Gaswinning Groningen

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd, waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen.

Jaarlijks neemt de staatssecretaris Mijnbouw een vaststellingsbesluit waarmee de operationele strategie wordt vastgesteld. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke wijze het gas wordt gewonnen.

Stand van zaken gasjaar 2022-2023

Het vaststellingsbesluit ligt van vrijdag 30 september tot en met vrijdag 11 november 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 29 september is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het vaststellingsbesluit. Het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 heeft van 25 juni tot en met 5 augustus 2022 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Waar kunt u het vaststellingsbesluit inzien?

Het vaststellingsbesluit en andere relevante documenten kunt u inzien:

Digitaal op de pagina Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2022-2023.

Op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • Gemeente Eemsdelta – gemeentehuis Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl T 14 05 96
  • Gemeente Eemsdelta – gemeentehuis Molenweg 12, Loppersum T 14 05 96
  • Gemeente Midden-Groningen Gorecht-Oost 157, Hoogezand T (0598) 37 37 37
  • Provincie Groningen – provinciehuis Sint Jansstraat 4, Groningen T (050) 316 44 31
  • Provincie Drenthe – provinciehuis Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55

Voor de openingstijden kunt u het best bellen naar de locaties.

Bent u het niet eens met het vaststellingsbesluit?

U kunt de Raad van State van zaterdag 1 oktober tot en met vrijdag 11 november 2022 laten weten dat u het niet eens bent met het vaststellingsbesluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als het vaststellingsbesluit tegen uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerp van het vaststellingsbesluit.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Per post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via de website van de Raad van State.

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Stand van zaken gasjaar 2021-2022

Op 24 augustus 2022 liep de bezwaartermijn af voor het op 14 juli 2022 ter inzage gelegde besluit tot wijziging van de operationele strategie voor het huidige gasjaar 2021-2022. In deze periode was het voor degenen die door dit besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris zal op basis van eventuele bezwaren het besluit heroverwegen en een beslissing op bezwaar nemen.

Het wijzigingsbesluit en overige stukken zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen – Wijzigingsbesluit 2021-2022 ( juli 2022).

Online informatiesessie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde op donderdag 30 juni van 16:00 tot 17:00 uur een online informatiesessie over de gaswinning in Groningen en het ontwerpvaststellingsbesluit. Tijdens de informatiesessie konden vragen gesteld worden aan de experts. De uitzending is terug te zien zijn via het YouTube-kanaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorgeschiedenis

Op 5 november 2021 liep de beroepstermijn af voor het op 23 september 2021 ter inzage gelegde vaststellingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2021-2022.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 april 2022 het vaststellingsbesluit van 23 september 2021 gewijzigd. Het wijzigingsbesluit en bijbehorende adviezen zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen – Wijzigingsbesluit 2021-2022 (april 2022).

De besluiten van voorgaande jaren zijn te vinden op onderstaande pagina's:

De Mijnraad heeft op verzoek van EZK het proces van het vaststellingsbesluit 2019-2020 geëvalueerd. Hieronder vindt u het advies van de Mijnraad.

Informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?