Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland)

02-02-2021

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen is het noodzakelijk dat wij ons elektriciteitsnet continu verbeteren. Het huidige hoogspanningsnet in Zeeland wordt op dit moment maximaal belast. Dit levert risico’s op bij het transport van elektriciteit. Om de leveringszekerheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen, gaat TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland aanleggen. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is al gebeurd door middel van een inpassingsplan dat door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu op 4 november 2016 is vastgesteld. Het vastgestelde inpassingsplan is naar aanleiding van beroepen op enkele punten gewijzigd. Met een wijzigingsbesluit inpassingsplan dat op 29 oktober 2018 in de huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant is gepubliceerd, is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het wijzigingsbesluit inpassingsplan is er geen beroep ingesteld. Hiermee is het inpassingsplan op 12 december 2018 onherroepelijk geworden.

In fase vier liggen de volgende besluiten ter inzage:

  • Omgevingsvergunning wijzigingen en verlenging tijdelijke werkwegen buiten inpassingsplan, B&W gemeente Borsele en B&W gemeente Reimerswaal
  • Omgevingsvergunning tijdelijke werkwegen buiten inpassingsplan, B&W gemeente Kapelle
  • Omgevingsvergunning verplaatsen mast 1058, B&W gemeente Kapelle
  • Verlenging en aanvulling ontheffing soortenbescherming, Minister LNV
  • Verlenging vergunning gebiedsbescherming werkzaamheden Oosterschelde, Minister LNV
  • Watervergunning wijzigingen tijdelijke werkwegen, DB Waterschap Scheldestromen
  • Ontheffing Keur wegen wijzigingen tijdelijke werkwegen, DB Waterschap Scheldestromen.
Twee van de aanvragen en ontwerpbesluiten hadden betrekking op de verzwaring van de voorziene tijdelijke 380kV hoogspanningsverbinding nabij het hoogspanningsstation te Borssele. Inmiddels is besloten om deze verzwaring van de tijdelijke hoogspanningsverbinding niet uit te voeren. De aanvragen hiertoe zijn ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat er geen besluiten meer worden genomen over de verzwaarde tijdelijke hoogspanningsverbinding.

Stand van zaken

Op 31 juli 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 19 juni 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuusrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Zuid-West 380 kV west - fase 4

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Fase 1

De besluiten lagen van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter inzage.

De stukken zijn te vinden op: Zuid-West 380 kV west - fase 1

Tegen de besluiten is beroep ingesteld. Op 4 november 2016 hebben de toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west vastgesteld. Op 8 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard, zie uitspraak. Op twee onderdelen diende het inpassingsplan te worden aangepast.

Fase 2

Op 3 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 22 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 4 november 2017 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn te vinden op: Zuid-West 380 kV west - fase 2

Fase 3

Met een wijzigingsbesluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo zijn de regels, de toelichting en het Landschapsplan bij het inpassingsplan Zuid-West 380 kV west aangepast.

Het wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland) heeft samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan van dinsdag 30 oktober tot en met dinsdag 11 december 2018 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 12 december 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn te vinden op: Zuid-West 380 kV west - fase 3

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.zuid-west380kv.nl/west.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.