Bedrijfsoverdracht

Verandert het eigendom van uw bedrijf door bijvoorbeeld een overdracht of splitsing? Geef deze wijziging aan ons door. Er zijn verschillende soorten bedrijfsoverdrachten met ieder eigen gevolgen en acties.

Ondernemers die zaken met ons doen en gegevens doorgeven registreren wij. Verandert het eigendom van het bedrijf? Dan moet een aantal dingen gebeuren in de registratie. Wat dit is hangt af van de soort verandering. Ook bij bedrijfsbeëindiging en overlijden van de bedrijfseigenaar zijn aanpassingen in de registratie nodig.

Soorten bedrijfsoverdrachten

Volledige bedrijfsoverdracht

Bij een volledige bedrijfsoverdracht draagt u uw hele bedrijf over aan een andere partij. Ook als de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, is dat voor ons een hele bedrijfsoverdracht. Bijvoorbeeld, u verandert uw eenmansbedrijf in een maatschap. De opvolger van het bedrijf krijgt meestal een nieuw relatienummer van ons.

Er zijn verschillende uitzonderingen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Uw registratie bij RVO.nl

Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd onder het KvK-nummer van bedrijf A? Dit is ook een volledige bedrijfsoverdracht. Vul een formulier Bedrijfsoverdracht in voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf A.

Hobbybedrijf
Bent u alleen nog hobbymatig bezig en houdt u nog dieren? Geef in deze situatie ook een bedrijfsoverdracht door. Vul bij de overnemende partij uw BSN in. Op die manier kunt u in de toekomst I&R-meldingen doorgeven. Om te bepalen of u een hobbybedrijf heeft kijkt u naar de Standaardopbrengst (SO). De SO-norm is een vastgesteld bedrag van een standaard opbrengst per hectare of per dier. Bij een SO lager dan € 3.000 kan het een hobbybedrijf zijn. Dit hangt ook af van de regelingen waar u aan meedoet.

Samenvoeging

Bij een samenvoeging worden 2 of meer aparte bedrijven samengevoegd tot een nieuw bedrijf. Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd tot bedrijf C? Vul dan 2 keer een bedrijfsoverdracht in. Een formulier voor de overdracht van bedrijf A naar bedrijf C en één voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf C. U krijgt een nieuw relatienummer als de rechtsvorm van het bedrijf en het KvK-nummer verandert. Vraag bij de Kamer van Koophandel of in uw situatie een nieuw KvK-nummer nodig is.

Splitsing

Stopt het bestaande bedrijf en gaat het verder als 2 of meer aparte bedrijven? Dan is het een splitsing. Meld voor de overdracht naar elk bedrijf een bedrijfsoverdracht. Doe dit samen met de overnemende partijen.

Blijft het bestaande bedrijf actief en draagt u een deel over? Dit is een afsplitsing. Vul een bedrijfsoverdracht in samen met de overnemende partij.

Houdt u na de (af)splitsing uw KvK-nummer en krijgt het nieuwe bedrijf een nieuw KvK-nummer? Dit werkt ook zo met het relatienummer. U houdt bij ons uw relatienummer en het (af)gesplitste bedrijf krijgt een nieuw relatienummer. Vervalt uw KvK-nummer en krijgen de nieuwe bedrijven een nieuw KvK-nummer? Dan krijgen de nieuwe bedrijven ook een nieuw relatienummer.

Bedrijfsbeëindiging

Bij een bedrijfsbeëindiging stopt u met uw bedrijf en draagt u niets over aan een ander. Dit geldt ook als u in de afgelopen jaren uw bedrijf in gedeelten heeft overgedragen en nu alleen nog een hobbybedrijf heeft. Als u dat verkoopt aan een particulier, is het een bedrijfsbeëindiging en geen bedrijfsoverdracht. Meld een bedrijfsbeëindiging bij ons. Dit formulier vindt u op de pagina Bedrijfsoverdracht op mijn.rvo.nl onder Direct regelen.

Mestbeleid

Draagt u uw hele bedrijf over aan een ander? U geeft dit door met een formulier Bedrijfsoverdracht. Hierop geeft u ook aan wat er met uw dierproductierechten, fosfaatrechten, derogatie en melkveefosfaatreferentie moet gebeuren.

