Relevante Downloads voor uw aanvraag' vindt u een model programmaoverzicht en een model projectplan. Zorg voor:

 • een actueel programmaoverzicht
 • afhankelijk van de budgetpost: een projectplan waarin u aanleiding, doel en inhoud van het project beschrijft
 • een overzicht van de kosten van het project.

Het kostenoverzicht is onderverdeeld in:

 • de in aanmerking komende kosten
 • de hoogte van het niet-compensabele btw-bedrag over het bedrag dat u aanvraagt

Verder heeft u deze gegevens en bijlagen nodig:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager/penvoerder
 • Contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager en alle deelnemende partijen aan een eventueel samenwerkingsverband
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch.
 • Projectnaam
 • Start- en einddatum van het project
 • Relevante bijlagen voor uw aanvraag
 • eHerkenning 2+

eHerkenning

Voor uw aanvraag logt u in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Kijk voor meer uitleg op de website van eHerkenning

Hoe werkt btw binnen de SPUK Bodem?

Voor gemeenten en provincies is een eventueel btw-bedrag geen onderdeel van de SPUK Bodem. Wel kunt u het btw-bedrag terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Btw die niet in aanmerking komt voor compensatie uit het btw-compensatiefonds komt wel in aanmerking voor deze SPUK, en voert u los op tijdens uw aanvraag.

Meer weten? Ga naar de Wet op het btw-compensatiefonds.

Relevante downloads voor uw aanvraag

Gebruik de volgende bestanden om uw aanvraag voor te bereiden.

Aanvragen

U kunt de SPUK Bodem aanvragen vanaf 3 juni 2024, 00:00 uur tot en met 28 juni 2024, 24:00 uur. U logt in met eHerkenning 2+.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U vindt de ontvangstbevestiging ook in Mijn RVO. Na ontvangst van uw aanvraag volgt binnen 13 weken een besluit. Deze termijn kan één keer met maximaal 13 weken worden verlengd. 

Het besluit op uw aanvraag krijgt u op verzoek per post en vindt u in Mijn RVO.

Verantwoord het project via SiSa

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt jaarlijks via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen. Voor deze regeling verantwoordt u de bestedingen allemaal gezamenlijk. Dus over alle beschikte aanvragen tussen 2024-2030 samen. Bij elke nieuwe beschikking ontvangt u van RVO een overzicht over alle beschikkingen tot dat moment. 

Doet u als penvoerder voor een samenwerkingsverband een aanvraag? Dan moet u de uitkering mogelijk verantwoorden via SiSa voor medeoverheden. U bundelt daarbij alle uitgaven van de deelnemers aan uw samenwerkingsverband.

Meer informatie over SiSa

Meld wijzigingen

Laat  het ons weten als:

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd afgerond wordt;
 • u weet van andere omstandigheden die van belang zijn.

Wijzigingen in het project kunnen betekenen dat we de uitkering wijzigen of intrekken.
Geef uw wijzigingen door via de knop 'Direct regelen’:

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. U kunt ons ook mailen op spukbodem@rvo.nl.

Direct regelen

Meer weten?

Vragen?

Stuur een e-mail met uw vragen naar spukbodem@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?