Service menu right

Aansluiting wind op zee - Gemini

Buitengaats CV en ZeeEnergie CV (van eigenaar Typhon Capital) bouwen twee naast elkaar gelegen offshore windparken in de Noordzee, op het continentaal plat. Het noordelijke deel van het plangebied van het inpassingsplan ligt gedeeltelijk binnen het Eems-Dollard Verdragsgebied.

De windparken worden aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet via een elektriciteitsverbinding tussen deze windparken en het 380 kV schakel- en transformatorstation Oudeschip in de Eemshaven. Deze aansluiting viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu hebben samen een inpassingsplan gemaakt voor de ruimtelijke inpassing.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie van 25 november 2011 tot en met 5 januari 2012.
  • Terinzagelegging gewijzigde startnotitie van 13 juli 2012 tot en met 25 augustus 2012.

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen van 15 februari 2013 tot en met 29 maart 2013.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 5 juli 2013 tot en met 16 augustus 2013, geen beroep.
  • Milieueffectrapport (zie website commissie m.e.r.)
  • Officiële naam inpassingsplan: "Inpassingsplan kabeltrace Gemini Eemsmond" (link naar ruimtelijkeplannen.nl)
  • Inpassingsplan vastgesteld: 24 juni 2013.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 17 augustus 2013.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 17 augustus 2013.