Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis

Gepubliceerd op:
20 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2021

Op deze pagina vindt u de informatie van dit project die eerder ter inzage heeft gelegen. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Gaswinning N05-A.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Voorgeschiedenis

Van 9 augustus tot en met 19 september 2019 lag de Mededeling ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A. De binnengekomen zienswijzen op de Mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘Gaswinning N05-A’ zijn gebundeld in een Inspraakbundel. De antwoorden op de binnengekomen zienswijzen kunt u vinden in de Nota van Antwoord. De inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder vinden (Nederlandse en Duitse versie).

De Mededeling met de onderzoeksopzet is ook voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en adviseurs met een wettelijke taak in het kader van de te verlenen vergunningen. De Commissie m.e.r. heeft advies uitgebracht over de mededeling voornemen milieueffectrapportage gaswinning N05A. De zienswijzen en wettelijke adviezen zijn betrokken in het advies reikwijdte en detailniveau dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas B.V. heeft gestuurd. Mede op basis van dit advies wordt het MER opgesteld. U vindt het advies hieronder (Nederlandse en Duitse versie). Het toekomstige MER wordt opnieuw ter advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Te zijner tijd wordt het MER met de Passende Beoordeling samen met de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan wederom zienswijzen naar voren brengen.

Informationen in deutscher Sprache finden Sie im Dokument ‘Deutschtalige Informationen‘ unten.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?