Gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Gepubliceerd op:
20 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2023

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Let op: heeft u SUVIS aangevraagd? De start- en einddatum van de bouw worden verruimd. Houd deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie. U kunt nu al uitstel aanvragen.

Deze regeling was open van 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022 en eerder van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

U kon deze eenmalige uitkering als gemeente aanvragen per project: 1 project per aanvraag. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kon indienen is onbeperkt. U kreeg maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U keeg dit bedrag als voorschot.

Deze regeling voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij doen dit in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten konden deze regeling aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. In de regeling staan een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Kijk de publicatie van de SUVIS-regeling in de Staatscourant van 30-11-2020 hierop na (zie onderaan deze pagina).

De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor het deel van het gebouw waar de school zit maar niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw. Is een deel van het gebouw nieuwbouw? Dan kunt u de uitkering ook niet gebruiken voor dat nieuwe deel.

Budget

Het totale budget voor deze regeling was na de ophoging € 200 miljoen (minus uitvoeringskosten). De specifieke uitkering was maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Per project ontving u maximaal:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020. Deze datum geldt voor alle aanvragers (van voor 1 juli 2021 en van na 1 oktober 2021).

Budgetoverzicht aanvragen SUVIS 1e en 2e tranche

Datum Budget Aantal aanvragen verleend Aangevraagd bedrag

Verleend bedrag

21-10-2022 € 198.053.411 1.267 € 205.128.469 € 192.334.530

Overig budget binnenklimaat scholen

Het kabinet heeft in totaal € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Hiervan wordt € 20 miljoen ingezet voor experts in zogenaamde hulpteams en de aanschaf van CO2-meters.  Voor de overige €140 miljoen is een Maatwerkregeling ventilatie op scholen geopend.

Voorwaarden

Deze specifieke uitkering was bestemd voor projecten waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat zeker maatregelen die leiden tot:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

 • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

U krijgt voor een project maar één keer een SUVIS-uitkering.

U moet de minister van alle belangrijke wijzigingen op de hoogte houden.

De minister moet er vertrouwen in hebben dat u de maatregelen volledig uitvoert en voldoet aan de verplichtingen in deze regeling.

Als gemeente bent u verplicht uw kennis en ervaring te delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Start- en einddatum van de bouw (uitstel mogelijk)

U moet de bouw binnen een bepaalde periode starten en afronden. Deze data gelden voor alle gemeenten die vanaf de start SUVIS aangevraagd hebben.

Let op: de start- en einddatum van de bouw worden verruimd (exacte data volgen). Een groot deel van de gemeenten heeft laten weten de startdatum anders niet te halen. Dit wordt nog formeel in de Staatscourant gepubliceerd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.

Wilt u uitstel aanvragen? Bij het kopje 'Na uw aanvraag' leest u hoe.

Startdatum

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2022. Haalt u dit niet? Vraag dan uitstel aan als het komt door onvoorziene omstandigheden buiten uw schuld om. U kunt uitstel krijgen voor de startdatum tot maximaal 31 december 2022. In de toelichting legt u de onvoorziene omstandigheden uit.

De startdatum is het moment waarop de fysieke bouwactiviteiten starten zoals bijvoorbeeld:

 • de inrichting van de bouwplaats;
 • het plaatsen van een bouwbord;
 • het starten met demontage of montage werkzaamheden;
 • het plaatsen van CO2-meters.

De startdatum wordt niet bepaald door de datum van het opstellen van een (technisch) ontwerp of door de ondertekening van het contract met uitvoerende partijen.

Einddatum

Op uiterlijk 31 augustus 2024 moet de bouw afgerond zijn of u moet uitstel aanvragen. U kunt uitstel voor de einddatum krijgen tot en met 28 februari 2025.

Na uw aanvraag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 8 weken worden verlengd.

Wijzigingen

U moet het aan de minister laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn. Het gaat om wijzigingen zoals:

 • u start door onvoorziene omstandigheden later;
 • de raad besluit tegen het project of het project gaat om een andere reden niet door;
 • u haalt de deadlines niet.

Geef uw wijzigingen door via de knop 'Aanvraag beheren':

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Wilt u uw aanvraag inzien en beheren? Klik dan na het inloggen op het envelopje achter de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. Wijzigt de startdatum of de datum van afronding? Door in het veld met de start- en einddatum op de knop ‘Wijzigen’ te klikken kunt u de datums aanpassen. Geef hierbij een toelichting.  Wij beoordelen de wijzigingen.

Wilt u de aanvraag intrekken? Kies dan onder optionele acties voor: Verzoek tot intrekking.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). In onze veelgestelde vragen over SiSa - SUVIS leest u meer. U kunt met uw algemene vragen ook terecht bij de SiSa-coördinator van uw gemeente.

Vragen over SUVIS?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?