Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging

Gepubliceerd op:
8 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

U wilt de overdracht, samenvoeging, splitsing of beëindiging van uw bedrijf doorgeven. Bekijk waarop u moet letten bij het invullen van het formulier. En lees welke zaken u apart moet regelen.

Bedrijfsoverdracht en GLB-subsidies

Wilt u als overnemende partij in aanmerking komen voor GLB-subsidies? In sommige situaties kunt u dan nog niet starten met de Gecombineerde opgave. U leest meer op Bedrijfsoverdracht en GLB 2024.

Aandachtspunten bij Bedrijfsoverdracht

Hieronder leest u waarop u moet letten bij het invullen van het formulier. Ook leest u welke zaken u op een andere manier moet regelen.

Zelf regelen

Met het formulier Bedrijfsoverdracht kunt u het volgende overdragen:

 • Derogatie
 • Productierechten
 • Melkveefosfaatreferentie
 • Fosfaatrechten
 • Dieren (UBN)
 • Percelen
 • Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (uw Melding Overdracht doet u online) 
 • Natuursubsidie

Een aantal zaken moet u zelf regelen en gaan dus niet met het formulier Bedrijfsoverdracht naar de overnemende partij. Hieronder ziet u welke zaken dit zijn en waar u dit regelt.

Zelf regelen bij bedrijfsoverdracht
Aanvragen Regelen op pagina
Onderzoek mineralenconcentraat Onderzoek mineralenconcentraat
Vrijstelling bovengronds uitrijden Vrijstelling bovengronds uitrijden
Vrijstelling zoogkoeienhouderij Vrijstelling zoogkoeienhouderij
Mest waterverdund uitrijden Mest waterverdund uitrijden
Machtigingen Machtigingen

Melden Bedrijfsoverdracht

 • Geef een bedrijfsoverdracht binnen 30 dagen na de overdrachtsdatum door.
 • Draagt u een deel van uw bedrijf over? Geef dan de verdeling van de registraties apart door.
 • Geef als overnemende partij uw nummer (KVK, BSN of relatienummer) door aan leveranciers, partners en afnemers van uw producten.
 • Registreer het rekeningnummer in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Dit is nodig voor uitbetaling van subsidies.
 • Is een bedrijf uitgeschreven bij KVK? Dan kunt u niet meer inloggen op mijn.rvo.nl. Om weer toegang te krijgen kunt u iemand, bijvoorbeeld uzelf, machtigen. U gebruikt hiervoor het formulier Toegang tot gegevens aanvragen. Dit formulier vindt u op de pagina Machtigingen op mijn.rvo.nl.

Ondertekenen van het papieren formulier

 • Bij een ingeschreven KVK-bedrijf ondertekenen de personen die volgens het uittreksel van KVK bevoegd zijn. Bij een beperkte bevoegdheid ondertekenen alle deelnemers.
 • Bij een maatschap die niet staat ingeschreven bij KVK tekenen alle maten.
 • Stuur een verklaring van erfrecht mee bij overlijden van de overdragende partij. Hierin staat wie tekenbevoegd is. De tekenbevoegden ondertekenen het formulier.
 • Vul het formulier volledig in. Als een handtekening of bijlage mist duurt het verwerken van het formulier langer.

Mestbeleid

Draagt u uw hele bedrijf over aan een ander? U geeft dit door met een formulier Bedrijfsoverdracht. Hierop geeft u ook aan wat er met uw productierechten, fosfaatrechten, derogatie en melkveefosfaatreferentie moet gebeuren.

Productierechten

Draagt u het hele bedrijf met stallen over? Dan gaan uw productierechten ook mee over naar de overnemende partij. U kunt met een formulier Bedrijfsoverdracht niet een deel van uw bedrijf met productierechten overdragen. U geeft dan apart aan ons door dat u productierechten wilt overdragen. Productierechten mag u alleen houden als er minimaal een varkens- of pluimveestal op uw naam staat.

Lees meer op Handel met productierechten varkens en pluimvee.

Fosfaatrechten

Afromingspercentage misschien omhoog vanaf 2025

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten gaat mogelijk vanaf 1 januari 2025 omhoog. Dit plan ligt op tafel omdat de mestproductieplafonds in 2024 en 2025 lager worden. Dit betekent dat Nederland minder mest mag produceren. Zo voldoen we aan de voorwaarden van de derogatiebeschikking. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht Mestproductieplafonds vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking. Als we meer weten over een verhoging van het afromingspercentage, dan leest u dat op Hoe werkt handel met fosfaatrechten.

U kunt geen rechten ontlenen aan dit bericht. 

Bij een overdracht van fosfaatrechten verminderen we deze soms met 10% (afromen). Dit is bij de overdracht van losse fosfaatrechten, maar ook bij de overdracht van fosfaatrechten bij een bedrijfsoverdracht of splitsing.

We romen af bij:

 • splitsing of afsplitsing van een bedrijf;
 • handel in losse fosfaatrechten.

We romen niet af bij deze uitzonderingen:

 • erfopvolging;
 • een overdracht aan iemand met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e en 3e graad zijn;
 • een volledige bedrijfsoverdracht;
 • een samenvoeging van volledige bedrijven.

We romen ook niet af als u na een afsplitsing rechten overdraagt aan uzelf. Bijvoorbeeld als u uit een samenwerking stapt en alleen doorgaat met het bedrijf. Of als u een nieuwe samenwerking aangaat en hier zelf ook aan meedoet. 

