Service menu right

Gasopslag Norg

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder voorwaarden ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende opslagplan voor de gasopslag Norg. De gasopslag Norg is gelegen binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijziging ten opzicht van de huidige situatie betreft een effectieve verruiming van de opslag van 5 miljard Nm naar 6 miljard Nm3.

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. Voor het Groningenveld is, tegelijk met het besluit over de gasopslag Norg, een besluit genomen over het winningsniveau en de operationele strategie voor het gasjaar 2019-2020.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Stand van zaken

Op 1 november 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 20 september 2019 ter inzage gelegde instemmingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

Overige rapporten

Voor de onderbouwing van het oorspronkelijke opslagplan is door NAM een Engelstalig rapport opgesteld met betrekking tot mogelijke seismische dreiging. Dit rapport heeft niet ter inzage gelegen. Het rapport is hier te vinden.

Voorgeschiedenis

Het opslagplan is, zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het (ontwerp)instemmingsbesluit. Het besluit is beschikbaar op: Gasopslag Norg - fase 1

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.