EemsEnergyTerminal

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023

EemsEnergyTerminal B.V. (EET) ontwikkelt een tijdelijke LNG-installatie in de Eemshaven. Vloeibaar aardgas (LNG) wordt per schip naar de Eemshaven gebracht en daar door de installatie omgezet naar gas. Hierna kan het gas worden ingevoegd in het Nederlandse gastransportnet. De LNG-installatie wordt gerealiseerd om de Nederlandse en Europese leveringszekerheid te verbeteren op de kortst mogelijke termijn.

Het kabinet wil aan het einde van dit jaar onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Daarom heeft het kabinet samen met Gasunie stappen gezet om op korte termijn meer LNG te importeren. De import van LNG biedt een flexibele bron van aardgas die we voor de winter kunnen inzetten. Dit is één van de maatregelen waardoor Nederland minder afhankelijk is van aardgas uit Rusland. De aanleg van een nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven zorgt ervoor dat de import van LNG kan worden verdubbeld.

Op de procedure voor de ontwikkeling van de tijdelijke LNG-terminal is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit houdt in dat de minister voor Klimaat en Energie de ruimtelijke inpassing en vergunningen coördineert. Omwille van de snelheid heeft de minister toegestemd met het verzoek van Gasunie om voor enkele vergunningen de bevoegdheid over te dragen aan een ander bevoegd gezag of buiten de RCR te plaatsen. Dit draagt bij om binnen de wettelijke kaders de snelst mogelijke procedure te volgen.

Al deze stappen (zie documenten op pagina: EemsEnergyTerminal - Voorgeschiedenis) hebben het mogelijk gemaakt dat de LNG-terminal per 15 september 2022 is aangesloten op het aardgastransportnetwerk. Andere benodigde vergunningen ten behoeve van de LNG-terminal zijn nog niet verleend. Er is tijdelijk sprake van gedogen op basis van gedoogverklaringen van Provincie Groningen en Rijkswaterstaat. Deze situatie is tot 1 april 2023 toegestaan.

Gasunie is voortdurend met alle betrokken overheden in gesprek over de vergunningen om de ontwikkeling zorgvuldig, maar binnen de gestelde termijn, te realiseren. De start van het project werd mogelijk gemaakt via gedoogbeslissingen, omdat de vergunningen niet op tijd klaar kunnen zijn. De aanvragen voor de vergunningen geven aanleiding aan te nemen dat de vergunningen uiteindelijk verleend kunnen worden. De terminal zal dus voldoen aan de voorwaarden die uiteindelijk in de vergunningen worden vastgelegd.

Stand van zaken

De besluiten liggen van 31 maart tot en met 12 mei 2023 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 30 maart 2023 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 30 maart 2023 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: EemsEnergyTerminal - fase 1.
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeente Het Hogeland, gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70, telefoon 088 345 88 88.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van 1 april tot en met 12 mei 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via de website van de Raad van State.

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 13 december 2022 heeft in het Hotel Ekamper in Roodeschool een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder vindt u een sfeerverslag van deze informatiebijeenkomst. Binnenkort verschijnt hieronder de presentatie die op die dag is gegeven.

Verslagen Bestuurlijk Overleg

De verslagen van het Bestuurlijk Overleg vindt u op de pagina: EemsEnergyTerminal - Voorgeschiedenis.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op: www.eemsenergyterminal.nl

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?