Dierproductierechten

Draagt u het hele bedrijf met stallen over? Dan gaan de productierechten over naar de overnemende partij. U kunt met een formulier Bedrijfsoverdracht niet een deel van uw bedrijf met dierproductierechten overdragen. U moet in die situatie de dierproductierechten die u wilt overdragen apart aan ons doorgeven. Dierproductierechten houden is alleen mogelijk als er minimaal een (varkens- of pluimvee) stal op uw naam staat.

Ga naar onze informatiepagina Dierproductierechten

Fosfaatrechten

Bij een overdracht worden fosfaatrechten met 10% afgeroomd. Dit is bij de overdracht van losse fosfaatrechten maar ook bij de overdracht van fosfaatrechten bij een bedrijfsoverdracht of splitsing.

Er wordt niet afgeroomd bij:

  • erfopvolging
  • overdracht aan een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad
  • vorming van een man/vrouw-maatschap, man/vrouw-VOF of man/vrouw-CV (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap)
  • overdracht naar het bedrijf waar de rechten eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen
U kunt met een Bedrijfsoverdracht niet een deel van uw bedrijf met fosfaatrechten overdragen. U moet de fosfaatrechten die u wilt overdragen apart aan ons doorgeven.

De overnemende partij krijgt een factuur van € 100 voor de registratie van de fosfaatrechten (leges).

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij en draagt u uw bedrijf over? De vrijstelling dragen wij niet over. Wil de overnemende partij toch gebruik maken van de vrijstelling? Dan moet deze zich opnieuw aanmelden en zorgen dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Ga naar onze informatiepagina Fosfaatrechten.

Derogatie

Alleen bij een volledige bedrijfsoverdracht of samenvoeging is het mogelijk om derogatie over te dragen. Beide bedrijven moeten zich het hele jaar houden aan de voorwaarden voor derogatie op mijn.rvo.nl.

Houd bij een bedrijfsoverdracht rekening met de gebruiksnormen voor het bedrijf, de mestvoorraden en de mestvervoersbewijzen. Na de bedrijfsoverdracht moet de overnemende partij zijn KvK-nummer of BSN invullen op de mestvervoersbewijzen.

De derogatie dragen wij voor het lopende jaar over. Vult u op het formulier een overdrachtsdatum in die in het volgende kalenderjaar ligt? Wij zetten de derogatie niet om voor het lopende jaar, maar alleen voor het volgende kalenderjaar.

Ga naar onze informatiepagina Derogatie

Melkveefosfaatreferentie

Is de overdracht naar een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad? Dan is het mogelijk om de Melkveefosfaatreferentie (MFR) over te dragen. Bij erfopvolging kan de MFR ook overgedragen worden. In alle andere situaties komt de MFR te vervallen. Een natuurlijk persoon en een BV/ NV is geen bloed- of aanverwantschap. Bij een overdracht naar een BV/ NV komt de MFR te vervallen.

Ga naar onze informatiepagina Melkveefosfaatreferentie

Dierregistratie

Het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) kunt u overdragen bij een bedrijfsoverdracht. Hierbij verandert het UBN niet en gaan de lusten en lasten mee over naar de overnemende partij. Deze gegevens zetten wij over:

  • alle dieren die op dat moment op het UBN geregistreerd staan
  • de geregistreerde machtigingen
  • het abonnement op oormerken (alleen voor diersoort Rund)
  • de voorraad vrije oormerken

Houdt u een UBN met dezelfde diersoort als het UBN dat u overdraagt? Wij zetten het abonnement op oormerken, de voorraad vrije oormerken en de dieren niet over. Alleen de machtigingen zetten wij over naar de koper.

Op een locatie mag een houder maar 1 UBN hebben. Heeft u meer UBN's op dezelfde locatie? Of heeft de overnemende partij al een UBN op de over te nemen locatie? U of de overnemende partij moet kiezen voor 1 UBN. Draag de dieren over aan het overblijvende UBN. U kiest zelf welk UBN overblijft. Neem contact op met de Gezondheidsdienst voor Dieren voor vragen over de gezondheidsstatus(sen) op uw locatie.