Met een formulier Bedrijfsoverdracht draagt u alleen uw hele bedrijf met alle fosfaatrechten over. Wilt u bij de bedrijfsoverdracht maar een deel van uw fosfaatrechten overdragen? Geef dan apart aan ons door om hoeveel fosfaatrechten het gaat. U doet dat met het formulier Overdracht productierechten. De overnemende partij krijgt een factuur van € 100 voor de registratie van de fosfaatrechten (leges).

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij en draagt u uw bedrijf over? De vrijstelling dragen wij niet over. Wil de overnemende partij toch gebruik maken van de vrijstelling? Dan moet deze zich opnieuw aanmelden en zorgen dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer op Fosfaatrechten melkvee.

Derogatie

U kunt uw derogatievergunning altijd overdragen naar het nieuwe bedrijf. Het maakt niet uit om welke soort bedrijfsoverdracht het gaat. Beide bedrijven moeten zich het hele jaar houden aan de voorwaarden voor derogatie en de andere mestregels.

Houd bij een bedrijfsoverdracht rekening met de gebruiksnormen voor het bedrijf, de mestvoorraden en de mestvervoersbewijzen. Na de bedrijfsoverdracht moet de overnemende partij zijn KVK-nummer of BSN invullen op de mestvervoersbewijzen.

Wij zetten uw derogatievergunning om voor het lopende jaar. Vult u op het formulier een overdrachtsdatum in die in het volgende kalenderjaar ligt? Dan vraagt het nieuwe bedrijf zelf een vergunning aan voor dat jaar.

Lees meer op Derogatie.

Melkveefosfaatreferentie

Is de overdracht naar een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad? Dan is het mogelijk om de Melkveefosfaatreferentie (MFR) over te dragen. Bij erfopvolging kan de MFR ook overgedragen worden. In alle andere situaties komt de MFR te vervallen. Een natuurlijk persoon en een BV/ NV is geen bloed- of aanverwantschap. Bij een overdracht naar een BV/ NV komt de MFR te vervallen.

Lees meer op Verantwoorde groei melkvee.

Dierregistratie

Het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) kunt u overdragen bij een bedrijfsoverdracht. Hierbij verandert het UBN niet en gaan de lusten en lasten mee over naar de overnemende partij. Deze gegevens zetten wij over:

 • alle dieren die op dat moment op het UBN geregistreerd staan
 • het abonnement op oormerken (alleen voor diersoort Rund)
 • de voorraad vrije oormerken

Houdt u een UBN met dezelfde diersoort als het UBN dat u overdraagt? Dan zetten wij deze gegevens niet over.

Machtigingen die bij de overdragende partij staan geregistreerd, zetten wij niet over. Wil de overnemende partij iemand machtigen of gemachtigde worden? Dan kunt u dit regelen op mijn.rvo.nl. Kies na inloggen voor Mijn dossier en daarna voor Machtigingen.

1 UBN

Op een locatie mag een houder maar 1 UBN hebben. Heeft u meer UBN's op dezelfde locatie? Of heeft de overnemende partij al een UBN op de over te nemen locatie? U of de overnemende partij moet kiezen voor 1 UBN. Draag de dieren over aan het overblijvende UBN. U kiest zelf welk UBN overblijft. Neem contact op met de Gezondheidsdienst voor Dieren voor vragen over de gezondheidsstatus(sen) op uw locatie.

Voor het overzetten van het UBN gebruiken wij overdrachtsdatum die u heeft ingevuld. Geeft u een overdrachtsdatum in het verleden door? Wij verwerken de overdracht van het UBN tot maximaal 35 dagen terug. Hierbij gaan wij uit van de ontvangstdatum van het formulier Bedrijfsoverdracht. Het verwerken tot 35 dagen terug heeft te maken met de regels voor I&R. Een wijziging moet u binnen een maand bij ons melden.

Lees meer op Identificatie en registratie dieren.

Percelen

Draagt u alle percelen over en geeft u digitaal de bedrijfsoverdracht door? De percelen registreren wij meteen bij de overnemende partij. Bij een gedeeltelijke overdracht moet u de percelen apart doorgeven via Mijn percelen op mijn.rvo.nl. De overnemende partij moet ook de percelen zelf registreren via Mijn percelen.

Lees meer op Percelen registreren.

Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In het formulier Bedrijfsoverdracht geeft u aan wat er met uw aanmelding en/of aanvraag voor GLB-subsidies gebeurt. 

Op Bedrijfsoverdracht en GLB 2024 staat wat er gebeurt na de melding van uw bedrijfsoverdracht. En leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Natuursubsidie

Subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer (SNL-n en SNL-a) en kwaliteitsimpulsen natuur en landschap (SKNL) kunt u overdragen. Vul het aanvraagnummer van de subsidie in bij onderdeel 10 op het formulier Bedrijfsoverdracht. Of u daarna nog iets moet melden, hangt af van uw situatie. Hierover nemen wij contact met u op.

Wilt u een agrarische collectieve aanvraag (ANLb) overdragen? Meld dit bij uw gebiedscoördinator. Meer informatie leest u op Kwaliteitsimpuls natuur en Landschap (SKNL).

Bent u tevreden over deze pagina?