Gaswinning Groningen

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 juni 2022

Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd, waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen.

Jaarlijks neemt de staatssecretaris Mijnbouw een vaststellingsbesluit waarmee de operationele strategie wordt vastgesteld. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke wijze het gas wordt gewonnen.

Stand van zaken

Het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 ligt van zaterdag 25 juni 2022 tot en met vrijdag 5 augustus 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van vrijdag 24 augustus 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Het ontwerp-vaststellingsbesluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2022-2023.
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - Gemeente Eemsdelta / gemeentehuis Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl T 14 05 96
  - Gemeente Eemsdelta / gemeentehuis Molenweg 12, Loppersum T 14 05 96
  - Gemeente Midden-Groningen Gorecht-Oost 157, Hoogezand T (0598) 37 37 37
  - Provincie Groningen / provinciehuis Sint Jansstraat 4, Groningen T (050) 316 44 31
  - Provincie Drenthe / provinciehuis Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van zaterdag 25 juni 2022 tot en met vrijdag 5 augustus 2022 kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Zienswijzen via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gaswinning Groningen
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling

U kunt uw zienswijze mondeling geven door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het bevoegd gezag.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Online informatiesessie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op donderdag 30 juni van 16:00 tot 17:00 uur een online informatiesessie over de gaswinning in Groningen en het ontwerpvaststellingsbesluit. De sessie is openbaar voor iedereen te volgen. Klik op het aanmeldformulier als u wilt deelnemen aan deze sessie.

Tijdens de informatiesessie kunt u vragen stellen aan de experts. Aanmelden van tevoren is niet nodig. Lukt het niet om deel te nemen op dit tijdstip? De uitzending zal terug te zien zijn via het YouTube-kanaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat neemt in september 2022 het definitieve vaststellingsbesluit voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2022-2023. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het vaststellingsbesluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Voorgeschiedenis

Op 5 november 2021 liep de beroepstermijn af voor het op 23 september 2021 ter inzage gelegde vaststellingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2021-2022.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 april 2022 het vaststellingsbesluit van 23 september 2021 gewijzigd. Het wijzigingsbesluit en bijbehorende adviezen zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen – Wijzigingsbesluit 2021-2022.

De besluiten van voorgaande jaren zijn te vinden op onderstaande pagina's:

De Mijnraad heeft op verzoek van EZK het proces van het vaststellingsbesluit 2019-2020 geëvalueerd. Hieronder vindt u het advies van de Mijnraad.

Informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?