Service menu right

Gasopslag Norg

De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het opslagplan gasopslag Norg ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft de gasopslag Norg, gelegen binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijzing ten opzicht van de huidige situatie betreft een verruiming van de opslag van 5 miljard Nm3 naar 6 Nm3.

Het opslagplan is, zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het (ontwerp)instemmingsbesluit.

Stand van zaken

Het ontwerpbesluit voor dit project heeft van 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit is in september 2019 genomen. Daarbij is aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het instemmingsbesluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, in de periode van 20 september 2019 tot en met 1 november 2019.

Op vrijdag 20 september 2019 start de formele inzagetermijn van het instemmingsbesluit. Het instemmingsbesluit is reeds toegezonden aan de Tweede Kamer en is daarom samen met de voor het besluit gegeven adviezen alvast beschikbaar gesteld op de vervolgpagina: Gasopslag Norg - fase 1

Het is nog niet mogelijk om beroep in te stellen tegen het instemmingsbesluit. Dat kan pas vanaf zaterdag 21 september 2019. Hiervan zal te zijner tijd kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant en diverse lokale media.

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. Voor het Groningenveld is tegelijk met het besluit over de gasopslag Norg een besluit genomen over het winningsniveau en de operationele strategie voor het gasjaar 2019-2020.

De stukken voor het Groningenveld zijn hier te vinden: Gaswinning Groningen