Wind op zee - Hollandse Kust (west) kavels VI - VII

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 september 2022

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee van circa 1400 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze windparken liggen 50 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 21 januari 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 10 december 2021 ter inzage gelegde definitieve kavelbesluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling hier een uitspraak over gedaan.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Wind op zee - Hollandse Kust (west) kavels VI - VII - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Van vrijdag 5 februari 2021 tot en met donderdag 18 maart 2021 hebben de eerdere ontwerpkavelbesluiten voor dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De eerdere ontwerpkavelbesluiten en de inspraakbundel met de daarop binnengekomen zienswijzen kunt u hieronder nog inzien.

Op 7 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Op 12 september 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht op de concept-NRD. Mede op basis van de ingediende zienswijzen op de concept-NRD en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee geven zij aan welk milieuonderzoek (MER) voor welke kavel zal worden uitgevoerd voor dit MER. In paragraaf 1.3 in de definitieve NRD kunt u de belangrijkste wijzigingen nalezen.

Van 14 juni tot en met 25 juli 2019 heeft de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). In die periode was het zijn drie zienswijzen ingediend.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?