Apparatuur voor de chemische recycling van afvalstoffen

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1409
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het chemisch recyclen van afvalstoffen tot een grondstof, waarbij:

  • met een LCA volgens bijlage 9 van het LAP wordt aangetoond dat het chemische recyclen milieuvriendelijker is dan de gangbare wijze waarop deze afvalstroom wordt verwerkt,
  • de geproduceerde grondstoffen niet worden toegepast als (grondstof voor) energietoepassingen,
  • eventuele bij het recyclen ontstane bijproducten en afvalstoffen al dan niet een energietoepassing krijgen, en
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor chemische recycling, al dan niet de volgende onderdelen: voorbewerkingsapparatuur, een af- of rookgasreinigingssysteem, een CO₂-afvanginstallatie, apparatuur voor het afscheiden en vernietigen van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen en apparatuur voor het opwaarderen van pyrolyse-olie tot grondstof.

Toelichting
Onder chemische recycling wordt verstaan een proces waarbij de afvalstof op moleculair niveau wordt afgebroken in kleinere eenheden (of wordt opgelost), met als oogmerk de verkregen kleinere (of opgeloste) eenheden in te zetten bij de productie van nieuwe materialen of grondstoffen al dan niet vergelijkbaar met de materialen waaruit de afvalstof bestaat, maar niet zijnde brandstoffen. Onder zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die voldoet aan één of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Dit zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Onder potentiële zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die mogelijk voldoet aan de criteria voor een zeer zorgwekkende stof, maar nog niet als een zeer zorgwekkende stof is geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.
Op de website van het RIVM worden lijsten bijgehouden van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen of potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn.

Voorbeelden van chemische recycling zijn onder andere pyrolyse, vergassen, solvolyse, solvent-based purification (SBP) en superkritische (water)vergassing. Ook het opwaarderen (stabiliseren) van pyrolyse-olie uit chemische recycling tot een grondstof komt onder dit bedrijfsmiddel in aanmerking.

Zie bedrijfsmiddel F 1461 voor depolymerisatie-installaties voor polyesterafval.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMA

Bent u tevreden over deze pagina?