Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2021
Gepubliceerd op:
20 april 2021

Op deze pagina vindt u de informatie van dit project die eerder ter inzage heeft gelegen. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Gaswinning N05-A.

Voorgeschiedenis

Van 9 augustus tot en met 19 september 2019 lag de Mededeling ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A. De binnengekomen zienswijzen op de Mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘Gaswinning N05-A’ zijn gebundeld in een Inspraakbundel. De antwoorden op de binnengekomen zienswijzen kunt u vinden in de Nota van Antwoord. De inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder vinden (Nederlandse en Duitse versie).

De Mededeling met de onderzoeksopzet is ook voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en adviseurs met een wettelijke taak in het kader van de te verlenen vergunningen. De Commissie m.e.r. heeft advies uitgebracht over de mededeling voornemen milieueffectrapportage gaswinning N05A. De zienswijzen en wettelijke adviezen zijn betrokken in het advies reikwijdte en detailniveau dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas B.V. heeft gestuurd. Mede op basis van dit advies wordt het MER opgesteld. U vindt het advies hieronder (Nederlandse en Duitse versie). Het toekomstige MER wordt opnieuw ter advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Te zijner tijd wordt het MER met de Passende Beoordeling samen met de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan wederom zienswijzen naar voren brengen.

Informationen in deutscher Sprache finden Sie im Dokument ‘Deutschtalige Informationen‘ unten.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?