Service menu right

Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en  Lelystad een flinke opknapbeurt geven. Dit project is onderdeel van het programma 'Beter Benutten'. De bestaande hoogspanningsmasten worden versterkt, de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Op 2 april 2019 is in de Staatscourant kennis gegeven van de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

- Defintieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Beter Benutten Bestaande 380kV Diemen-Lelystad (pdf, 10 MB)

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project heeft van 8 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Alle ingediende zienswijzen zijn opgenomen in de inspraakbundel.

- Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad (pdf, 2 MB)

- Inspraak (pdf, 11 MB)

De concept-NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen zijn door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV Diemen - Lelystad. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over de ruimtelijke inpassing. De definiteve NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en de ontwerpbesluiten opgesteld. Deze ontwerp-besluiten worden samen met het MER ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79.

Zie ook de volgende websites: