Service menu right

Gaswinning Groningen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit wordt in 2019 voor het eerst genomen.

Stand van zaken

Het ontwerp-vaststellingsbesluit voor dit project heeft van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit is in september 2019 genomen. Daarbij is aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het vaststellingsbesluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, in de periode van 20 september 2019 tot en met 1 november 2019. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op vrijdag 20 september 2019 start de formele inzagetermijn van het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2019-2020. Het vaststellingsbesluit is reeds toegezonden aan de Tweede Kamer en is daarom samen met de voor het besluit gegeven adviezen alvast beschikbaar gesteld op deze vervolgpagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2019.
 
Het is nog niet mogelijk om beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit. Dat kan pas vanaf zaterdag 21 september 2019. Hiervan zal te zijner tijd kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant en diverse lokale media.

Voorgeschiedenis

Door een wijziging van de Mijnbouwwet wordt vanaf 2019 jaarlijks een vaststellingsbesluit genomen, waarin de minister van EZK de operationele strategie vaststelt. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke manier het Groningenveld wordt geopereerd. De benodigde hoeveelheid Groningengas wordt beschouwd als de sluitpost van de totale vraag naar gas met een lage verbrandingswaarde (laagcalorisch). Er mag niet meer of minder worden gewonnen dan voor leveringszekerheid benodigd is.

In november 2018 is het laatste instemmingsbesluit Groningen gasveld genomen. Dit besluit heeft een looptijd van één gasjaar, tot 30 september 2019.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Gaswinning Groningen - Instemmingsbesluit 2018

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.