Service menu right

Stikstofinstallatie Zuidbroek

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uitbreiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat gemengd kan worden met geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het Groningenveld. Het zo ontstane laagcalorische gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en zal via het transportnetwerk van Gasunie worden vervoerd naar de rest van het land.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit zal gebruik maken van de bestaande stikstofcaverne (ondergrondse opslag) bij Heiligerlee en de daarbij horende bestaande stikstofleiding.

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de ruimtelijke inpassing van de stikstofinstallatie zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministers van EZK en BZK treden hierbij gezamenlijk op als bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor dit project nodig zijn blijven de betrokken (lokale) bestuursorganen bevoegd gezag. Het project wordt in één procedure maar in verschillende fasen uitgevoerd. De minister van EZK heeft daarbij een coördinerende rol. Voor de aanpassingen die GTS wil realiseren voor de stikstofcaverne bij Heiligerlee wordt een aparte procedure opgestart. Meer informatie treft u aan op de pagina Stikstofbuffer Heiligerlee.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten wordt zeer zorgvuldigd gewerkt. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als later de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van de (ontwerp)besluiten wordt ook het gesprek aangegaan met bestuurders van regionale en lokale overheden.

Stand van zaken

Fase 2

In fase 2 wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van het mengstation voorbereid. Het besluit ligt van vrijdag 13 september tot en met vrijdag 25 oktober 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 12 september 2019 is kennisgeving (pdf, 252 KB) gedaan van de terinzagelegging van het besluit. Het besluit is op donderdag 12 september 2019 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u het besluit inzien?

De aanvraag, het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluiten kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 14 september tot en met vrijdag 25 oktober 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht kan beroep instellen. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Fase 3

De ontwerpbesluiten voor fase 3 van dit project liggen van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met donderdag 10 oktober 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 29 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 250 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met donderdag 10 oktober 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Ontvangstbevestigingen worden na handmatige verwerking van de zienswijzen verzonden per post. Het kan daarom even duren voordat u deze per post ontvangt. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Stikstofinstallatie Zuidbroek - Fase 3
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.
Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.
U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 10 oktober 2019 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Fase 1

Op vrijdag 12 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 31 mei 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 1 van dit project. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep ingesteld tegen het inpassingsplan en de overige besluiten. De betreffende besluiten zijn op zaterdag 13 juli 2019 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Stikstofinstallatie Zuidbroek - fase 1

Posters

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 is op 7 februari 2019 een inloop-informatiemarkt georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van de volgende informatieposters.

Herstart RCR-procedure

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer via een kamerbrief van 29 maart 2018 geïnformeerd over de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld. Het beëindigen van de gaswinning wordt onder andere mogelijk gemaakt door de bouw van een extra stikstofinstallatie. Om in 2022 de stikstofinstallatie in Zuidbroek operationeel te laten zijn, is per april 2018 de RCR-procedure hervat.

Uitstel investeringsbeslissing

In september 2016 besluit het kabinet de definitieve investeringsbeslissing over de stikstofproductiefaciliteit uit te stellen

Voorkeurslocatie

GTS heeft in 2014/2015 verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van Economische Zaken heeft in 2015 de locatie Zuidbroek in de Tussenklappenpolder als voorkeurslocatie aangewezen.

Vier besluiten buiten RCR

Op 9 december 2015 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 39d, derde lid, van de Gaswet bepaald dat vier in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze vier besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 16 december 2015 kennisgeving (pdf, 182 kB) gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie over het project vindt u op http://www.gasunie.nl/zuidbroek

Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met  Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Perscontacten