Voor het overzetten van het UBN gebruiken wij overdrachtsdatum die u heeft ingevuld. Geeft u een overdrachtsdatum in het verleden door? Wij verwerken de overdracht van het UBN tot maximaal 35 dagen terug. Hierbij gaan wij uit van de ontvangstdatum van het formulier Bedrijfsoverdracht. Het verwerken tot 35 dagen terug heeft te maken met de regels voor I&R. Een wijziging moet u binnen een maand bij ons melden.

 

Ga naar onze informatiepagina Identificatie en registratie dieren

Percelen

Draagt u alle percelen over en geeft u digitaal de bedrijfsoverdracht door? De percelen registreren wij meteen bij de overnemende partij. Bij een gedeeltelijke overdracht moet u de percelen apart doorgeven via Mijn percelen op mijn.rvo.nl. De overnemende partij moet ook de percelen zelf registreren via Mijn percelen.

Ga naar onze informatiepagina Percelen registreren

Betalingsrechten

Draagt u uw hele bedrijf over aan een ander? Geef op het formulier Bedrijfsoverdracht aan wat er met de betalingsrechten moet gebeuren.

Alle betalingsrechten overdragen

Bij een volledige overdracht gaan alle betalingsrechten naar de overnemende partij. Dit zijn ook de gehuurde en verhuurde rechten. Betalingsrechten overdragen kan ook met een Melding Overdragen betalingsrechten. Dit formulier is alleen digitaal beschikbaar en moet u voor 15 mei van het lopende betalingsjaar versturen.

Aan wie wij de betalingsrechten uitbetalen hangt af van de ontvangstdatum van de Bedrijfsoverdracht. Ontvangen wij het formulier uiterlijk de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave (GO). En heeft u een aanvraag voor uitbetaling gedaan? Dan betalen wij uit aan de overnemende partij. Behalve als u op het formulier Bedrijfsoverdracht heeft aangegeven dat u dat niet wilt. Geeft u de overdracht na de kortingsperiode door? Wij betalen de betalingsrechten uit aan de overdragende partij. 

Beide bedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling. Voor de overdragende partij is dat in de periode voor de overdracht. Voor de overnemende partij is dat de periode na de overdracht. Het gaat om de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers.

Een deel van de betalingsrechten overdragen

Draagt u een deel van de betalingsrechten over of splitst u uw bedrijf? Geef op het formulier Bedrijfsoverdracht aan dat u een deel van de betalingsrechten overdraagt. Stuur daarnaast ook de Melding Overdragen betalingsrechten naar ons op. In dit formulier vult u de verdeling van de betalingsrechten in. Doe dit per afgesplitst onderdeel. De verdeling van de rechten hoeft niet gelijk te zijn aan de verdeling van hectares of dieren. Vul dit formulier samen met de overnemende partij(en) in. Alle partijen moeten de melding ondertekenen.

Doet u dit uiterlijk 15 mei? En heeft de overnemende partij met de Gecombineerde opgave uitbetaling aangevraagd? Wij betalen de betalingsrechten in dat jaar nog aan de overnemende partij.

Geen betalingsrechten overdragen

Houdt u zelf de betalingsrechten of gaat u ze verkopen of verhuren aan derden? Geef dat aan op het formulier Bedrijfsoverdracht. Vul bij verkoop of verhuur de Melding Overdragen betalingsrechten in. Doe dit samen met de overnemende partij. Alle partijen moeten de melding ondertekenen.

Doet u dit uiterlijk 15 mei? En heeft de overnemende partij met de Gecombineerde opgave uitbetaling aangevraagd? Wij betalen de betalingsrechten in dat jaar nog aan de overnemende partij.

Actieve landbouwer

De overnemende partij moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer om de betalingsrechten ook te kunnen overnemen. Lees meer hierover op de pagina Actieve landbouwer 2018.

Ga naar onze informatiepagina Betalingsrechten uitbetalen

Natuursubsidie

Subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer (SNL-n en SNL-a) en kwaliteitsimpulsen natuur en landschap (SKNL) kunt u overdragen. Vul het aanvraagnummer van de subsidie in bij onderdeel 10 op het formulier Bedrijfsoverdracht. Of u daarna nog iets moet melden is afhankelijk van uw situatie. Hierover nemen wij contact met u op.

Wilt u een agrarische collectieve aanvraag (ANLb) overdragen? Meld dit bij uw gebiedscoördinator.

Ga naar onze informatiepagina Kwaliteitsimpuls natuur en Landschap (SKNL)

Service menu right