Gasopslag Norg

Gepubliceerd op:
5 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder voorwaarden ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende opslagplan voor de gasopslag Norg. De gasopslag Norg is gelegen binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de situatie tot 2019 betreft een effectieve verruiming van de opslag van 5 miljard Nm naar 6 miljard Nm3.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Stand van zaken

Op 1 november 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 20 september 2019 ter inzage gelegde instemmingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 10 maart 2021 uitspraak gedaan. Hiermee is het instemmingsbesluit onherroepelijk geworden. Het instemmingsbesluit is nog te vinden op: Gasopslag Norg - fase 1.

Voorgeschiedenis

Het opslagplan is, zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het (ontwerp)instemmingsbesluit. Voor de onderbouwing van het oorspronkelijke opslagplan is door NAM een Engelstalig rapport opgesteld met betrekking tot mogelijke seismische dreiging. Dit rapport heeft niet ter inzage gelegen. Het rapport is hieronder te vinden.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?