Service menu right

Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad een flinke opknapbeurt geven. Dit project is onderdeel van het programma 'Beter Benutten'. De bestaande hoogspanningsmasten worden versterkt, de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Op 2 april 2019 is in de Staatscourant de kennisgeving geplaatst van de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project heeft van 8 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Alle ingediende zienswijzen zijn opgenomen in de inspraakbundel.

De concept-NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen zijn door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV Diemen - Lelystad. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden.

In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over de ruimtelijke inpassing. De definiteve NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en de ontwerpbesluiten opgesteld. Deze ontwerp-besluiten worden samen met het MER ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Extra tijd voor onderzoek Diemen-Lelystad

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) over het programma aanpak stikstof (PAS), moet TenneT nieuwe stikstoftoetsen uitvoeren. Hiervoor worden nu nieuwe berekeningen uitgevoerd. Daarnaast wordt aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verzwaring op beschermde diersoorten. Om vertraging op het project te voorkomen is besloten om de volgorde van de werkzaamheden op het traject Diemen-Lelystad aan te passen.

Nadat de resultaten uit de onderzoeken bekend zijn kunnen de vergunningen volgens verwachting voor september 2020 worden aangevraagd. Deze vergunningen komen ter inzage en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Om extra elektriciteit te kunnen vervoeren zijn er ook aanpassingen op de stations nodig. Deze werkzaamheden worden naar voren gehaald en starten in 2020. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra vergunningen nodig.

Nadat de vergunningen zijn toegekend in 2021, wordt gestart met de werkzaamheden in Almere. Daarna gaat TenneT verder in Diemen, Lelystad en Gooise Meren. De exacte volgorde wordt nog bekeken en is afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit en omgevingsfactoren.

Planning

  • 3e kwartaal 2020: Indienen vergunningaanvragen
  • 4e kwartaal 2020: Ter inzage legging concept-MER (milieueffectrapport) en ontwerpbesluiten
  • 1e kwartaal 2021: Ter inzage legging definitieve besluiten
  • 2e kwartaal 2021: Start van versterken funderingen
  • 2e kwartaal 2021: Start vervangen geleiders
  • 4e kwartaal 2022: In bedrijfname van de aangepaste verbinding
  • 2023: Nazorg, laatste punten

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.