Open voor aanvragen

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

Gepubliceerd op:
25 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
10 april 2022

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
zaterdag 1 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 10.000.000

De tweede tranche van SpUk SLA is open van 1 april 2022 09:00 uur tot 1 oktober 2022 17:00 uur. In dit nieuwsbericht leest u wat de kleine veranderingen in de regeling zijn in 2022.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten en provincies vragen een uitkering aan voor een eigen project. Ook kunt u samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvraagt mag per keer wisselen. U kunt zelf een penvoerder kiezen die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

De uitkering is bestemd voor gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. Heeft u het akkoord nog niet ondertekend? Doe ook mee.

U mag in 2021 al aanvragen gedaan hebben.

Projecten

U vraagt de uitkering aan per project. U moet het project indienen als een van de 3 soorten projecten. U vindt ze hieronder: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten. De voorwaarden verschillen per soort project. Kies die waar het zwaartepunt ligt. Twijfelt u bij welke soort het project hoort? Mail ons.

Emissieverlagende projecten

Emissieverlagende projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht: stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). De laatste 2 zijn stoffen die in de lucht via chemische processen worden omgezet in schadelijk (secundair) fijn stof.

Het gaat er bij deze projecten om dat deze verontreinigende stoffen niet in de lucht komen (emissie). Het gaat dus niet om projecten die de verontreiniging bijvoorbeeld afvangen, filteren en/of opslaan, maar om het voorkomen van de luchtverontreiniging.

Minstens 70% van de kosten moet zijn voor technische, sociale of juridische maatregelen gericht op emissieverlaging. Met een sociale maatregel bedoelen wij projectmatige activiteiten om een blijvende gedragsverandering te bereiken. De activiteiten bestaan tenminste uit onderzoek, monitoring en evaluatie van de effecten.

Met de rekentool berekent u aan de hand van de emissieverlaging hoeveel gezondheidswinst het project oplevert (uitgedrukt in vermeden schadekosten). De uitkering die u aanvraagt mag niet hoger zijn dan deze gezondheidswinst. De rekentool vindt u op mijn.rvo.nl.

Meer gezondheidswinst is met name te bereiken:

 • bij grotere verlagingen van emissies;
 • op lagere hoogtes boven het aardoppervlak;
 • in dichter bevolkte gebieden.

Pilotprojecten

In de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord staan pilots genoemd. De stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord stelde deze vast. In het document 'Pilotomschrijvingen uitvoeringsagenda' staat een overzicht van de pilots uit het Schone Lucht Akkoord waarvoor u in 2022 cofinanciering via de SpUk kunt vragen. Staat u in dit document bij een thema genoemd als deelnemer aan de pilot? Dan kunt u financiering krijgen uit deze uitkering. Sommige pilots met open inschrijving hebben nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

Bekijk de geactualiseerde pilotbeschrijvingen in de uitvoeringsagenda - mei 2022.

Thema’s van de pilots:

 • Regionale samenwerking Schone Lucht
 • Hoogblootgestelde gebieden
 • Toezicht en handhaving luchtemissies bij mobiele werktuigen
 • Industrie
 • Houtstook en particuliere huishoudens
 • Binnenvaart en havens
 • Landbouw Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
 • Participatie en citizen science

Overige projecten

Overige projecten zijn:

 • innovatieve maatregelen: voor uw project gebruikt u technieken, maatregelen of sociale innovaties die nieuw zijn voor Nederland. Of u gebruikt een nieuwe combinatie van deze technieken. Ze zijn gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Uw project is gericht op het oplossen van knelpunten, het beperken van risico’s of het verkrijgen van kennis door onderzoek en testen.
 • kennisontwikkeling, advies en training: het product is het eindresultaat van een onderzoek, verkenning, inventarisatie, toets of berekening. Het product is gericht op het inventariseren of evalueren van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hieronder valt ook training of scholing bijvoorbeeld het trainen van bevoegd gezag en omgevingsdiensten in het strenger vergunnen.
 • communicatie- of participatieactiviteiten: u organiseert activiteiten waardoor particulieren, bedrijven en organisaties zich bewust worden van de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Of u organiseert een actieve inbreng van deze groepen.

