Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1200
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verminderen van het gebruik van grondstoffen tijdens het vervaardigen van producten door het toepassen van een nieuwe en innovatieve technologie, waarbij:

  • onder een nieuwe en innovatieve technologie wordt verstaan: een nieuwe technologie ten opzichte van de technologie die gangbaar is voor de betreffende toepassing, die een risico van technologisch of industrieel falen met zich meebrengt en geen optimalisatie of opschaling van een bestaande technologie betreft,
  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling of hergebruik,
  • de vermindering niet primair het gebruik van water betreft,
  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, gangbaar bedrijfsmiddel, en
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
productieapparatuur voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen, met uitzondering van (3D-)printers.

Toelichting
Om als nieuwe en innovatieve technologie te kwalificeren moet aangetoond worden dat onderzoek en testen zijn gedaan (R&D); alleen engineering volstaat niet.

Dit bedrijfsmiddel is bedoeld voor innovatieve nieuwe technieken die het gebruik van grondstoffen verminderen, waardoor per vervaardigd product minder grondstoffen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het voorkomen van productieafval door overgaan op een andere, innovatieve productietechniek,
  • het verwaarden van bedrijfseigen productieafval door dit toe te passen in het eigen productieproces, en
  • procesintensificatie (zoals micro- en spinning disc reactoren).

Onder hergebruik wordt verstaan elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Onder recycling wordt verstaan elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal. 

Zie bedrijfsmiddel A 1340 voor investeringen in waterbesparende voorzieningen of installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMG

Bent u tevreden over deze pagina?