Service menu right

Gaswinning Groningen

In Noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De gaswinning in Groningen is vanaf medio 2022 nul in een gemiddeld jaar. De Mijnbouwwet is gewijzigd waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen.

Stand van zaken

Vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

NAM heeft op verzoek van de minister van EZK twee operationele strategieën voor het gasjaar 2020-2021 voorgesteld op basis van de raming van GTS van januari 2020. Op basis van de voorgestelde operationele strategieën en de adviezen van de wettelijk adviseurs is het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021 opgesteld en ter in zage gelegd. Er zijn op het ontwerp-vaststellingsbesluit zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling van het definitieve besluit is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen.

Het vaststellingsbesluit ligt van vrijdag 25 september 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 24 september 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het besluit.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het vaststellingsbesluit en andere relevante stukken kunt u inzien:
- digitaal op de vervolgpagina: Gaswinning Groningen Vaststellingsbesluit 2020-2021
- op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • Gemeente Delfzijl / gemeentehuis Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl T 14 05 96
  • Gemeente Loppersum / gemeentehuis Molenweg 12, Loppersum T (0596) 54 82 00
  • Gemeente Midden-Groningen / gemeentehuis Gorecht-Oost 166, Hoogezand T (0598) 37 37 37
  • Provincie Groningen / provinciehuis Sint Jansstraat 4, Groningen T (050) 316 49 11
  • Provincie Drenthe / provinciehuis Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-vaststellingsbesluit kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 26 september tot en met vrijdag 6 november 2020. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht kan ook beroep instellen.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Op 1 november 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 20 september 2019 ter inzage gelegde vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2019-2020. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan. Hiermee is het vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020 onherroepelijk geworden.
Het vaststellingsbesluit is te vinden op: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2019.

In maart 2020 is de gaswinning uit het Groningenveld voor het gasjaar 2019-2020 tussentijds verlaagd door middel van een tijdelijke maatregel. De tijdelijke maatregel is te vinden op rijksoverheid.nl Gaswinning Groningen – Tijdelijke Maatregel.

Voorgeschiedenis

Door een wijziging van de Mijnbouwwet wordt vanaf 2019 jaarlijks een vaststellingsbesluit genomen, waarin de minister van EZK de operationele strategie vaststelt. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke manier het Groningenveld wordt geopereerd. De benodigde hoeveelheid Groningengas wordt beschouwd als de sluitpost van de totale vraag naar gas met een lage verbrandingswaarde (laagcalorisch). Er mag niet meer of minder worden gewonnen dan voor leveringszekerheid benodigd is.

In november 2018 is het laatste instemmingsbesluit Groningen gasveld genomen. Dit besluit had een looptijd van één gasjaar, tot 30 september 2019.

De stukken zijn te vinden op: Gaswinning Groningen - Instemmingsbesluit 2018

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

De Mijnraad heeft op verzoek van EZK het proces van het vaststellingsbesluit 2019-2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie volgen adviezen die worden meegenomen bij het vaststellingsbesluit 2020-2021. Hieronder vindt u het advies van de Mijnraad.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.