Inspiratie voor uw projecten

Welk project gaat u oppakken? Hoe maakt u de lucht schoner? Mede op basis van de voorstellen van 2021 geven wij graag wat inspiratie voor uw projectaanvraag.

Lees de inspiratie voor uw projecten in 2022.

Budget

Het totale budget is in 2022 € 10 miljoen. In 2021 was ruim € 12 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

De uitkering bedraagt 50% van de kosten. De andere 50% betaalt u zelf of u zorgt voor andere financiering. Let op: deze aanvullende financiering mag niet van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden komen (anders dan u zelf).

De totale in aanmerking komende kosten van het project zijn ten minste € 25.000.

U mag meerdere aanvragen indienen. Hieraan is geen maximum meer gesteld. Er is nu wel een maximum aan het totaal van de aan u toegekende uitkeringen: dit is € 1,5 miljoen.

De maximum uitkering per project is afhankelijk van het soort project:

 • voor emissieverlagende projecten: maximaal € 500.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 500.000
 • voor overige projecten: maximaal € 100.000

De kosten in uw aanvraag moeten gemaakt zijn vanaf 1 januari 2022. Onder de kosten vallen:

 • voorbereidingskosten, aankoopkosten en begeleidingskosten
 • bouwkosten
 • kosten voor startmetingen en monitoring
 • kosten voor ontwikkelen en testen van innovatieve maatregelen
 • kosten voor communicatie- of participatie-activiteiten
 • kosten voor kennisontwikkeling, advies en training
 • juridische kosten
 • kosten ten behoeve van gedragsbeïnvloeding
 • onderzoeks- en ontwikkelingskosten

U moet de btw waar mogelijk verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Zie de regeling artikel 6 lid 5 en de toelichting voor meer uitleg.

Het project start binnen 6 maanden nadat u bericht kreeg dat de uitkering aan u is toegekend. Uw project is afgerond binnen 3 kalenderjaren na het jaar van de verlening van de uitkering.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in tussen 1 april 2022 09:00 uur en 1 oktober 2022 17:00 uur.

Let op dat u de juiste categorie kiest (emissieverlagende projecten, pilot projecten, overige projecten). Als u dit later aan moet passen dan verandert uw datum van indiening.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Dient u meerdere aanvragen in? Het totaal van de verleende bedragen mag niet boven de € 1,5 miljoen per aanvrager zijn. In 2022 is het geen probleem om meer dan 5 aanvragen in te dienen. Let op: het gaat om de verleende bedragen en niet om de aangevraagde bedragen.

Alle ontvangen uitkeringen tellen mee. Ook als er een uitkering is ontvangen voor een project van een samenwerkingsverband. Dit geldt voor zowel de penvoerder als voor alle deelnemende aanvragers.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag al voor door bijvoorbeeld de juiste documenten te verzamelen en de rekentool in te vullen. Wij hebben op een rijtje gezet wat u al kunt doen: Aanvraag voorbereiden SpUk SLA.

Na uw aanvraag

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 13 weken worden verlengd. U krijgt 80% als voorschot. De andere 20% krijgt u na vaststelling.

U deelt met de andere SLA-partijen uw ervaringen, de resultaten en ontwikkelde kennis, advies (bijvoorbeeld adviesrapporten)- en training. U doet dit binnen 3 maanden na afronding. U hoort nog hoe u dit moet doen.

U moet het laten weten als u:

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd af krijgt;
 • niet uw kennis en ervaring en/of uw kennis- en adviesproducten deelt;
 • weet van andere omstandigheden die van belang zijn. Ze kunnen tot een wijziging of het intrekken van de uitkering leiden.

Geef uw wijzigingen door via de knop 'Aanvraag beheren':

Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. U kunt ons ook mailen op spuksla@rvo.nl.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa.

Meer weten over de SpUk SLA?

Mail ons

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?