Gesloten voor aanvragen

Versneld natuurherstel 2021

Gepubliceerd op:
30 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Te veel stikstof heeft schadelijke effecten op de natuur. In veel Natura 2000-gebieden zijn daarom natuurherstelmaatregelen nodig. Hiervoor kon u als terreinbeheerder van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied van 1 februari tot 12 maart 2021 de subsidie Versneld natuurherstel aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. U kunt nog wel een wijziging of voortgangsrapportage aan ons doorgeven. Of vaststelling aanvragen.

Na uw aanvraag

Voorschot

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u elke 3 maanden een voorschot op uw subsidie. Bij een samenwerkingsverband krijgt iedere deelnemer die kosten maakt een voorschot. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Geef aan hoe het gaat

Elk jaar geeft u aan ons door hoe ver u met uw project bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Gaat u voldoende vooruit? Dan blijven de voorschotten hetzelfde. Gaat u niet voldoende vooruit? Dan volgt overleg.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets terwijl u bezig bent met uw herstelwerkzaamheden? Geef dit aan ons door, wij blijven graag op de hoogte.

Vaststelling aanvragen

Als uw project klaar is, vraagt u binnen 13 weken vaststelling aan. Dit betekent dat uw subsidiebedrag definitief wordt. Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u uw eindrapport mee. In het Format eindrapport Versneld natuurherstel leest u welke informatie hierin moet staan. Kreeg u of één van de deelnemers aan uw project meer dan € 125.000 of meer subsidie? Dan stuurt u ook een controleverklaring mee. Meer informatie hierover leest u op Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Meer weten?

Wat verstaan we precies onder stikstofgevoelige natuur? En wat onder beschermen, in stand houden en herstellen van natuurerfgoed? Lees hier meer over in het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Wat is wettelijk gezien een terreinbeheerder? Download de tekst van de regeling Versneld natuurherstel.

Vragen over de regeling Versneld natuurherstel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?