Welke administratie landbouwer

Gepubliceerd op:
2 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024

Als landbouwer moet u uw bedrijf bij ons registreren en administratie bijhouden. De administratie doet u elk kalenderjaar en voor alle soorten dieren die u houdt. U bepaalt zelf hoe u de administratie bijhoudt. Gebruikt u een managementprogramma? Vraag dan aan uw leverancier of het programma hiervoor geschikt is.

Uw registratie bij RVO

Start u een landbouwbedrijf? Of heeft u volgens de regels van de KVK een hobbybedrijf? Registreer u dan door in te loggen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven en organisaties) op Mijn RVO. Na de eerste keer inloggen krijgt u van ons een relatienummer. Dit relatienummer vindt u in Mijn dossier bij Mijn gegevens. Lees meer op Uw registratie bij RVO.

Uw registratie veranderen

Staat u bij ons ingeschreven en veranderen uw gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. In Mijn dossier kunt u uw gegevens aanvullen en wijzigen. Lees meer op Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier.

Een overdracht, een splitsing of een beëindiging van een bedrijf geeft u binnen 30 dagen door. Lees meer op Bedrijfsoverdracht.

Uw administratie bewaren

Met de administratie laat u zien dat uw gegevens kloppen. Bewaar daarom alle documenten in elk geval 5 jaar. Belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld de facturen van de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en mest, eigendomsaktes, pachtcontracten of de oprichtingsakte van uw bedrijf.

U bewaart in uw administratie in elk geval documenten over:

 • registratie bedrijf: bedrijfsgegevens, locaties
 • grond: grondsoort, oppervlakte, ligging, gewas, akten en contracten
 • dieren: aantallen per diersoort, aan- en afvoer van staldieren, begin- en eindvoorraad van staldieren
 • mest: aan- en afvoer van dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere mest; begin- en eindvoorraad dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere mest; hoeveelheden stikstof en fosfaat van bewerkte of verwerkte dierlijke mest
 • voer, melk en eieren: aan- en afvoer van voer voor staldieren; begin- en eindvoorraad van eigen voer voor staldieren; geproduceerde hoeveelheid koemelk en het ureumgehalte per kilogram; afvoer van eieren van staldieren; begin- en eindvoorraad van eieren van staldieren
 • bewerken en verwerken mest: methode van bewerking of verwerking; hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke mest; hoeveelheid, aard en samenstelling van de stoffen die u met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt; hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking en de afgesloten contracten

Uw gegevens en Voerjaaroverzicht bekijken

Sommige gegevens van uw bedrijf deelt u met ons en vindt u in Mijn dossier. U logt hiervoor in op Mijn RVO. Ook leveranciers of vervoerders versturen informatie naar ons. Bijvoorbeeld uw Voerjaaroverzicht. U bekijkt dit overzicht op Diervoederleverancier op Mijn RVO.

Bemestingsplan voor alle landbouwers         

Als landbouwer stelt u elk jaar een bemestingsplan op. Ook als u geen gebruikmaakt van derogatie. Dit plan moet voor 15 februari klaar zijn. U bewaart het daarna in uw eigen administratie. Opsturen hoeft niet. In het plan beschrijft u de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van mest. Daarbij gaat het om dierlijke mest en andere meststoffen met stikstof en fosfaat. Ook is het verstandig om te berekenen of u binnen uw gebruiksnormen blijft. Het maakt niet uit hoe u uw bemestingsplan maakt. In de toelichting leest u de voorwaarden waaraan het bemestingsplan moet voldoen.

Wanneer geen administratie en registratie

In deze situaties hoeft u geen administratie bij te houden en zich niet te registreren:

 • U heeft een klein bedrijf
 • U heeft hobbydieren. Als u paarden heeft als hobby, dan moet u die wel registeren.
 • Uw dieren staan bij iemand anders
 • Uw schapen grazen ergens anders
 • U gebruikt grond van uw buurman

Kleine bedrijven

Als u een klein bedrijf heeft, hoeft u alleen administratie bij te houden van de gebruiksnormen. Verder hoeft u met een klein bedrijf geen administratie bij te houden voor het mestbeleid. U hoeft zich ook niet bij ons te registreren. U heeft een klein bedrijf als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

 • Op uw bedrijf wordt in een jaar niet meer dan 350 kilogram stikstof dierlijke mest geproduceerd en/of aangevoerd.
 • Op uw bedrijf heeft u in een jaar nooit meer dan 3 hectare landbouwgrond.

Misschien moet u uw bedrijf wel laten registreren voor andere regelingen dan mest. Als u mest afvoert gebruikt de vervoerder een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Hiermee meldt hij het vervoer bij ons.

Hobbydieren voor landbouwers

Als u hobbydieren houdt, dan hoeft u hiervoor alleen administratie bij te houden van de gebruiksnormen. De mest van de hobbydieren telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest, maar wel voor de fosfaatgebruiksnorm en de stikstofgebruiksnorm. Verder hoeft u geen administratie bij te houden voor het mestbeleid.

Dieren op de grond van iemand anders

Laat u uw dieren grazen op de grond van iemand anders (uitscharen), bijvoorbeeld van uw buurman? Dan is uw buurman verantwoordelijk voor de administratie van deze dieren. Hij neemt de dieren op in de mestadministratie en telt de dieren. U hoeft deze dieren (en hun mest) niet bij te houden in uw administratie. Andersom geldt het ook. Als u dieren van uw buurman op uw grond laat grazen (inscharen), dan bent u verantwoordelijk voor de administratie van deze dieren.

Vrijstelling bij inscharen van schapen

Laat u schapen van uw buurman op uw grond grazen (inscharen)? Dan hoeft u de schapen niet bij te houden in uw administratie als u in een jaar:

 • minder dan 450 schapen inschaart, en;
 • korter dan 4 weken inschaart, en;
 • één keer inschaart tussen 1 januari en 1 maart. Of één keer tussen 1 oktober en 1 januari.

De mest van deze ingeschaarde schapen telt dan ook niet mee bij mestproductie op uw bedrijf. Maar als blijkt dat er te veel mest is geproduceerd op dit bedrijf (meer dan de gebruiksruimte), dan maken we een nieuwe berekening. In die nieuwe berekening nemen we dan ook de mest van de ingeschaarde schapen mee. De berekende hoeveelheid te veel gebruikte mest (dus inclusief de mest van de ingeschaarde schapen) bepaalt dan hoe hoog de boete wordt.

Als u schapen inschaart, gelden er misschien meer regels voor u. Bijvoorbeeld voor de identificatie en registratie van dieren.

U gebruikt grond van uw buurman

U gebruikt na 15 mei grond van uw buurman en laat daar uw dieren op grazen. U geeft dit binnen 30 dagen aan ons door. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U bent wel nog steeds zelf verantwoordelijk voor de administratie van uw dieren.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over Welke administratie landbouwer verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?