Service menu right

Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland)

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan leggen van station Borssele naar station Rilland. De verbinding is nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Bovendien is voor aansluiting van nieuwe energieleveranciers, zoals wind op zee, nu geen capaciteit meer beschikbaar.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben hiervoor een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Daarnaast is een twaalftal overige besluiten nodig. Deze besluiten zijn gelijktijdig met dezelfde procedure rijkscoördinatieregeling (RCR), maar in meerdere fasen voorbereid. De minister van EZ heeft de vergunningverlening gecoördineerd. Tenslotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor fase vier van het project ‘Zuid–West 380kV west (Borssele - Rilland)’ liggen van 9 augustus tot en met 19 september 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 278 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

TenneT wil een tijdelijke hoogspanningsverbinding aanleggen binnen Groenproject ’t Sloe te Borssele. Om de bouw van de Zuid-West 380 kV West verbinding van Borssele naar Rilland uit te voeren is in het Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV West een tijdelijke verbinding voorzien die de bestaande verbinding kan overnemen gedurende de bouw van de Zuid-West 380 kV West verbinding. De in het Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV West opgenomen tijdelijke 380 kV verbinding op deze locatie is echter onvoldoende robuust om de leveringszekerheid en risico’s op te vangen omdat er anders dan voorzien in het Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV West in kortere tijd meer wordt gebouwd. Om deze reden is een wijziging van het tijdelijke tracé ter hoogte van Borssele nodig. De nieuwe tijdelijke 380 kV verbinding lost dit probleem op.

Tevens dienen een aantal van de in 2016 reeds verleende omgevingsvergunningen voor tijdelijke werkwegen en werkterreinen aangepast en/of verlengd te worden in de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. In de gemeente Kapelle is ook een omgevingsvergunning voor de gewijzigde locatie van mast 1058 op bedrijventerrein Smokkelhoek nodig.

Ook is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) nodig voor de verstoring van twee buizerdnesten, een sperwernest en extra locaties waar rugstreeppadden voorkomen en moet de reeds in 2016 verleende vergunning voor de verstoring van beschermde dier- en plantensoorten in de aanlegfase van de Zuid-West 380 kV west verbinding verlengd worden. Daarnaast is een verlengde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor gebiedsbescherming nodig voor de tijdelijke werkzaamheden in de Oosterschelde.

Ten slotte zijn een Watervergunning en een Ontheffing Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 nodig voor aanpassingen van tijdelijke werkwegen bij watergangen en bij openbare waterschapswegen.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Zuid-West 380 kV west - fase 4
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4420 AC Kapelle
    Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 9 augustus tot en met 19 september 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380kV west
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 19 september 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Fase 1:

De besluiten lagen van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter inzage.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Zuid-West 380 kV west - fase 1

Tegen de besluiten is beroep ingesteld. Op 4 november 2016 hebben de toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west vastgesteld. Op 8 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard, zie uitspraak. Op twee onderdelen diende het inpassingsplan te worden aangepast.

Fase 2:

Op 3 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 22 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 4 november 2017 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Zuid-West 380 kV west - fase 2

Fase 3:

Met een wijzigingsbesluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo zijn de regels, de toelichting en het Landschapsplan bij het inpassingsplan Zuid-West 380 kV west aangepast.

Het wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland) heeft samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan van dinsdag 30 oktober tot en met dinsdag 11 december 2018 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 12 december 2018 onhetroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Zuid-West 380 kV west - fase 3

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.zuid-west380kv.nl/west.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Percontacten