Procedure volgende vergunningen windenergie op zee bekend

Gepubliceerd op:
4 juni 2024

De procedure voor de vergunningverlening van de volgende windparken op zee is bekend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de vergunningaanvragen voor de kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I op basis van een vergelijkende toets met financieel bod. Aan het einde van het 3e kwartaal van 2025 kunnen windparkontwikkelaars een vergunningaanvraag indienen voor de bouw en exploitatie van windparken op deze kavels op de Noordzee, samen goed voor 4 gigawatt (GW) aan windenergie op zee.

Zo werkt een vergelijkende toets

De Kamerbrief van 31 mei 2024 licht de keuze voor de procedure toe. Er zijn meerdere manieren om vergunningsaanvragen voor een windpark op zee te beoordelen. Eén daarvan is een vergelijkende toets met financieel bod. Bij deze methode stelt RVO een aantal rangschikkingscriteria op, waarmee de aanvragen vooral op kwaliteit beoordeeld worden. Ontwikkelaars laten in hun aanvraag zien in hoeverre ze aan de criteria voldoen. Zo verdienen ze punten en ontstaat er een rangschikking.

Bij deze vergelijkende toets telt ook het financieel bod van de ontwikkelaar mee in de puntentelling. Het financieel bod is een bedrag dat de ontwikkelaar betaalt aan de Nederlandse staat om het windpark te bouwen en exploiteren. Dit bod kan zorgen voor meer concurrentie en verschillen tussen aanvragen die inhoudelijk op elkaar lijken. De ontwikkelaar met de meeste punten krijgt de vergunning.

Innovatieve oplossingen en verschil tussen aanvragen

De kwalitatieve criteria moedigen ontwikkelaars aan om met innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke doelen. Bij de vergelijkende toets met financieel bod ligt de focus op deze doelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het verminderen van effecten op de natuur en/of herstel en versterking van natuur op de Noordzee;
  • het inpassen van het windpark in het energiesysteem van Nederland, bijvoorbeeld door:
    • het windpark te koppelen aan de ontwikkeling van de vraag op land, zoals naar waterstof;
    • de overbelasting van het elektriciteitsnet te verlichten.

Ontwikkelaars denken mee

RVO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroegen ontwikkelaars van windparken op zee vooraf naar hun mening over de verschillende procedures. Ook de marktomstandigheden van dit moment waren onderwerp van gesprek. Hieruit bleek dat de meeste ontwikkelaars voor een vergelijkende toets zijn. 

Financiële risico's voor ontwikkelaars groter

Ontwikkelaars geven aan dat de marktomstandigheden voor windenergie op zee erg uitdagend zijn. Dit komt bijvoorbeeld door hogere kosten en onzekere opbrengsten, omdat de vraag naar elektriciteit niet aansluit bij de ontwikkeling van windenergie op zee.

Onderzoeksbureau Afry deed in opdracht van het ministerie onderzoek naar de marktomstandigheden. Het bureau concludeert dat die blijven verslechteren. Het steeds grotere verschil tussen de verwachte opbrengsten en kosten van een windpark op zee vergroot het financiële risico voor ontwikkelaars. Een vergelijkende toets met focus op kwalitatieve doelen in plaats van alleen een financieel bod (veiling), sluit daarom het beste aan. Een andere mogelijkheid die wordt onderzocht is een vergunningprocedure met subsidie voor het te bouwen windpark.

De vergunningprocedure houdt zoveel mogelijk rekening met deze marktomstandigheden.

Locatie van de kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I

Kavelgrootte

De vorige vergunningen, voor kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta, waren elk voor een windpark ter grootte van 2 GW. Door de verslechterde marktomstandigheden staat de vergunningprocedure voor IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I mogelijk ook open voor kavelgroottes van 1 GW. Ook één kavel van 2 GW en 2 kavels van 1 GW zijn mogelijk. Rond de zomer verwacht RVO hier meer duidelijkheid over.

Hoogte van de windturbines

Wel is er al meer duidelijk over de maximale tiphoogte van windturbines. Waarschijnlijk gaat voor de windturbines in IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I een maximale tiphoogte van 304,8 meter gelden. De tiphoogte is het hoogste punt dat de rotorbladen bereiken.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?