Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

Gepubliceerd op:
25 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 oktober 2022

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend kwamen in aanmerking voor deze uitkering.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
zaterdag 1 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 10.000.000

De 2tranche van SpUk SLA was open van 1 april 2022  tot 1 oktober 2022.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten en provincies konden een uitkering aanvragen voor een eigen project. Ook kon u samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvroeg mocht per keer wisselen. U kon zelf een penvoerder kiezen die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

De uitkering is bestemd voor gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. Heeft u het akkoord nog niet ondertekend? Doe ook mee.

U mocht in 2021 al aanvragen gedaan hebben.

Projecten

U vroeg de uitkering aan per project. U moest het project indienen als een van de 3 soorten projecten. U vindt ze hieronder: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten. De voorwaarden verschillen per soort project. 

Emissieverlagende projecten

Emissieverlagende projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht: stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). De laatste 2 zijn stoffen die in de lucht via chemische processen worden omgezet in schadelijk (secundair) fijn stof.

Het gaat er bij deze projecten om dat deze verontreinigende stoffen niet in de lucht komen (emissie). Het gaat dus niet om projecten die de verontreiniging bijvoorbeeld afvangen, filteren en/of opslaan, maar om het voorkomen van de luchtverontreiniging.

Minstens 70% van de kosten moet zijn voor technische, sociale of juridische maatregelen gericht op emissieverlaging. Met een sociale maatregel bedoelen wij projectmatige activiteiten om een blijvende gedragsverandering te bereiken. De activiteiten bestaan tenminste uit onderzoek, monitoring en evaluatie van de effecten.

Met een rekentool kon u de gezondheidswinst berekenen. Meer gezondheidswinst is met name te bereiken:

 • bij grotere verlagingen van emissies;
 • op lagere hoogtes boven het aardoppervlak;
 • in dichter bevolkte gebieden.

Pilotprojecten

In de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord staan pilots genoemd. De stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord stelde deze vast. In het document 'Pilotomschrijvingen uitvoeringsagenda' staat een overzicht van de pilots uit het Schone Lucht Akkoord waarvoor u in 2022 cofinanciering via de SpUk kon vragen. Staat u in dit document bij een thema genoemd als deelnemer aan de pilot? Dan kon u financiering krijgen uit deze uitkering.

Bekijk de pilotbeschrijvingen in de uitvoeringsagenda - mei 2022.

Thema’s van de pilots:

 • Regionale samenwerking Schone Lucht
 • Hoogblootgestelde gebieden
 • Toezicht en handhaving luchtemissies bij mobiele werktuigen
 • Industrie
 • Houtstook en particuliere huishoudens
 • Binnenvaart en havens
 • Landbouw Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
 • Participatie en citizen science

Overige projecten

Overige projecten zijn:

 • innovatieve maatregelen: voor uw project gebruikt u technieken, maatregelen of sociale innovaties die nieuw zijn voor Nederland. Of u gebruikt een nieuwe combinatie van deze technieken. Ze zijn gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Uw project is gericht op het oplossen van knelpunten, het beperken van risico’s of het verkrijgen van kennis door onderzoek en testen.
 • kennisontwikkeling, advies en training: het product is het eindresultaat van een onderzoek, verkenning, inventarisatie, toets of berekening. Het product is gericht op het inventariseren of evalueren van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hieronder valt ook training of scholing bijvoorbeeld het trainen van bevoegd gezag en omgevingsdiensten in het strenger vergunnen.
 • communicatie- of participatieactiviteiten: u organiseert activiteiten waardoor particulieren, bedrijven en organisaties zich bewust worden van de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Of u organiseert een actieve inbreng van deze groepen.

Inspiratie voor uw projecten

Mede op basis van de voorstellen van 2021 geven wij graag wat inspiratie voor projecten van uw gemeenten en provincies.

Lees de inspiratie voor uw projecten in 2022.

Budget

Het totale budget was in 2022 € 10 miljoen. In 2021 was ruim € 12 miljoen beschikbaar. Hoe dat bedrag in 2021 verdeeld is, ziet u in de afbeelding hieronder.

Voorwaarden

De uitkering bedraagt 50% van de kosten. De andere 50% betaalt u zelf of u zorgt voor andere financiering. Let op: deze aanvullende financiering mag niet van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden komen (anders dan u zelf).

De totale in aanmerking komende kosten van het project zijn ten minste € 25.000.

U mocht meerdere aanvragen indienen. Hieraan is geen maximum meer gesteld. Er is nu wel een maximum aan het totaal van de aan u toegekende uitkeringen: dit is € 1,5 miljoen.

De maximum uitkering per project is afhankelijk van het soort project:

 • voor emissieverlagende projecten: maximaal € 500.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 500.000
 • voor overige projecten: maximaal € 100.000

De kosten in uw aanvraag moeten gemaakt zijn vanaf 1 januari 2022. Onder de kosten vallen:

 • voorbereidingskosten, aankoopkosten en begeleidingskosten
 • bouwkosten
 • kosten voor startmetingen en monitoring
 • kosten voor ontwikkelen en testen van innovatieve maatregelen
 • kosten voor communicatie- of participatie-activiteiten
 • kosten voor kennisontwikkeling, advies en training
 • juridische kosten
 • kosten ten behoeve van gedragsbeïnvloeding
 • onderzoeks- en ontwikkelingskosten

U moet de btw waar mogelijk verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Zie de regeling artikel 6 lid 5 en de toelichting voor meer uitleg.

Het project start binnen 6 maanden nadat u bericht kreeg dat de uitkering aan u is toegekend. Uw project is afgerond binnen 3 kalenderjaren na het jaar van de verlening van de uitkering.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 13 weken worden verlengd. U krijgt 80% als voorschot. De andere 20% krijgt u na vaststelling.

U deelt met de andere SLA-partijen uw ervaringen, de resultaten en ontwikkelde kennis, advies (bijvoorbeeld adviesrapporten) en training. U doet dit binnen 3 maanden na afronding. U hoort nog hoe u dit moet doen.

U moet het laten weten als u:

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd af krijgt;
 • niet uw kennis en ervaring en/of uw kennis- en adviesproducten deelt;
 • weet van andere omstandigheden die van belang zijn. Ze kunnen tot een wijziging of het intrekken van de uitkering leiden.

Geef uw wijzigingen door via de knop 'Aanvraag beheren':

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. U kunt ons ook mailen op spuksla@rvo.nl.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa.

Meer weten over de SpUk SLA?

Mail ons

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?