Service menu right

Gaswinning Oppenhuizen

Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion) heeft het voornemen om uit het gasveld bij Oppenhuizen (gemeente Súdwest-Fryslân) gas te gaan winnen en een aardgastransportleiding aan te leggen om het gas te transporteren van de aardgaswinningslocatie Oppenhuizen via de mijnbouwlocatie Bozum 1 naar de mijnbouwlocatie Ried 2. Deze gaswinning zal bijdragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het tracé van de aardgastransportleiding wordt vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat ondertussen is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) die hierbij gezamenlijk optreden als bevoegd gezag. De uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) en het ruimtelijk besluit (inpassingsplan) die voor dit project nodig zijn, zijn gecoördineerd door de minister van EZ.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten is uiterste zorgvuldigheid betracht; wetende dat gaswinning een (politiek) gevoelig onderwerp is in de regio. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van de (ontwerp)besluiten is nadrukkelijk het gesprek aangegaan met bestuurders en omwonenden. Er is gestreefd naar besluiten die kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond. In verband met planschadeprocedures blijven de stukken van dit project tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden op deze website staan.
  • Terinzagelegging ontwerpbesluiten: 25 maart tot en met 9 mei 2016;
  • Terinzagelegging besluiten: 23 september tot en met 4 november 2016;
  • Inpassingsplan vastgesteld: 11 september 2016;
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 november 2016;
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 19 april 2017;
  • Terinzagelegging besluiten: 16 juni tot en met 28 juli 2017;
  • Tussenuitspraak Raad van State: 19 april 2017;
  • Einduitspraak Raad van State: 16 augustus 2017.

Voorgeschiedenis

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraak gedaan. Met het herstelbesluit is het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek hersteld en daarom verklaart de Afdeling het (van rechtswege ontstane) beroep tegen het herstelbesluit ongegrond. Met deze einduitspraak is de procedure definitief afgerond. De overige zeven beroepen waren in de tussenuitspraak al ongegrond verklaard. Hiermee zijn alle besluiten voor de gaswinning Oppenhuizen onherroepelijk geworden.

Op 28 juli 2017 liep de beroepstermijn voor het wijzigingsbesluit af. Het eerder tegen het instemmingsbesluit ingestelde beroep gold van rechtswege ook als beroep tegen het herstelbesluit. Er is geen nieuw beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 19 april 2017 heeft de Raad van State tussenuitspraak gedaan. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard, met uitzondering van de beroepsgrond over de in het instemmingsbesluit met het winningsplan opgenomen informatieplicht. Volgens de Afdeling is terecht betoogd dat de informatieplicht die is voorgeschreven in artikel 3 van het instemmingsbesluit onvoldoende duidelijk is. De besluiten zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden, met uitzondering van het eerder genoemde artikel 3 van het instemmingsbelsuit. Naar aanleiding van deze tussenuitspraak is met een herstelbesluit het instemmingsbesluit met het winningsplan gewijzigd en ter inzage gelegd.

Op 4 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de besluiten. Er is beroep ingesteld.

De besluiten hebben van 23 september tot en met 4 november 2016 ter inzage gelegen. De ontwerpbesluiten hebben van 25 maart tot en met 9 mei 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 127 zienswijzen binnengekomen waarvan 111 uniek en 5 reacties van overheden. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Meer informatie