Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad

02-02-2021

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad een flinke opknapbeurt geven. Dit project is onderdeel van het programma 'Beter Benutten'. De bestaande hoogspanningsmasten worden versterkt, de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Op 30 april 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 19 maart 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 ter inzage gelegen.

Op 20 maart 2019 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project heeft van 8 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen zijn opgenomen in de inspraakbundel.

De concept-NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen zijn door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV Diemen - Lelystad. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen zijn.

Extra tijd voor onderzoek Diemen-Lelystad

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) over het programma aanpak stikstof (PAS), heeft TenneT nieuwe stikstoftoetsen moeten uitvoeren. Daarnaast is aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verzwaring op beschermde diersoorten. Om vertraging op het project te voorkomen is besloten om de volgorde van de werkzaamheden op het traject Diemen-Lelystad aan te passen.

Om extra elektriciteit te kunnen vervoeren zijn er ook aanpassingen op de stations nodig. Deze werkzaamheden zijn naar voren gehaald en gestart in 2020. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra vergunningen nodig.

Nadat de vergunningen zijn toegekend in 2021, wordt gestart met de werkzaamheden in Almere. Daarna gaat TenneT verder in Diemen, Lelystad en Gooise Meren. De exacte volgorde wordt nog bekeken en is afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit en omgevingsfactoren.

Planning

  • 3e kwartaal 2020: Indienen vergunningaanvragen
  • 4e kwartaal 2020: Ter inzage legging concept-MER (milieueffectrapport) en ontwerpbesluiten
  • 1e kwartaal 2021: Ter inzage legging definitieve besluiten
  • 2e kwartaal 2021: Start van versterken funderingen
  • 2e kwartaal 2021: Start vervangen geleiders
  • 4e kwartaal 2022: In bedrijfname van de aangepaste verbinding
  • 2023: Nazorg, laatste punten

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.